Kirjoja ja artikkeleita

 • Aaltonen, K., Ihanainen, P. & Mauffret, D. (2012). A conceptual landscape to plan and execute internationalization. Teoksessa H. Kotila & K. Mäki (toim.). Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita.
 • Aarnio, H. (2010). Oppimisen ohjaaminen. Teoksessa S. Helakorpi, H. Aarnio & M. Majuri. Ammattipedagogiikka uuteen oppimiskulttuuriin. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 155-178.
 • Annala, J., Lindén, J. & Mäkinen M. (2016). Curriculum in higher education research. Teoksessa Case & Huisman (toim.) Researching Higher Education – International perspectives on theory, policy and practice, 171-189. 
 • Airaksinen, T. & Friman, M. (2008). Asiantuntija-ammattien etiikka. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.
 • Atjonen, P. (2007). Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.
 • Barnett & Coate (2005) Engaging the Curriculum in Higher Education. McGraw-Hill Education.
 • Bartis, I. (toim.) (2010). Maahanmuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä. Helsinki: Palmenia. Verkkojulkaisu.
 • Bergmann & Sams (2015). Flipped learning for math instruction. International society for Technology in Education.
 • Biggs & Tang (2011). Teaching for Quality Learning at University. McGraw-Hill Education
 • Dunderfelt, T. (2015). Läsnäoleva kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Enlund, E. (2013). Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt. Psykologia 48 (3), 176-195, 250.
 • Friman, M. (2004). Ammattikorkeakouluetiikka. Helsinki: Opetusministeriö.
 • Gerlander, M., Levander, L.M & Repo-Kaarento, S. (2006). Säpinää seminaareihin. Opas seminaarityöskentelyn kehittämiseen. Viikin opetuksen kehittämispalvelut. Julkaisuja 4/2006.
 • Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.
 • Hakala, H. (2014). Aggressiivisen käyttäytymisen kohtaaminen opettajan työssä. eEriKa 2014 (2). 
 • Hannula, H. (2012). Yrittäjyyskasvatusta kehittämässä. Teoksessa H. Kotila & K. Mäki (toim.). Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita.
 • Heinilä, H., Nuutila, L., Rautiainen, S. & Mertala, J. (2012). Kohtaaminen keskiössä. Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Helsinki: Haaga-Helia. 
 • Helakorpi, S. & Majuri, M. (2010). Opetuksen suunnittelu ja arviointi. Teoksessa S. Helakorpi, H. Aarnio & M. Majuri. Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 145-154.
 • Hunt & Chalmers (2013). University Teaching in Focus. A Learning-centred Approach. Routledge.
 • Joutsenvirta, T. & Kukkonen, A. (toim.) (2009). Sulautuva opetus – uusi tapa opiskella ja opettaa. Palmenia, Helsinki.
 • Kahri, K. (toim.) (2015). Opetustoimen lainsäädäntö. Helsinki: Talentum.
 • Kakkuri, I. (2009). Yliopiston ja yliopisto-opiskelijan lukemisvaikeuspuheen arkeologinen analyysi. Teoksessa: T. Aarrevaara & T. Saarinen (toim.). Kilvoittelusta kilpailuun. Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.-26.8.2008. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 155-172.
 • Karjalainen, A. (toim.) (2003). Akateeminen opetussuunnitelmatyö. Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.
 • Karjalainen, A. (2002). Tentin teoria. Oulu: Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikkö.
 • Karjalainen, A. & Kumpula H. (1994). Matkaopas tiedeyhteisöön.
 • Kekäle, J. (1996). Luento-opetuksen kehittäminen käytännönläheisillä menetelmillä. Aikuiskasvatus, 16:2.
 • Kivimäki, S., Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) (2006). Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa. Tampere: Vastapaino.
 • Kivirauma, J., Jauhiainen, A., Seppänen, P. & Kausisto, T. (toim.) (2012). Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys. Social perspectives on education. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Korhonen, V. & Puukari, S. (2013). Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kotila, H. (toim.) (2006). Opettajana ammattikorkeakoulussa. Helsinki: Edita.
 • Kotila, H., Mutanen, A. & Kakkonen, M.-L. (toim.) (2008). Opetuksen ja tutkimuksen kiasma. Helsinki: Edita.
 • Kotila, H. & Mäki, K. (toim.) (2012). Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita.
 • Kotila, H. & Mäki, K. (toim.) (2015). 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Helsinki: Haaga Helia ammattikorkeakoulu.
 • Kosonen, J., Miettinen, T., Sutela, M. & Turtiainen, M. (2015). Ammattikorkeakoululaki. Helsinki: Kauppakamari.
 • Koutaniemi, L. (2008). Empiriaan ja kvantitatiiviseen tietoon perustuvan gradunteon opas. 2. uudistettu painos.
 • Kumpula, H. (2005). Sielun kumppanuus – työnohjaus esimiestyön tukena. Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikkö.
 • Kuusisto, K. (2016). Formatiivinen arviointi korkeakoulujen verkko-opetuksessa. Systemaattinen katsaus. Kasvatus 47 (5), 446-463.
 • Laajala, T. (2016). Ammattikorkeakoulun osaamisperustaisen opetussuunnitelman tulkintarepertuaarit. Aikuiskasvatus 36 (4), 294-302.
 • Laakkonen A., Laakkonen T., Marjamaa M., Montonen N. (toim.) (2017). Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa. Laurea Julkaisut 82., Laurea-ammattikorkeakoulu.
 • Lahtinen, M. & Lankinen, T. (2015). Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. Helsinki: Tietosanoma.
 • Laine, K., Sijde, P. van der, Lähdeniemi, M. & Tarkkanen, J. (toim.) (2008). Higher education institutions and innovation in the knowledge society. Helsinki: Arene.
 • Lampinen M. & Turunen H. (toim.) (2015). YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi. HAMKin e-julkaisuja 29/2015, HAMKin julkaisuja 14/2015, Hämeen ammattikorkeakoulu. 
 • Lapinlampi, T. (1998). Oululaisen yliopisto-opiskelijan historiaa Sinulle. Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikkö.
 • Lappalainen, K., Kuittinen, M. & Meriläinen, M. (toim.) (2008). Pedagoginen hyvinvointi. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Leino-Kilpi, H. (2016). Eettiset kysymykset opettajan työssä. Teoksessa T. Saaranen, M. Koivula, H. Ruotsalainen, C. Wärnå-Furu & L. Salminen (toim.). Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 73-87.
 • Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) (2009). Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYpro.
 • Lindblom-Ylänne, S., Nevgi, A., Hailkari, T. & Wager, M. (2010). Oppimisen arvioinnin teoriaa ja käytäntöä. Teoksessa S. Lindblom-Ylänne & A. Nevgi (toim.).Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: Wsoy, 156-191.
 • Lindblom-Ylänne & Nevgi (toim.) (2011) Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOYpro
 • Lindström J. & Kuparinen K. (toim.) (2017). Yhdessä enemmän. Oppimisen paikkoja ja suuntia. Laurea Julkaisut 87. Laurea-ammattikorkeakoulu. 
 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
 • Moberg, S. et al. (2009). Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Moisio, O.-P. (2011). Huoli, empatia ja kunnioitus vuorovaikutuksessa. Teoksessa Uusi koulu. Oppiminen mediakulttuurin aikakaudella. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 211-223.
 • Murtonen, M. (toim.) (2017). Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino.
 • Myyry, L. & Joutsenvirta, T. (2015). Open-book, open-web online examinations: Developing examination practices to support university students’ learning and self-efficacy. Active Learning in Higher Education, 16(2), 119-132. DOI: 10.1177/1469787415574053
 • Määttä, K. (2015). Mistä puhutaan kun puhutaan opettamisesta Lapin yliopistossa? Kahviokeskustelun virtaa. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
 • Niemi, H. & Sarras, R. (2012). Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Nurmi, R. (2015). Ammattikorkeakoulujen pedagogiset strategiat. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (3), 24-40.
 • Paakkola, E., Varmola, T., Husu, J. & Lehikoinen, A. (2017). Opettajankoulutus. Lähihistoriaa ja tulevaisuutta. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Poikela, S. (2016). Korkeakoulutuksen arvioinnin käytäntöjä kehittämässä. Opiskelijan arviointi työssä oppimisen ja kehittymisen tukena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (4), 24-39.
 • Pollari, J. & Koppinen, M.-L. (2011). Maahanmuuttajan kohtaaminen ja opettaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. (2003). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
 • Repo, S. (2017). Hyötytietoa yliopistopedagogiikasta. Aikuiskasvatus 37 (4), 324-325.
 • Salminen, L, Koskinen, S. & Virtanen, H. (toim.) (2010). Näkökulmia oppimisen arviointiin. Turku: Turun yliopisto.
 • Saranpää, M. (2012). Arvostan osaamista, arvioin osaamisia. Kriteerien kriteerit. Teoksessa H. Kotila & K. Mäki (toim.). Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita.
 • Seikkula-Leino, J., Tiikkala, A. & Yöntilä, L. (toim.) (2014). Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010-2014. Turku: Turun normaalikoulu.
 • Tennant & McKullen & Kaczynski (2009). Teaching, Learning and Research in Higher Education. Routledge.
 • Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. (toim.) (2004). Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Pedagogisia ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Gaudeamus: Helsinki.
 • Öystilä, S. & Laine, P. (toim.) (2014). Oppiva opettaja 13. Yliopistopedagogisen koulutuksen 2013-2014 opetuksen kehittämishankkeet. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)