Toimenpiteet ja tulokset

 

Maakunnan elintarvikeyritysten aktivointi ja kehittämistarpeiden kartoitus

 

Nykytila-analyysi

Tässä osakokonaisuudessa laaditaan kokoava analyysi aiemmin toteutetuista kyselyistä, haastatteluista ja muista kartoituksista, jotka liittyvät Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan yritysten nykytilanteeseen ja kehittämisen suuntiin ja tarpeisiin. Aineistoista nostetaan esiin alueen elintarvikealan yrityskentän kannalta merkittävimmät vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat sekä konkreettiset kehittämistarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

Lisäaineistoa tuotetaan tarvittaessa toteuttamalla täydentävä verkkokysely. Esimerkkejä mahdollisista täydentävän kyselyn aiheista ovat kaupan alan yritysten näkemykset ja niiden vaikutukset alueen elintarviketuottajien tulevaisuuden toimintaan sekä lähiruokaryhmä REKOssa toimivien yrittäjien näkemykset toimintamallin tulevaisuudesta. 

Tulokset:

Yrityshaastattelut

Yrityshaastattelujen tavoitteena on avata elintarvikealan yrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia yrittämisestä ja yritystoiminnan kehittämisestä Pohjois-Pohjanmaalla. Haastattelut suunnataan ensisijaisesti alueen avaintoimijoihin.

Tulokset:

Vuorovaikutteiset yritystilaisuudet

Hankkeessa järjestetään 3-5 vuorovaikutteista yritystilaisuutta eri puolilla maakuntaa. Tilaisuuksien tarkoituksena on aktivoida yrityksiä verkostoitumaan keskenään ja alan tukipalveluorganisaatioiden kanssa sekä löytämään yhteisiä intressejä ja tuottamaan kehittämisaloitteita yhteisen keskustelun kautta.

Tulokset:

 

Jatkotoimien suunnittelu

Jatkotoimet suunnitellaan sovittamalla yhteen edellisessä toimenpidekokonaisuudessa esille nousseet yritysten kehittämistarpeet ja toiveet sekä Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategia 2017-2025. Jatkotoimien suunnittelutyössä pyritään määrittelemään, miten tki-osaamista voidaan hyödyntää nykyistä tuloksekkaammin Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan kehittämisessä. Keskeisellä sijalla on myös se, miten koulutuksella voidaan edistää ja luoda uutta alan osaamista maakunnassa.

Tulokset:

Hanke osallistui seuraavien kehittämiskokonaisuuksien suunnitteluun ja/tai edistämiseen (lisätiedot):

Edellisten lisäksi ELYKE-hanke osallistui valmistelutyöhön, jonka tavoitteena oli liittää Pohjois-Pohjanmaan maakunta osaksi EU:n S3 Agri-Food Platformin 'Traceability and Big Data' -verkostoa. Pohjois-Pohjanmaa liittyi verkoston jäseneksi huhtikuussa 2019.

 

Tiedonvälitys ja raportointi

Hankkeen tuloksista ja tuotoksista tiedotetaan hankkeen kotisivujen ja Oamkin oppimis- ja palvelukeskus Akraamon koti- ja Facebook-sivujen kautta, alueen muiden toimijoiden viestintäkanavien kautta sekä hankkeen aikana järjestettävissä yritystilaisuuksissa ja loppuseminaarissa. Lisäksi tavoitteena on laatia 2-4 hankkeen tuloksiin pohjautuvaa julkaisua. Painettavia materiaaleja ovat A3-juliste, hanke-esite ja roll-up.

Tulokset:

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)