THESIS 2011 -KILPAILUN TULOKSET

Asiantuntijaratkaisujen rikkautta

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä on tehty paljon töitä, jotta yhteinen ymmärrys laatuperustasta muodostuisi. Yhtenäiset arviointikriteerit eri aloille ovat tukeneet opinnäytetöiden laatukeskustelua. Vaikka on löydetty yhteistä, alakohtaisia eroavaisuuksia halutaan arvostaa ja vaalia rikkautena.

Yhteiset arviointikriteerit eivät tarkoita sitä, että työt olisivat samasta puusta veistettyjä. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ovat kehittyneet vuosien saatossa yhä enemmän omaleimaisiksi töiksi. Uudet menetelmät ja muodot ovat tuoneet ammattikorkeakoulun opinnäytetöille värikkyyttä.

Vuoden 2011 kilpailussa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä humanistisen ja kasvatusalan raadin mukaan perinteisten menetelmien rinnalle on vakiintunut uusia muotoja, kuten toiminnallisia töitä, erilaisia oppaita ja kehittämistoiminnan kuvauksia. Raati tiivistää tämän niin, että töiden muoto vaihteli ja ne olivat keskenään hyvin erilaisia.

Raatien palautteesta käy ilmi, että töiden taso on vakiintunut erinomaiselle tasolle. Kulttuurialan raati toteaa palautteessaan, että töiden perustaso oli korkea ja työelämälähtöisyys kattavaa. Luonnonvara- ja ympäristöalan raati toteaa, että työt olivat huolella laadittuja toiminnallisia ja tutkimuksellisia ammattikorkeakoulujen kehittämistöitä.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan raati toteaa osaltaan, että töiden laatu on jopa noussut edellisvuoteen verrattuna. Raadin mukaan työt olivat tasapainoisia, rakenteeltaan loogisia ja kieleltään hyviä.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden, hallinnon ala sekä luonnontieteiden alan raati kertoo erityisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöiden olleen korkeatasoisia. Niissä oli myös uudistavia avauksia.

Tekniikan ja liikenteen alan raadin mielestä hyvä käytänne oli, että suurimmaksi osaksi opinnäytetyöt olivat kytkeytyneet elinkeinoelämän tki-projekteihin.

Rajan vetämistä

Thesis-kilpailun johtoryhmä viestii osaltaan opinnäytetöiden laajuuden pohtimista. Työn oikea rajaaminen tukee opiskelijan hyvinvointia ja opintojen edistymistä. Johtoryhmä näkee tässä selkeän roolin ohjaajalla, jonka pitää pystyä havaitsemaan ja ohjeistamaan mahdolliset rajausongelmat. Tämä ei kuitenkaan sulje pois laajempia töitä, mutta niiden tulee olla opiskelijan omia perusteltuja valintoja.

Luonnonvara- ja ympäristöalan raati toteaakin, että vaikka resursseja on opinnäytetyölle varattu 15 opintopistettä, vaativasta työstä voidaan tehdä hyvä, kun rajaus on tehty huolella.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden, hallinnon ala sekä luonnontieteiden alan raati kiinnittää huomiota siihen, että kirjoittamisen määrän hallinta vaihtelee opinnäytetöissä. Erityisesti ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöihin toivottiin tiivistämistä.

Aihe edellä menetelmiin

Lähes kaikkien sarjojen raadit ovat ottaneet kantaa palautteessaan kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin. Menetelmien valintaan ja arviointiin pitäisi panostaa enemmän. Menetelmävalinnoissa keskeistä on tarkoituksenmukaisuus opinnäytetyö sisällön näkökulmasta. Tehtyjen valintojen perusteluja toivottiin näkyvämmiksi.

Myös menetelmien käytössä on parantamisen varaa. Heikko menetelmäosaaminen ilmenee esimerkiksi siinä, että työn toteutuksen kuvaus ontuu.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan raadin mielestä ohjaajilla tulisi olla rohkeutta opastaa kehittämistyönmenetelmien käyttöön, koska töissä korostuu edelleen perinteiset tutkimusmenetelmät.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä humanistisen ja kasvatusalan raati näki käyttäjälähtöisyydessä kehitettävää.

Oivaltavuutta opinnäytetöihin

Kulttuurialan raadin mukaan oivaltavuus sai palkitut työt erottumaan muista pikemminkin kuin tarkka raportointi. Erilaiset kerronnan tavat, kuten visuaalisuus projektin taustatyön ja tulosten esittelyssä, kannustaisi raadin mielestä yleisestikin ohjaaman rohkeuteen opinnäytetyön ulkoasun muotoilussa.

Raati myös nostaa esille työt, joissa rajan siirtäminen yksityisestä yleiseen oli haastavaa. Niissä hyväksi käytännöksi koettiin syvällinen pureutuminen omaan työhön ja sen vertaaminen kollegojen töihin ja alan yleiseen kehittämiseen.

Raadit näkevät hyvänä kehityssuuntana sen, että yhä useampi kilpailuun osallistuneista opinnäytetöistä on saatavissa Theseuksesta. Se lisää töiden hyödynnettävyyttä esimerkiksi opetuksessa ja ohjauksessa. Opinnäytetöiden Theseukseen raportointi on kannatettavaa, koska se lisää opiskelijan ammatillista näkyvyyttä ja ammattikorkeakoulujen tunnettuutta.

Thesiksen juhlavuosi

Thesis-kilpailu päättyy juhlavuoteen 2012. Kilpailun 20 vuodesta on koottu juhlajulkaisu.

Thesis-johtoryhmä kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita opiskelijoita, ohjaajia ja ammattikorkeakoulun muuta henkilöstöä sekä toimeksiantajia. Kiitokset opetus- ja kulttuuriministeriölle, palkintojen sponsorille ja ammattikorkeakoulujen johdolle Thesis-toiminnan rahoittamisesta.

Vaikka Thesis-kilpailu päättyy, opinnäytetöiden laadun kehittämistä tarvitaan edelleen. Kehittäminen jatkuu ammattikorkeakouluissa sekä eri alojen kehittämistyönä myös tulevaisuudessa.