5.7. Laitoshuolto

 

Laitoshuoltoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan muita sosiaalipalveluita hyväksi käyttäen.
 

Laitoshuollolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon yksikössä
Tällaisia yksiköitä on mm. 

       - lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit 
                       
esim. SOS-lapsikylät (www.sos-lapsikyla.fi)
       - vanhainkodit,
                      
esim. Laitoshoitoon hakeutuminen Oulussa 
                      
(www.ouka.fi/sote/ikaantyminen/laitoshoito.htm)
       - kehitysvammaisten keskuslaitokset, 
                      
esim. Tahkokangas (www.tahkokangas.fi)
       - päihdehuollon laitokset esim. katkaisuasemat, palvelukodit ja
         kuntoutumislaitokset. 
                     
esim. Ventuskartano (www.ventuskartano.fi)

Vrt. laitoshoito - sillä tarkoitetaan terveyspalveluja tarjoavaa hoitoa.

Sosiaalihuoltoasetuksen 11§:n mukaan  "Laitoshuollossa on pyrittävä järjestämään turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä."

Laitoshuoltoa voidaan tarjota lyhytaikaisena, jatkuvana päivä- tai yöhoitona tai ympärivuorokautisena hoitona. Laitoshuollon yhteyteen voidaan järjestää itsenäistä asumista tukevaa ja kuntouttavaa toimintaa, esim. päivätoimintaa. 

Laitos- ja avohuollon rajat ovat hämärtyneet ja välttämättä jonkin laitoksen ulkoisista puitteista ei pysty päättelemään onko kyseessä avo- vai laitoshuolto. Asiakkaalle määrittely on kuitenkin tärkeää asiakasmaksujen määräytymisen takia.

Pitkäaikaisen laitoshuollon ja -hoidon maksu 
määräytyy hoidettavan tulojen mukaan. Yksinäisellä henkilöllä maksu saa olla enintään 82 % nettotulosta. Jos laitoshoidossa olevalla on pienempituloisempi puoliso, maksu on on 41% puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Maksu on saman suuruinen sekä sosiaali- että terveydenhuollon laitoksissa.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 90 euroa/kk. Rintamalisän saajalle jää käytettäväksi aina vähintään 90 euroa/kk + rintamalisä.

Ns. pitkäaikaishoitopäätös ja samalla asiakasmaksupäätös tehdään, kun hoitoaika on enemmän kuin 3 kuukautta.

Kunta kustantaa kunnallisessa vanhainkodissa (tai sairaalassa tai terveyskeskuksessa)  pitkäaikaislaitoshoidossa olevalle hoidon, ruuan, lääkkeet ja tilat. Julkisessa laitoksessa laitoshoidossa olevalle ei makseta asumistukea, lääkekorvausta eikä hoitotukea. 

                                                                                                  päivitetty 14.9.2008