Tutkimuksia

 • Aarnivala, O.  & Mäkelä, M. (1999).  Opettajasta konsultiksi. Konsultaation mahdollisuuksia opettajankoulutuksessa. 
 • Alaniska, H., Alha, K., Ansela, M. & Haapaniemi, T. (toim.) (2007). Akateeminen OPS ja HOPS oppimisen laatutekijöinä.
 • Huovinen, A. (1995). Opetus uusiksi matemaattisten tieteiden laitoksella. Opetuksen kehittäminen vuosina 1992 - 1995.
 • Huusko, M. (1999). Palautetta palautejärjestelmistä. Selvitys opiskelijapalautteiden keräämisestä Oulun yliopistossa. 
 • Huusko, M. & Jokinen, S. (2001). "En minä, mutta pojat" Yliopisto-opiskeluun liittyvä epäeettinen toiminta sivistyksen ja tuloksellisuuden ristivedossa. 
 • Häkkilä, J., Kärkäs, M., Aksela, H., Sunnari, V. & Kylli, T. (1998). Tytöt, pojat ja fysiikka. Lukiolaisten käsityksiä fysiikasta oppiaineena. 
 • Jokela, P. (2002). Menestyvän kouluttajan mallia etsimässä - Suomalaisten huippukouluttajien näkemyksiä kouluttamistoiminnasta ja merkityksellisyyden kokemuksesta. 
 • Karjalainen, A. & Kuortti, K. & Niinikoski, S. (2001). Luova koulutusohjelmavertailu. Ajatuksia kansainvälistä benchmarking -arviointia varten. Oulun yliopisto. Oulun yliopistopaino.
 • Karjalainen, M. (1994). Yliopistokoulutuksesta työelämään. Oulun yliopistossa vuosina 1989 - 1991 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työhönsijoittuminen sekä opiskelijoiden käsityksiä korkeakoulutuksen ja työn sisältöjen vastaavuudesta. 
 • Karjalainen, M., Zaman-Zadeh, M. &  Rousselle, E. (1996). Suomen kielen valmentava kirjoittamiskurssi maahanmuuttajille - etäopetuskokeilu sähköpostin välityksellä. 
 • Keiski, R. L., Pursiainen, J., Kolli, T., Huuhtanen, M. & Laasonen, K. (2000). Katalyysialan opetuksen kehittäminen. Voimia yhdistämällä järkevään työnjakoon. 
 • Kolehmainen, S. (2003). Sähkö- ja tietotekniikan osaston opiskelijoiden ajatuksia opiskelusta. Haastatteluprojektin tuloksia.
 • Korpela, E. & Mantila, H. (1992). Opetuksen kehittämishanke suomen ja saamen kielen laitoksella.
 • Kronqvist, E-L. & Kontio M. (1995). Orpo Vaihtari - Selviytymisopas. Oulun yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen opiskelijoiden kokemuksia opiskelijavaihdosta.
 • Kultalahti, L. (2001). "Miten minusta tuli yliopisto-opettaja" Urakulku ja itsekokemus. 
 • Kumpula, H. (1994). Joku vastaa kaikesta - yliopiston tiedostamattomien rakenteiden jäljillä.
 • Kumpula, H. & Vanhala, M. (toim.) (1998). Tiedeyhteisön tuli.
 • Lapinlampi, T. (1999). Ja pitihän sitä jossakin välissä opiskellakin. Oululaisen ylioppilaan opiskelijamentaliteetti vuosina 1958 - 1985.
 • Lapinlampi, T. (toim.) (1999). Opetusta ja oppimista uusin keinoin.
 • Lapinlampi, T. (toim.) (2000). Vapailla vesillä. Opetuksen kehittämisen suuntaviivoja Oulun yliopistossa. Oulun yliopisto. Korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunta. Oulun yliopistopaino.
 • Liuska, H. (1998). Jaksaako opiskelija? - Opiskelijan stressitekijät ja voimavarojen hankinta
 • Maikkola, M. & Olkkonen T. (2004). Tuella ja taidolla - ohjauksella energiaa opintopolulle.
 • Molander, M. & Vanhala, M. (1995). Tutkimusmatkalla tutoroinnin värikkäässä maailmassa.
 • Mönkkönen M., Luoma-aho S., Muilu T. & Rusanen J. (2004). Yhteistyöverkosto työnanatajasektorin kanssa koulutusta kehitettäessä - Esisuunnitelma pilottikokeilusta. 
 • Nuutinen, A., Mälkki, A., Huutoniemi, K. & Törnroos, J. (toim.) (2016). Tieteen tila 2016. Helsinki: Suomen Akatemia.
 • Olkkonen, T. & Vanhala, M. (1997). Akateeminen luento - kohtaavatko luennoitsija ja opiskelija?
 • Olkkonen, T. (2001). Ohjaustyö vai ohjaustaakka? Opintoneuvonta Oulun yliopistossa 2001 - opintoneuvojien kyselyn koontia, yhteenvetoa ja ajatuksia tulevaan.
 • Penninkilampi, V. (2002). Kansainvälistyykö Oulun yliopisto vai kansainvälistetäänkö sitä? - Tiedeyhteisön mielikuvat ja myytit.
 • Piippo, J. (1993). Opiskelijoiden kypsyysnäytteiden kielenkäytöstä. 
 • Pulkkinen, H. (1996). Oivaltamisen iloa fysiikan laskupäivässä. Kokemuksia laskuharjoitusten kehittämisestä fysikaalisten tieteiden laitoksella. 
 • Pura, K., Syrjäkari, M. & Paloniemi, K. (2000). Avoimen yliopiston verkko-opintokokeiluja. Kehittämisen kohteina Akateemiset opiskelutaidot ja Johdatus yrittäjyyteen -verkkokurssit. 
 • Rautio, A., Nuutinen, M. & Väyrynen, M. (1999). Oulun yliopisto opiskelijoiden työyhteisönä. Kyselytutkimus opiskelijoiden kokemasta huonosta kohtelusta. Farmakologian ja toksikologian laitos. Lastentautien klinikka. Acta Universitatis Ouluensis F Sripta Academica 7.
 • Rentola, P. (1995). Akateemisen vapauden jäljillä. 
 • Riimala, S. (1998). Kohti kommunikoivaa tiedeyhteisöä. 
 • Saari, J. & Villa, T. (2014). Opiskelijabarometri 2014. Katsaus korkeakouluopiskelijoiden opintoihin, arkeen ja hyvinvointiin. Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
 • Salonen, K., Berg, J. & Ahonen, P. (2015). Opettajuus sillanrakentajana. Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan integraatio sosiaali- ja terveysalalla. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 
 • Tenhula, T. & Pudas, A. (1994). Tutorointi suomalaisessa korkeakouluopetuksessa - holhousta vai opiskelun tukemista? Tapaustutkimus omaopettajakokeilusta Oulun yliopistossa. 
 • Tenhula, T. (toim.) (1997). Auktoriteetista aitoon oppimiseen.
 • Tenhula, T. (toim.) (1999). Opetus sydämen asiana. 
 • Vesikukka, M. (2001). Urasuunnittelu ja sen ohjausopintojen suunnittelun tukena - Polkuja tulevaisuuteen -projekti.
 • Ylilehto, H. (1997). Mihin kallistuu kansanterveystiede? Kansanterveystieteen prekliinisen vaiheen oppijakeskeisen opetussuunnitelman kehittäminen. 

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)