Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 33/2016

Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Aputytöstä asiantuntijaksi -juhlajulkaisu

19.12.2016 ::

Metatiedot

Nimeke: Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Aputytöstä asiantuntijaksi -juhlajulkaisu

Tekijä: Koivisto Kaisa; Sandelin Pirkko (toim.)

Aihe, asiasanat: historia, hoitoala, johtaminen, kansainvälisyys, koulutus, osaaminen, sairaanhoitajat, terveydenhuoltohenkilöstö, tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tiivistelmä: Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Aputytöstä asiantuntijaksi -juhlajulkaisussa kuvataan sairaanhoitajakoulutuksen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Sairaanhoitajan työ on näyttöön perustuvaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön käytäntöön ja sen kehittämiseksi. Hoitotyön johtaminen luo julkista arvoa ja ennakoi tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja asiakaslähtöisten, terveyttä edistävien palveluiden tuottamiseksi. Tiedolla johtaminen tulee olemaan merkittävä osa hoitotyön johtamista tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden ennakointi perustuu historian ja tämän päivän signaaleihin sekä yhteiskunnan että globaalin maailman tilanteeseen. Sairaanhoitajan työn tulevaisuudenkuva sisältää uusien hoitomenetelmien käyttöä (teknologia, digitalisaatio, robotisaatio), tiimi- ja verkostotyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, itsenäisenä yrittäjänä toimimista, asiakaslähtöisten toimintojen kehittämistä ja asiantuntijana toimimista. Asiakkaiden lisääntyneet odotukset yksilöllisyyteen ja lisääntyneet mahdollisuudet valita palvelujen tuottajat muodostavat omat haasteensa sairaanhoitajien osaamisvaatimuksiin. Sairaanhoitajan työ on monikulttuurinen ja kansainvälinen professio tänään ja tulevaisuudessa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2016-12-19

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-139-5

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-139-5 (HTML)

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koivisto, K. & Sandelin, P. (toim.) 2016. Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Aputytöstä asiantuntijaksi -juhlajulkaisu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. Hakupäivä 29.9.2023. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-139-5.

Sairaanhoitajakoulutus on aina vastannut yhteiskunnan tilanteisiin ja muutoksiin. Koulutus on kehittynyt lääketieteen rinnalla ja omana tieteenalanaan. Sairaanhoitajien koulutus ja työ tuottavat ihmisille ja yhteisöille hyvinvointia sekä terveyttä. Sairaanhoitaja toimii ammatissaan asiantuntijana noudattaen ammattinsa harjoittamiseen liittyviä lakeja ja säännöksiä. Lisäksi hänen vuorovaikutusosaaminen tulee olla eettisesti korkeatasoista.


Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::getList() should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::getList($akCategoryHandle, $filters = Array) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 102

Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::add($at, $args, $pkg = false) should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::add($akCategoryHandle, $type, $args, $pkg = false) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 161

120v_aloitus.jpg

Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Aputytöstä asiantuntijaksi -konferenssin julkaisussa kuvataan sairaanhoitajakoulutuksen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Konferenssin järjestelyihin osallistunut työryhmä edusti laajasti alueen asiantuntemusta sairaanhoitajien koulutuksesta, hoitotyön käytännön toiminnasta ja johtamisesta, sairaanhoitajien edunvalvonnasta, sekä tutkimuksesta ja kehittämistoiminnasta. Konferenssityöryhmän jäsenet osallistuivat konferenssin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi he ovat olleet mukana kirjoittamassa juhlajulkaisun artikkeleita. Tässä juhlajulkaisussa tulee erinomaisesti esille se, miten yhteistyöllä voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia monella tasolla.   

 

Kuvassa konferenssin työryhmä. Vasemmalta Maiju Tuisku, Marianne Tensing, Kaisa Koivisto, Pirjo Sirviö, Merja Meriläinen, Satu Elo ja Liisa Kiviniemi. Kuvasta puuttuvat Raija Fors, Timo Latomaa, Anneli Näppä ja Pirkko Sandelin.

Juhlajulkaisussa kuvataan sairaanhoitajakoulutuksen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Sairaanhoitajan työ on näyttöön perustuvaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön käytäntöön ja sen kehittämiseksi. Hoitotyön johtaminen luo julkista arvoa ja ennakoi tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja asiakaslähtöisten, terveyttä edistävien palveluiden tuottamiseksi. Tiedolla johtaminen tulee olemaan merkittävä osa hoitotyön johtamista tulevaisuudessa. Tulevaisuuden ennakointi perustuu historian ja tämän päivän signaaleihin sekä yhteiskunnan että globaalin maailman tilanteeseen. Sairaanhoitajan työn tulevaisuudenkuva sisältää uusien hoitomenetelmien käyttöä (teknologia, digitalisaatio, robotisaatio), tiimi- ja verkostotyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, itsenäisenä yrittäjänä toimimista, asiakaslähtöisten toimintojen kehittämistä ja asiantuntijana toimimista. Asiakkaiden lisääntyneet odotukset yksilöllisyyteen ja lisääntyneet mahdollisuudet valita palvelujen tuottajat muodostavat omat haasteensa sairaanhoitajien osaamisvaatimuksiin. Sairaanhoitajan työ on monikulttuurinen ja kansainvälinen professio tänään ja tulevaisuudessa.   

 
Oodi sairaanhoitajalle

Oodi sairaanhoitajalle – Keskeneräisyyden estetiikasta valmiiksi esitykseksi

Hyvämäki Piia, Koski Tuula

Opiskelija saa tekstin tai kirjoittaa sen itse. Hän saa roolin, tutkii sitä ja yhdistää sen tietoon ja tilanteisiin. Hän kokee tunne-elämyksiä, toimii ja toteuttaa itseään. Hän on läsnä kuvitteellisessa ja todellisessa maailmassa. Hän on vuorovaikutuksessa ryhmään kuuluvien toisten opiskelijoiden kanssa. He punnitsevat yhdessä erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja toteuttaa kuvaelma. He luottavat tuntemattomaan, sietävät epävarmuutta...

 

Sairaanhoitajakoulutus Oulussa

Koivisto Kaisa, Sandelin Pirkko, Kiviniemi Liisa

120 vuotta sitten Oulussa aloitettiin sairaanhoitajakoulutus. Koulutuksen aloittaminen liittyi yhteiskunnallisiin muutoksiin kuten väestön kasvu, suomalaisen sairaalalaitoksen laajeneminen ja sosiaali- ja terveysalaa sekä sairaanhoitajien koulutusta koskevat uudistetut lait. Koulutus liittyy tiiviisti yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, joita nykyisin ovat koulutusteknologian kehittyminen, väestön ikääntyminen...

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta hoitotyössä

Latomaa Timo, Elo Satu, Koivisto Kaisa, Sandelin Pirkko, Kiviniemi Liisa

Työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta on osa ammattikorkeakoulujen perustehtävää. Hoitotyössä opinnäytetöitä on lähes aina tehty työelämälähtöisesti. Kuitenkin todellista työelämää kehittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa on tehty oikeastaan vasta ammattikorkeakoulun aikana. Nämä ovat usein kohdentuneet henkilökunnan osaamiseen, potilaiden kokemuksiin hoidostaan...

 

Hoitotyön johtaminen

Meriläinen Merja, Koivisto Kaisa, Sirviö Pirjo, Tensing Marianne

Hyvän hoitotyön johtamisen periaatteisiin kuuluu luoda julkista arvoa ja tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisumalleja. Muutokset toiminnassa edellyttävät aktiivista ja tietoista johtamista. Johtajuutta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Johtamista voidaan määritellä management (asioiden johtaminen) ja leadership (ihmisten johtaminen) käsitteiden kautta tai sitä voidaan jaotella ylimmänjohdon, keskijohdon ja lähijohdon...

 

Sairaanhoitajan työn tulevaisuus

Sirviö Pirjo, Fors Raija, Meriläinen Merja, Koivisto Kaisa, Sandelin Pirkko

Tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa, mutta mahdollista. Ennakointi perustuu historian ja tämän päivän signaaleihin sekä yhteiskunnan että globaalin maailman tilanteeseen. Erityisesti tänä päivänä on tulevaisuuden ennakointi ja tulevaisuustutkimus suosittua. Tulevaisuuden töiden ennustetaan muuttuvan ja osan loppuvan kokonaan ennenäkemättömän nopeasti robotisaation, teknologian ja digitalisaation...

 

Kansainvälinen yhteistyö Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa

Koivisto Kaisa, Serlo Kaijaleena

Kansainvälisyys ja globaali työvoiman liikkuvuus ovat tulevaisuuden osaamistarpeita useissa asiantuntija ammateissa. Sairaanhoitajan työ on ollut, on nyt ja on myös tulevaisuudessa kansainvälinen professio, jossa sairaanhoitajan persustehtävä on ihmisten auttaminen terveyteen tai sairauteen liittyvissä kysymyksissä missä maassa tahansa. Perinteisesti sairaanhoitajat ovat...

 

Konferenssissa pidetyt puheet

Jouko Paaso

Sosiaali- ja terveysalan koulutus alueen hyvinvoinnin edistäjänä

Jouko Paaso, Oulun ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori

Puhe videotallenteena


 
Annikki Lämsä

Florence Nightingalen jalanjäljillä "Oulun koulussa" – Hoitotyön koulutuksen matka Lasaretin kursseilta korkeakouluksi

Annikki Lämsä, terveydenhuoltoneuvos

Puhe videotallenteena


 
Kaijaleena Serlo

Sairaanhoitajatutkinnon kehittäminen koulutuksen näkökulmasta

Kaijaleena Serlo, Oulun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tki-johtaja

Puhe videotallenteena

 

 
Nina Hahtela

Sairaanhoitajan työn merkitys nyt ja tulevaisuudessa

Niina Hahtela, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja  

Esitys pdf-tiedostona

Esitys AC-tallenteena

 
Pirjo Kejonen

Health Services in Finland

Pirjo Kejonen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintojohtaja

Esitys pdf-muodossa

Esitys AC-tallenteena

 
Hannu Leskinen

Sote ja maakuntauudistus

Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, PoPSTer-hankkeen selvityshenkilö

Esitys pdf-muodossa

Esitys AC-tallenteena

 
Kaijaleena Serlo

Tulevan sote-alueen palvelut ja koulutus ja maakuntauudistus

Kaijaleena Serlo, Oulun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tki-johtaja

Esitys pdf-muodossa

Esitys AC-tallenteena

 

 
Ilkka Halava

Tulevaisuuden SoTe

Ilkka Halava, Tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja Prime Frontier Oy:n sekä Future Works Oy:n toimitusjohtaja 

Esitys äänitallenteena