Tietoja hankkeesta

Hyperspektrikuvaamisella uutta tietoa jokapäiväisistä asioista

Tavallisella kameralla kuvatessa, kuva muodostuu valon vaikutuksesta valoherkälle pinnalle tai digitaalikamerassa kameran muistikortille. Värikuvan muodostamiseksi kameran linssiin tulevaa valoa suodatetaan värisuotimille, joita tavallisessa kamerassa on kolme: punainen, vihreä ja sininen. Värikuva sisältääkin kaikki näkyvän valon taajuudet 350-760 nm

Hyperspektrikameran kuva muodostuu kamerasta riippuen valonaallon pituuksista 380 - 2500 nm, myös näiden alueiden ulkopuolisia taajuuksia voidaan tarvittaessa kuvata. Hyperspektrikuvaamisessa kuvataan hyvin kapeita valon aallonkaistoja, jolloin tietyllä valon aallonpituudella ilmenevät asiat voidaan erottaa helpommin kuvista. Kuvista voidaan luoda spektrikuvaaja, jota voidaan verrata erilaisten spektrikirjastojen ja datapankkien kuvaajiin ja siten saada selville mistä aineesta on kyse.

 

Dronet mahdollistavat isojen pinta-alojen ja vaikeasti saavutettavien kohteiden kuvaamisen

Kauko-ohjatusta ilma-aluksesta eli Dronesta tapahtuvalla mittaamisella ja kuvaamisella on lukuisia eri käyttökohteita, niillä saadaan kuvattua isoja alueita nopeasti ja kuvatusta materiaalista on helppo hahmottaa asioita joiden hahmottaminen maapinnalta on mahdotonta. Korkeiden tai muuten vaikeasti saavutettavien kohteiden kuvaaminen onnistuu helposti, oli kyseessä sitten teollisuuslaitoksen savupiipun tai kosteikon kunnon arviointi. Droneille tulee uusia käyttökohteita jatkuvasti, niiden käyttöä tutkitaan mm. ensiavun tai postinjakamisen apuvälineinä.

 

Hankkeella on kolme teemaa: Maatalous, ympäristö ja rakentaminen

Maatalous

Tulevaisuudessa maailman väkiluvun ennustetaan kasvavan 9 miljardiin, peltopinta-ala pysyvän nykyisellään ja fosforivarantojen niukentuvan. Jotta maatalous pystyisi vastaamaan kasvavan väkimäärän ruoan tarpeisiin täytyy peltopinta-ala ja niukkenevat resurssit käyttää entistä tarkemmin hyödyksi, perinteinen maanviljely muuttuu täsmäviljelyksi. Täsmäviljely taas vaatii entistä tarkempaa tietoa pelloista, kasvien ravinne- ja tautitilanteesta sekä vesitaloudesta. Tätä tietoa saadaan hyperspektrikuvaamisella. Hankkeessa kuvataan mm. perunapeltoja ja vertaillaan kuvamateriaalia kohteista otettuihin näytteisiin. Perunaviljelmistä otetusta kuvamateriaalista etsitään tautien, ravinnepuutosten ja vesitalouden ongelmien aiheuttamia muutoksia perunaviljelmistä. Kuvamateriaalin ja otettujen näytteiden välistä riippuvuutta tutkitaan ja saatu tieto tallennetaan datapankkiin, josta se on kaikkien käytettävissä.

 

Ympäristö

Ympäristöteemassa tutkitaan voidaanko hyperspektrikuvista päätellä ympäristön kuntoa. Kuvattavia kohteita ovat vesistöt ja kuvamateriaalia verrataan vesitöistä otettuihin näytteisiin. Vesistöstä otettuja näytteitä analysoidaan laboratoriossa sekä automaattisella mittausjärjestelmällä, joka mittaa vesistön kuntoa jatkuvasti. Hankkeessa tutkitaan myös tekniikan soveltuvuutta luonnonvara-, riista-, ympäristökartoittamiseen ja -seurantaan. Myös tästä teemasta saatava tieto tallennetaan datapankkiin.

 

Rakentaminen

Rakentamisteemassa dataa kerätään kuntokartoitus- (saneeraustarve), sisätilakartoitus-, maaperäkartoitus- sekä kalliorakentamiskohteesta. Kuvattua materiaalia verrataan perinteisin menetelmin mitattuihin arvoihin ja tutkimustiedon perusteella määritellään potentiaalisimmat hyödyntämiskohteet. Saatava tieto tallennetaan datapankkiin. 

 

HYPE TKI

HYPE TKI -hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmänä hankkeella ovat alueen luonnonvara- ja ympäristöalan sekä rakennus- ja ICT-alan yritykset. Hanke toteutetaan 1.6.2016 - 31.5.2019. Hankkeen toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulu Oy yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Suomen Siemenperunakeskus Oy, Kantaperuna HZPC ja Mitta Oy. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto.

 


Rahoittajalogo https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.luke.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)