Opinnäytetyön tiedot

NimiRadonkorjaukset Pispalanharjulla
Tekijä(t)Sanna-Kaisa Raatikainen (nyk. Pylvänäinen) ja Katariina Tuhola
Tutkintonimikeinsinööri (AMK)
AmmattikorkeakouluTampereen ammattikorkeakoulu
Koulutusala(t)tekniikan ja liikenteen ala
Ohjaaja(t)Pekka Väisälä, lehtori, rakennustekniikka
Kilpailuvuosi2006, kunniamaininta

Opinnäytetyön tiivistelmä

Tässä insinöörityössä on tutkittu Säteilyturvakeskuksen ja Tampereen kaupungin toimeksiannosta Pispalanharjulla suoritettuja radonkorjauksia. Sisäilman sisältämän radonin on todettu kasvattavan riskiä sairastua keuhkosyöpään. Tästä syystä johtuen korkeita sisäilman radonpitoisuuksia voidaan pitää merkittävänä terveysriskinä Suomessa. Nimenomaan harjualueilla radonin aiheuttamat ongelmat korostuvat, sillä harjujen maaperän suuri läpäisevyys edistää ilman virtauksia maaperästä sisätiloihin. Näin ollen asuntojen radonpitoisuus on korkeampi. Pispalanharju on tällainen tyypillinen korkeat radonpitoisuudet omaava harjualue. Tutkimukset on suoritettu tarjoamalla Pispalanharjun asukkaille, jotka ovat tehneet radonkorjauksia, mahdollisuutta osallistua tähän tutkimukseen ilmaiseksi. Tutkimustulokset pohjautuvat ennen korjauksia mitattuihin arvoihin sekä korjauksien jälkeen suoritettuihin mittauksiin. Näitä arvoja on vertailtu keskenään samalla huomioon ottaen muutamia kohdekohtaisia eroja kuten alapohjatyyppi. Parhaiten onnistuneissa kohteessa on päästy jopa tasolta 12000 Bq/m3 tasolle 100 Bq/m3. Alenemaprosentit vaihtelevat korjaustavasta riippuen 99% vaatimattomiin lähes 0% sekä negatiivisiin tuloksiin. Parhaimpiin tuloksiin on päästy radonkaivoilla ja -imureilla. Radonkorjauksilla, jotka suoritetaan sopivilla menetelmillä päästään erinomaisiin tuloksiin. Monet asukkaat tarvitsevat tietoa juuri oikean menetelmän valinnasta sekä ylipäätänsä tietoutta radonkorjauksien suorittamisesta. Tutkimuksen kautta saatuja tietoja hyödynnetään laadittaessa valtakunnallista opasaineistoa radonkorjauksia koskien. Lisäksi tutkimustietoja pystytään jälkeenpäin hyödyntämään Pispalanharjun asukkaiden radonkorjauksiin liittyvässä korjausneuvonnassa. Toivon mukaan tulosten julkaisu aktivoi myös muita samoista ongelmista kärsiviä talonomistajia aloittamaan radonkorjauksien suorittamisen.

Avainsanat

Radon, Sisäilman radon, Radonkorjaus, Pispalanharju

Sivumäärä

49 sivua + 81 liitesivua