THESIS 2011 -KILPAILUN TULOKSET

TULOKSET – YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA SEKÄ LUONNONTIETEIDEN ALA

Palkitut opinnäytetyöt ja arviointiraadin lausunnot

Basten Oscar, tradenomi (ylempi AMK), Valmentava johtajuus ja sen kehittäminen kohdeorganisaatiossa, Satakunnan ammattikorkeakoulu, ohjaajat Nokkonen Sirpa ja Suvanto Mari

Opinnäytetyön teoriaosuus on käsitelty poikkeuksellisen syvällisesti. Menetelmäosuus, mukaan luettuna tutkimuksen tulosten esittely, on asianmukaisesti ja syvällisesti toteutettu ja dokumentoitu. Opinnäytetyössä on valmentavan johtajuuden kehittämissuunnitelma, ja siihen liittyvät työkalut myös dokumentoitu. Näitä työkaluja voi hyödyntää laajemmaltikin, ja ne voi ottaa käyttöön muissakin kuin tutkitussa kohdeyrityksessä. Työelämäyhteys on vahva. Valmentava johtaminen sopii erityisesti asiantuntijayrityksiin, esimerkiksi ICT-alan yrityksiin.

Kämppi Pasi, tradenomi (ylempi AMK), Grounded View to Technical Risks of Satellite Based Tracking Systems: A Multimethodology Research, Laurea-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Rajamäki Jyri ja Pirinen Rauno

Opinnäytetyö on erinomainen niin sisällöiltään kuin toteutukseltaan. Työssä kehitetään alan ammattikäytäntöjä ja lisätään laajemminkin ymmärrystä ajankohtaisesta ilmiöstä. Artikkelimuotoisuus on ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä kiinnostava uusi avaus. Niin julkaisuja kuin koko tutkimusprosessiakin läpäisee esimerkillisesti pitkäjänteinen yhteistyö ja verkostojen rakentaminen. Yhteenvetoraportissa olisi vielä voinut astua kokoavaa kerrontaa pidemmälle ja asettaa julkaisuissa esitettyjä tuloksia kriittiseen uudelleen tarkasteluun.

Mäkinen Taru, tradenomi, Puhelinkontaktoinnin käynnistäminen pienessä ICT-alan B2B-yrityksessä, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaaja Moisio Anu

Opinnäytetyön aihe, puhelinmyynnin aloittaminen, on ajankohtainen ja sen valintaa on perusteltu monipuolisesti. Aihetta lähestytään ansiokkaasti useasta näkökulmasta. Työn tulokset ovat hyödynnettävissä tutkimuksessa mukana olleille yrityksille sekä puhelinkontaktointiaan kehittäville yrityksille laajemminkin. Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät on valittu ja perusteltu huolella ja niiden käyttöä leimaa yleinen luotettavuus. Raportti on helppolukuinen ja se on viestinnällisesti erinomainen. Esitettävät asiat perustellaan uskottavasti.

Westersund Mikko, tradenomi (ylempi AMK), Taistelustressin hallinta sotilaallisessa kriisinhallinnassa, Laurea-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Koskenranta Harri ja Mattila Anssi

Aihe on erittäin ajankohtainen ja merkityksellinen kohderyhmässään. Tietoperusta on poikkeuksellisen laaja-alaisesti, kriittisesti ja syvällisesti koostettu. Menetelmävalinnat on hyvin perusteltu ja menetelmien käyttö erinomaisesti dokumentoitu. Lopputuloksena on työ, jolla aidosti kehitetään kohdeorganisaation toimintaa vakuuttavalla tavalla. Opinnäytetyö osoittaa kaiken kaikkiaan tekijän kykyä itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Arviointiraadin jäsenet

Riitta Rissanen, KT, vararehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
Anssi Gröhn, FM (tietojenkäsittely), pt. tuntiopettaja, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Jukka Honkanen, OTK, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Antti Iire, YTM, vs. yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anneli Juutilainen, KTT, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anu Kettunen, lehtori (tietojenkäsittely), Savonia-ammattikorkeakoulu
Marja-Riitta Kivi, FL (tietojenkäsittely), yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Virpi Laukkanen, KTT, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Seppo Leminen, KTT, TkL, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
Heikki Likitalo, FL, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Ulla Loikkanen, KTM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Pentti Mäkelä, YTM, tuntiopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Seppo Nevalainen, FL (tietojenkäsittely), pt. tuntiopettaja, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Anita Saaranen-Kauppinen, YTM, pt. tuntiopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Ville Saarikoski, FT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
Milla Siimekselä, YTM, pt. tuntiopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Esa Viklund, HTM, koulutus- ja kehittämispäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
Kim Wrange, KTL, yliopettaja, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu