THESIS 2011 -KILPAILUN TULOKSET

TULOKSET – AMMATTIKORKEAKOULUN UUDISTUVA OPINNÄYTETYÖ-TEEMA

Palkittu opinnäytetyö ja arviointiraadin lausunto

Pekkarinen Ilkka, agrologi (ylempi AMK), How to manage interaction in international project planning in web conference, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Räsänen Seppo, Hartikainen Timo ja Partanen Kati

Työn tarkoituksena oli löytää malli verkkokokouksen toteuttamiseksi kansainvälisessä hankesuunnittelussa. Kehittämistyö on tehty hankkeen tueksi vuosina 2007–2008, ja siinä on hyödynnetty useampaa kansainvälistä projektia. Tulokset ovat olleet rohkaisevia, ja työ on hyödyttänyt hankesuunnittelua. Keskeisinä tutkimuskohteina olivat onnistuneen verkkokokouksen edellytykset, verkkokokouksen tehokkuus suhteessa kokoukseen, jossa kaikki ovat fyysisesti läsnä sekä verkkokokouksen tuloksellinen johtaminen. Työ oli toteutettu toimintatutkimuksena, jonka tutkimusaineisto koottiin yhteensä neljästä kokoussarjasta. Kolmen ensimmäisen kokoussarjan aikana luotiin malli verkkokokouksen toteuttamisesta, ja mallia testattiin neljännessä kokoussarjassa. Verkkokokousta käytetään reaaliaikaisiin kokouksiin ja esityksiin Internetissä. Verkkokokouksessa jokainen osallistuja istuu omalla tietokoneellaan ja on yhteyksissä muihin osallistujiin Internetin kautta.

Palkittu työ erottautui muista teemasarjaan lähetetyistä opinnäytetöistä erityisesti siitä näkyneen kokemuksen ja varmuuden vuoksi. Tehtävänä ollut verkkokokousmallin kehittäminen oli rohkea ja tulevaisuuteen katsova aihe agrologi (ylempi AMK) -tutkintoon sekä kirjoitusajankohtaan nähden. Työstä näkyi selkeästi tekijän rohkeus valita aihe, joka ei ole perinteisellä agrologialan mukavuusalueella, vaan selkeästi erilainen. Työssä luodut suositukset toimivat myös hyvinä, muita aloja hyödyttävinä innovaationa. Arviointiraati piti myös hyvänä työssä näkynyttä kansainvälistä näkökulmaa, jota tuli case-esimerkeissä olleiden partnerimaiden mukanaolosta mallin kehittämisessä. Lisäksi työ oli hyvin jäsennelty ja kirjoitettu, joka yhdistettynä selkeään ulkoasuun teki työstä helppolukuisen ja helposti lähestyttävän.

Muut teemasarjan opinnäytetyöt

Teemasarjassa palkitun opinnäytetyön valintaprosessi oli kaksivaiheinen. Aluksi koulutusalakohtaisten sarjojen arviointiraadit valitsivat omasta sarjastaan opinnäytetyön Ammattikorkeakoulun uudistuva opinnäytetyö -teemasarjaan. Muut teemasarjaan valitut opinnäytetyöt olivat:

Granlund Annika, tradenomi, Julkaisujärjestelmän ja ohjelmistokehyksen välissä – ohjelma kevyiden web-sovellusten toteuttamiseen, Tampereen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Hietala Paula

Kiiski Hertta, kuvataiteilija (AMK), Keveän satunnaisuuden paino, Turun ammattikorkeakoulu, ohjaajat Erävaara Taina, Luukkonen Ismo ja Tanskanen Ilona

Koskinen Salla, sairaanhoitaja (AMK) ja Tarnanen Kati, terveydenhoitaja (AMK), Mies mukaan ehkäisyneuvontaan – Raskauden ehkäisyn aloituksen ja ehkäisyneuvonnan toimintamalli opiskeluterveydenhuollossa, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaajat Savelius Pertti ja Friis Aila

Matalalampi Timo, insinööri (AMK), Kuntoilulaitteen ohjauselektroniikan suunnittelu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Jauhiainen Jukka

Koulutusalakohtaisen arviointiraadin oli mahdollista päättää myös, että se ei lähetä opinnäytetyötä teemasarjaan.

Arviointiraati

Valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioitsijoina olivat:

Anette Karlsson, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n hallituksen jäsen, Thesis-johtoryhmän jäsen
Markku Lahtinen, Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori, Arenen hallituksen puheenjohtaja
Timo Luopajärvi, Arenen toiminnanjohtaja, Thesis-johtoryhmän jäsen
Jenni Tuomainen, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n hallituksen jäsen

Arviointiraati määritti toiminnalleen seuraavat kriteerit:

  • Ammattialaa uudistava ote: opinnäytetyön aiheen käsittely uusia innovaatioita synnyttäen ja tulevaisuuteen katsoen
  • Oman ammattialan ylittävä ajattelutapa ja aiheen monialainen käsittely: opinnäytetyössä astuminen perinteiseltä ammattialalta monialaisuuteen
  • Vahva omaleimaisuus: tekijän äänen kuuluminen opinnäytetyössä.

Teemasarjan arviointikriteerit eivät olleet käytettävissä koulutusalakohtaisten sarjojen arviointiraadeilla.