THESIS 2011 -KILPAILUN TULOKSET

TULOKSET – SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SEKÄ HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

Palkitut opinnäytetyöt ja arviointiraadin lausunnot

Aho Paula ja Ahonen Auli, röntgenhoitaja (AMK), Kouluikäinen lapsi hampaiston oikomishoidollisissa radiologisissa tutkimuksissa – virtuaalinen opas 7–12-vuotiaille, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaajat Henner Anja ja Jussila Aino-Liisa

Opinnäytetyössä on tuotettu virtuaaliopas lasten oikomishoidollisista radiologisista tutkimuksista, joka on käytössä Haukiputaan terveyskeskuksen hammashoitolan Internet-sivuilla. Opas on tehty yhteistyössä viestinnän opiskelijan kanssa ja se on esitestattu kouluikäisillä lapsilla. Raportista hahmottuu hyvin oppaan tekoprosessi ja tuotteen laatuvaatimukset. Kokonaisuus on hyvin hallittu ja rajattu tuotetyö, jossa perustellaan tehdyt ratkaisut. Käyttökelpoista opasta voi hyödyntää laajemminkin lasten ohjauksessa.

Hyrkäs Pauliina ja Söderholm Janina, bioanalyytikko (AMK), Influenssa A- ja B-virusten osoitukseen käytettävän SmartCycler RT-PCR-menetelmän validointi ja menetelmävertailu Actim Influenza A&B-vieritestiin, Metropolia Ammattikorkeakoulu, ohjaaja Lindell Terttu-Liisa

Työ on toimeksianto Yhtyneet Medix Laboratorioilta. Työn aihe on erittäin ajankohtainen lisääntyvien maailmanlaajuisten influenssaepidemioiden ja pandemioiden vuoksi. Työn tavoitteet ovat loogiset ja ne on yksilöity hyvin. Työ on raportoitu ytimekkäästi, napakasti ja havainnollisesti.

Jaakkola Minna ja Martikainen Sirpa, toimintaterapeutti (AMK), Fyysisen ympäristön esteettömyyden kartoitus Kuopion opiskelija-asunnoista Housing Enabler -arviointimenetelmällä, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Kanto-Ronkanen Anne

Työn aihe on ajankohtainen, ympäristön esteettömyys. Työn toimeksiantaja on Kuopion opiskelija-asunto Oy. Työssä on mainiosti käytetty valmista arviointivälinettä ja sovellettu sitä toimeksiantajan tarpeisiin. Työn tulokset ovat arvokkaita ja käytäntöön sovellettavissa. Raportti on tiivis ja havainnollinen.

Koskinen Salla, sairaanhoitaja (AMK) ja Tarnanen Kati, terveydenhoitaja (AMK), Mies mukaan ehkäisyneuvontaan – Raskauden ehkäisyn aloituksen ja ehkäisyneuvonnan toimintamalli opiskeluterveydenhuollossa, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaajat Savelius Pertti ja Friis Aila

Työ on toimeksianto Joensuun kaupungilta ja erittäin käytännönläheinen. Aihe edustaa ammattialan keskeistä sisältöä ja on tärkeä laajalle kohde- ja ammattijoukolle. Työtä käytetään opiskelijaterveydenhuollossa Joensuussa. Raportti on tiivis ja mainio kokonaisuus. Siirtovaikutus työelämätaitoihin on merkittävä; tällaista menetelmällistä osaamista terveydenhuollossa tarvitaan.

Mehto Petteri, sairaanhoitaja (ylempi AMK), Liikkumalla lisäarvoa. Liikuntaohjelman käynnistämisopas työyhteisön esimiehille, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Tuomikorpi Sinikka

Työn erityisvahvuutena on onnistunut tuote (opaskirjanen) ja etenkin sen laadintaprosessin perusteltu kuvaus, josta voi olla monille muille hyötyä ja iloa opiskelussa ja käytännön työelämässä. Aiheen valinta ja kohderyhmä on ratkaistu hyvin. Tietoperusta on hyvin koottu, ja se ja tuote kytkeytyvät hyvin toisiinsa.

Torkkeli Kirsi, viittomakielentulkki (AMK), Kymmenen virttä kouluun. Evankelis-luterilaisen kirkon virsisuosituslistalta (1.–2. luokat) valittujen kymmenen virren käännökset viitotulle puheelle, Humanistinen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Kóbor-Laitinen Zita

Käytännön yhteydessä ja palautteellisessa yhteistyössä toteutettu ansiokas, kunnianhimoinen ja asiantunteva tuotteen kehittämisprosessi, josta on runsaasti opittavaa vastaavan kehittämis- ja käännöstyön laadintaan viittomakielen tulkin ammatissa. Onnistuneen ja jakelukelpoisen tuotteen lisäksi on tehty professionaalinen kuvaus käännöstyöstä ja sen aikaisista perustelluista ratkaisuista. Tuote on huolellisesti toteutettu. Tuotteen kehittämisprosessin ja raportoidun tietoperustan välillä on vahva ja selkeä yhteys.

Arviointiraadin jäsenet

Taru Ruotsalainen, TtT, kehityspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
Elina Eriksson, THT, johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Riitta Lumme, KL, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Teemu Rantanen VTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
Aino Vuorijärvi, FL, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Ilkka Väänänen FT, tutkimusjohtaja, Lahden ammattikorkeakoulu