Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Opiskelijavalinnan ABC

Opiskelijavalinnan ABC

Hakuajat

Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa. Ensimmäinen hakuaika on 9.–23.1.2019, jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiimme. Toinen hakuaika on 20.3.–3.4.2018, jolloin voi hakea suomenkielisiin koulutuksiimme.

Kevään ensimmäisen ja toisen hakuajan hakutoiveet asetetaan yhteen hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen. Ensimmäisen hakuajan päätyttyä ei voi enää muuttaa jo valittujen koulutusten keskinäistä järjestystä. Hakemuksesta ei voi myöskään poistaa yhtä yksittäistä ensimmäisen hakuajan hakutoivetta. Toisen hakuajan kohteita voi vielä järjestää tai poistaa toisen hakuajan päättymiseen saakka.

Hakuaika päättyy aina viimeisenä hakupäivänä klo 15.00.

Hakukelpoisuus

Ks. "Pohjakoulutusvaatimus"

Hakutoivejärjestys

Korkeakoulujen yhteishaussa voi esittää yhdestä kuuteen hakutoivetta. Hakutoivejärjestys tulee miettiä tarkkaan, sillä hakuaikojen päättymisen jälkeen sitä ei voi enää muuttaa. Korkeakoulujen yhteishaussa tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksen ja valintapisteiden perusteella.

Jos hakija tulee hyväksytyksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, ei hän voi tulla hyväksytyksi alempiin hakutoiveisiinsa, vaan kaikki alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Jos hakija ei tule hyväksytyksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, tarkistetaan riittävätkö pisteet toiselle sijalle merkittyyn hakutoiveeseen jne. Jos hakija valitaan esimerkiksi kolmantena hakutoiveena olevaan koulutukseen, mahdolliset alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Tässä tapauksessa tarjotun opiskelupaikan voi vastaanottaa ehdollisesti ja jäädä jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmistä hakutoiveista, mikäli on varasijalla näissä hakutoiveissa.

Ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

  • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolo ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja eikä se kuluta poissaolo-oikeutta.

Muutoksenhaku

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. 

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja terveydelliset vaatimukset

Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oamkissa tämä koskee sosiaali- ja terveysalalle sekä tanssiopettaja- ja musiikkipedagogikoulutukseen hakevia.

Lisätietoa opiskeluturvallisuudesta ja soveltumattomuudesta opintoihin

Pakolainen/turvapaikanhakija

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka =  Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Pohjakoulutusvaatimus

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta (huom. ks. työkokemusvaatimus). Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen hakukohdekohtaisesti.

Oamkin hakukohdekohtaiset pohjakoulutusvaatimukset kerrotaan hakukohdekohtaisilla sivuilla.

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna 10.7.2017 mennessä (huom. ks. työkokemusvaatimus).

Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ladattava tutkintotodistusjäljennökset sähköiselle hakulomakkeelle. Sähköinen hakulomake ilmoittaa liitteiden toimittamisen määräajan. Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on liitettävä mukaan kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen* tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon* (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta (ala, jolta tutkinto on tai ala, jolle ollaan hakemassa) hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Poikkeuksena ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, jossa työkokemus tulee olla hoitotason ensihoidon tehtävistä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

*) Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.  

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Hakija voi vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa.