Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 31/2018

Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle

Metatiedot

Nimeke: Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle

Tekijä: Karhunen Kaija; Järveläinen Titta; Sankari Toni; Leppävuori Heikki

Aihe, asiasanat: aineiden kierto, eloperäiset lannoitteet, kotieläintilat, lanta, logistiikka, lypsykarjatilat, maatalous, maatilat, ravinnekierto, ympäristövaikutukset

Tiivistelmä: Ravinnekierrätysverkosto tarkoittaa useamman tilan ja lantaurakoitsijan muodostamaa verkostoa, jossa lannan käyttö suunnitellaan yhteistyössä.
Ravinnekierrätysverkoston tavoitteena on lannan sisältämien ravinteiden käytön tehostaminen ja kustannusten säästäminen. Verkoston avulla pyritään siihen, että lannan ravinteet käytetään järkevästi siellä, missä niille on tarvetta ja mihin lanta on järkevintä kuljettaa. Samalla pidetään lannan ympäristövaikutukset hallinnassa.

Tietojen vaihtoon ja dokumentointiin tarvitaan digitaalinen työkalu tehostamaan verkoston toimintaa. Paikkatietopohjaisen työkalun avulla voidaan saavuttaa etuja suunnittelussa, kun pystytään hyödyntämään esimerkiksi peltolohko- ja tieverkostoaineistoa sekä tekemään merkintöjä ja rajoitteita karttapohjalle.

Ravinnekierrätysverkoston toimintaan liittyy monia riskejä, mutta hyvällä suunnittelulla ja työmenetelmien valinnalla niitä voidaan hallita. Riskit voivat liittyä eläintautien ja kasvintuhoojien leviämiseen, maan kasvukuntoon, työturvallisuuteen, ympäristön tilaan ja yrittäjien liiketoimintaan. Tärkeimpiä riskienhallinnan keinoja ovat eläintautien leviämisen estäminen ja viranomaisohjeiden noudattaminen sekä maaperän kasvukunnosta huolehtiminen, kasvintuhoojien leviämisen estäminen ja lakisääteisten ympäristövaatimusten mukainen toiminta. Toimijoiden välisiä eturistiriitoja voidaan ehkäistä avoimella tiedonkululla, luottamuksellisella toiminnalla ja sopimuksilla.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-05-30

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-159-3

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-159-3

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Karhunen, K., Järveläinen, T., Sankari, T. & Leppävuori, H. 2018. Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 31. Hakupäivä 22.3.2023. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-159-3.

Ravinteiden tehokkaaseen kierrättämiseen etsitään uusia ratkaisuja. Karjanlanta on maatiloilla arvokas lannoitus- ja maanparannusaine, jonka hyödyntämistä voidaan edistää hyvällä suunnittelulla ja tilojen välisellä yhteistyöllä. Ravinnekierrätysverkosto, jossa lannan ravinteiden käyttö suunnitellaan yhteistyössä useamman tilan kanssa, on järkevä ja kustannustehokas ratkaisu silloin, kun pyritään alentamaan esimerkiksi hajanaisesta tilusrakenteesta johtuvia lannan suuria kuljetus- ja levityskustannuksia.