Opinnäytetyön tiedot

Nimi"Jag är här för dig" Selkokielinen suomi-ruotsi -sanasto dementiaryhmäkodin arkea helpottamaan
Tekijä(t)Rautakorpi Leena ja Åström Kati
Tutkintonimikesairaanhoitaja (AMK)
AmmattikorkeakouluDiakonia-ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ohjaaja(t)Näkki Pirjo ja Näslindh-Ylispangar Anita
Kilpailuvuosi2007, palkittu

Opinnäytetyön tiivistelmä

TIIVISTELMÄ Leena Rautakorpi & Kati Åström. ”Jag är här för dig” Selkokielinen suomi–ruotsi - sanasto dementiaryhmäkodin arkea helpottamaan, Helsinki, kevät 2007, 57 s., liitteitä 2. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Terveysalan koulutusohjelma, terveydenhoitaja & sairaanhoitaja. Työn tavoitteena oli tuottaa yksinkertainen ja helppokäyttöinen sanasto helpottamaan suomenkielisen hoitajan työskentelyä ruotsinkielisten dementoituvien vanhusten parissa. Motivaatio työhön syntyi, kun tekijöistä lähes täysin ruotsia osaamaton päätyi kymmenen viikon työharjoitteluun ruotsinkieliseen dementiaryhmäkotiin. Tekijöistä kumpikin on työskennellyt kaksikielisessä hoitoyhteisössä ja nähnyt kommunikoinnin asettamat haasteet ei-kaksikieliselle hoitajalle. Lisäintoa työ sai selkokieleen tutustumisesta. Sanaston syntymiseen vaikutti myös se, että kielen ymmärtämisellä ja käytöllä on suuri merkitys toimittaessa dementoituvan vanhuksen kanssa. Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntyi selkokielinen suomi–ruotsi –sanasto nimeltään JAG ÄR HÄR FÖR DIG. Se on tarkoitettu työvälineeksi suomenkielisille hoitajille, jotka työssään kohtaavat dementoituvia ruotsinkielisiä vanhuksia. Sanasto koostuu päivän rutiinien mukaisesti järjestetyistä fraasi- ja sanastokokonaisuuksista, jotta suomenkielisen hoitajan olisi helpompi muistaa ja sisäistää sisältö. Selkokielisyys auttaa sekä hoitajaa, että dementoituvaa ymmärtämään hänelle puhuttu asiakokonaisuus. Sanaston koekäyttäjiltään saama palaute oli pääosin positiivista ja sanasto nähtiin hyödyllisenä välineenä hoitotyössä. Sanastosta on tarkoitus painaa ennen levitystä pienikokoinen, jotta se olisi helppo pitää taskussa mukana. Työn raporttiosuudessa kerrotaan tarkemmin niistä perusteista, miksi tähän työhön ryhdyttiin.Tavoitteenamme raportissa on tarjota tiivis tietopaketti aiheesta alan ammattilaisille sekä asiasta muuten kiinnostuneille. Raporttiin on koottu tutkimustuloksia kielen merkityksen lisäksi myös kulttuuristen erojen ymmärtämisen merkityksestä. Työstämme poikineita jatkohaasteita olemme esitelleet raportissa ja näitä aiomme jatkossa toteuttaa toisen meistä tehdessä terveydenhoitajan opinnäytetyön. Lukuisat tutkimukset ympäri maailman ovat tukemassa aiheemme tärkeyttä.

Avainsanat

dementia, selkokieli, äidinkieli, kaksikielisyys, etnisyys, produktio

Sivumäärä

57 s.