Opinnäytetyön tiedot

NimiInnovatiivinen johtamiskulttuuri. Case LudoCraft
Tekijä(t)Tervo Anne
Tutkintonimiketradenomi (ylempi AMK)
AmmattikorkeakouluOulun seudun ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Ohjaaja(t)Aro Päivi
Kilpailuvuosi2010

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää, minkälainen innovatiivinen johtamiskulttuuri on. Ilmiötä tarkasteltiin tapausyrityksen, pelistudio LudoCraftin kautta. Tutkimuskysymyksistä nousseiden teemojen avulla analysoitiin, minkälaisena tapausyrityksen johtamiskulttuuri kuvattiin, ja kuinka siihen linkittyi johtamisen innovaatio. Lisäksi arvioitiin innovatiivisen johtamiskulttuurin haasteita ja vahvuuksia. Aihe on valittu, koska se on mielenkiintoinen, lisäksi ilmiö on ajankohtainen ja merkitykseltään nouseva. Opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus. Tulkintateorioina nojattiin vahvimmin Hamelin johtamisen innovaation paradigmaan sekä Scheinin organisaatiokulttuuriteoriaan. Aineisto kerättiin LudoCraftin toimitusjohtajan, Tony Mannisen teemahaastattelun ja henkilöstön ryhmäkeskustelun avulla lokakuussa vuonna 2009. Tutkimusmenetelmä asettui teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen välimaastoon - sisällönanalyysi oli teoriaohjaava. Päätulosten mukaan LudoCraftin innovatiivinen johtamiskulttuuri perustuu läsnäoloon johtamisessa ja johtamisen innovaatio näyttäytyy ennennäkemättömien pelillisten liiketoimintaratkaisujen muodossa. Johtamiskulttuuri on inhimillinen, avoin, hierarkiton, yhteisöllinen ja luova. Ihmiset ovat itseorganisoituvia ja asiat etenevät ihmislähtöisesti. Johtamiskulttuuriseksi haasteeksi koettiin ketterämpi tiedon virtaus, jonka ratkaisuksi määrittyi informantin tarve. Johtamiskulttuurisia vahvuuksia ovat valikoitunut ihmispääoma, rekrytointiosaaminen, pienet tiimikoot sekä työtehtävien kierto ja niiden vaihtelevuus. Johtopäätöksissä esitellään innovatiivisen johtamiskulttuurin timanttimalli, jonka keskeiset elementit ovat ihmispääoma, yhteisöllisyys, vapaus, tarkoitus ja läpinäkyvyys. Malli on yläkäsite, joka liittyy kaikkiin osatekijöihin, ja sitä voidaan tarkastella yksilön, tiimien, johdon tai koko organisaation taikka verkostojen näkökulmista. Tapaustutkimuksen tulokset ovat päteviä tutkitussa tapausyrityksessä. Mikäli tuloksia sovellettaisiin ulkopuolisiin tapauksiin, on huomioitava, että työn konteksti on kulttuurisidonnainen. Jokaisella organisaatiolla on yksilöllinen historia, arvo- ja asennemaailma. Näiden lisäksi toimiala ohjaa, missä suhteessa opit ovat sovellettavissa - ja ainoastaan johdon täysipainoisella sitoutumisella saadaan aikaan muutoksia. Tästä työstä nousevia käsitteitä voidaan monipuolistaa ja täsmentää vastaavien tutkittavien tapausten sekä vertailun avulla. Tapausyritys toimii rohkeana, valtavirrasta poikkeavana esimerkkinä, johon tutustuminen tuonee oivalluksia matkalla innovatiivisempaan johtamiskulttuuriin. Abstract The goal of this research was to study and understand the profile of innovative leadership culture, ILC. The phenomenon was observed through a case of LudoCraft, a games studio. The purpose of the present study was to examine the factors and characteristics of a leadership culture in the case organization. The themes included the following issues: how the leadership culture was linked to management innovations; and what kind of elements in the ILC challenges and strengthens it. The subject, ILC, was chosen because it appeared to be interesting. Furthermore, the phenomenon is topical and the interest in it is increasing. This thesis is a qualitative case study. The theories leaned mostly upon the management innovation paradigm by Hamel and theory of organizational culture by Schein. The study material was obtained from a theme interview of CEO Tony Manninen and from a group conversation of his personnel on October, 2009. This thesis applied both the theory and also the material based content analysis. The results show that LudoCraft's ILC is based on presence in leadership. The management innovation presents itself in game-like thinking business solutions. Their leadership culture is human, open, unhierarchical, collectivist and creative. Individuals are self-organized, the actions and decisions are people-driven. The swifter flow of information was found a challenge by the personnel. As a solution, they specified a need for a producer. The strengths in this leadership culture are their human capital, expertise in recruiting, small-sized teams and variable tasks. As a conclusion, a simplified diamond model of the ILC is presented. Its main characteristics are human capital, collectivism, freedom, purpose and transparency. The model can be viewed as a higher level concept which is linked to all aspects and can be considered from the perspective of an employee, teams, leaders or an organization and networks. The results of the present study are valid in this particular case organization. If results are applied to other organizations, the cultural context of this thesis needs to be considered. Each organization has its unique history, values and attitudes. These, as well as the line of business, are the factors which determine whether and to what degree the findings are applicable. Furthermore, only the full commitment of the leaders can result in changes. The findings rising from the present study can be compared to other case studies of similar kind of organizations in order to diversify and elaborate them further. This case organization is a worthy example of ILC creators which gives inspiration to all people.

Opinnäytetyön internetosoite

-

Avainsanat

johtaminen (ysa) innovaatiot (ysa) luovuus (ysa) organisaatiokulttuuri (ysa) yritykset--peliteollisuus (ysa)

Sivumäärä

101 s.