kuvakorkeus: 400

VARHAISKASVATUSALAN REKRYTOINTITARPEET
JA OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET VUOSINA 2020-2030
POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN ALUEELLA

OSAAVA – OSAAMISELLA ETEENPÄIN VARHAISKASVATUKSESSA -HANKKEESSA TOTEUTETTU KARTOITUS

Voit katsoa kartoituksen tuloksista kootun yhteenvedon tästä linkistä tai voit tutustua alle koottuun tiivistelmään. 

KARTOITUKSEN TULOKSISTA KOOTTU TIIVISTELMÄ:

Ensimmäinen kysely kohdistettiin varhaiskasvatuksen hallinnolliselle johdolle. Tässä kyselyssä hallinnollisella johdolla tarkoitettiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen kuntien ja yksityisen sektorin varhaiskasvatusjohtajia tai aluejohtajia (myös muilla nimikkeillä), jotka vastaavat kuntansa tai alueensa varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.
Kyselyjä lähetettiin yhteensä 35 ja vastauksia saatiin 21. Vastausprosentiksi muodostui 60.
Toinen kysely kohdistettiin kunnallisen ja yksityisen sektorin päiväkodin johtajille ja perhepäivähoidon esihenkilöille Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Kyselyjä lähetettiin yhteensä 215 ja vastauksia saatiin 78. Vastausprosentiksi muodostui 36.

Kyselyt toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021 ja kyselyihin saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 99 vastausta. Vastausprosentiksi muodostui 40.

Kyselyissä esitettiin esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

1. Mitkä ovat varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevien alaistesi tutkintonimikkeet?
2. Merkitse kunkin tehtävänimikkeen kohdalle, kuinka monta kyseiseen henkilöstöryhmään kuuluvaa työntekijää organisaatiossanne (Pohjois Pohjanmaan alueella) tällä hetkellä työskentelee. Merkitse myös, kuinka monta heistä on miehiä.
3. Millaisia muutoksia arvioit organisaatiossanne tapahtuvan vuoteen 2030 mennessä? Arvioi henkilöstön määrällisiä muutoksia henkilöstöryhmittäin.
4. Miten haastavaa tai helppoa on rekrytoida pidempiaikaiseen sijaisuuteen henkilö, jolla on työtehtävään vaadittu kelpoisuus? Pidempiaikaisella sijaisuudella tarkoitetaan tässä vähintään yli viikon ja korkeintaan puolen vuoden mittaista sijaisuutta.
5. Käytättekö sijaisten rekrytoimisessa apuna henkilöstövuokrausta välittäviä yrityksiä?
6. Käytättekö tällä hetkellä rekrytoinnissa jatkuvaa hakua?
7. Millaisia menetelmiä tai välineitä organisaatiossanne käytetään rekrytoinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi?
8. Arvioi viimeisen vuoden aikana tekemiäsi rekrytointeja. Miten usein avoinna olevaan tehtävään on hakenut kelpoisuuden omaava hakija?
9. Millaisia haasteita olet kohdannut rekrytointien yhteydessä?
10. Alla on joukko varhaiskasvatustyössä tarvittavia osaamisen alueita. Valitse korkeintaan viisi (5) osaamisaluetta, joilla haluaisit vahvistaa henkilöstönne osaamista.
11. Millaista lisäkoulutusta toivoisitte ammatillisten oppilaitosten tai korkeakoulujen järjestävän?

Saatujen tulosten perusteella tehty yhteenveto:

Varhaiskasvatuksen opettajilla on moninaiset koulutustaustat. Suurimmalla osalla varhaiskasvatuksen opettajista, 42 prosentilla, on sosionomin (AMK) tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (60 op). Lastentarhanopettajan tutkinto on 20 prosentilla opettajista. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on miehiä noin 3 prosenttia. Henkilöstöryhmistä eniten miehiä oli varhaiskasvatuksen lastenhoitajissa (40 %) ja varhaiskasvatuksen opettajissa (37 %).

Henkilöstöryhmien määrällisiä muutoksia vuoteen 2030 mennessä arvioitiin seuraavasti: 90 prosenttia vastaajista arvioi perhepäivähoitajien ja 76 prosenttia varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrän vähenevän. 57 prosenttia vastaajista arvioi päiväkodin johtajien määrän pysyvän ennallaan. 65 prosenttia vastaajista arvioi varhaiskasvatuksen sosionomien ja 57 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajien määrän kasvavan. (Vastaajat: hallinnollinen johto)

Työtehtävään kelpoisen henkilön rekrytointi oli vastausten perusteella enemmän haasteellista kuin helppoa. Haasteellisuus eri henkilöstöryhmien välillä vaihteli varhaiskasvatuksen opettajan (90 %) ja ryhmäavustajan (21 %) välillä. Rekrytoinnin haasteellisuus tuli esille myös siinä, että vastaajista vain 1 % arvioi varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnin helpoksi. Helpointa oli vastausten perusteella tehtävään kelpoisen sijaisen rekrytointi perhepäivähoitajan työtehtävään 28 %.
23 prosenttia vastaajista piti suurimpana haasteena tehtävään kelpoisuuden omaavien lyhytaikaisten sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön saatavuutta. 19 prosenttia vastaajista piti haasteena ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön saatavuutta; tehtävään kelpoisia hakijoita ei ole riittävästi tai lainkaan. 17 prosenttia vastaajista piti erityisen haastavana varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointia.

Kysymykseen varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen vahvistamisen tarpeesta sekä hallinnollinen johto että päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon esihenkilöt vastasivat samansuuntaisesti. Päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon esihenkilöiden arvioiden mukaan pedagoginen osaaminen (15 %), varhaiserityispedagogiikkaan liittyvä osaaminen (11 %) ja tiimityöhön liittyvä saaminen, toiminnan arvioinnin ja kehittämisen alueella (11 %) olivat kolme eniten valittua osaamisen aluetta. Hallinnollisen johdon arvioiden mukaan tiimityöhön liittyvä osaaminen sekä toiminnan arvioinnin ja kehittämisen (16 %) että ryhmätyötaitojen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen (16 %) alueella ja varhaiserityispedagogiikkaan liittyvä osaaminen (13 %) olivat kolme eniten valittua osaamisen aluetta.

Koulutusorganisaatioille suunnatuista lisäkoulutustoiveista kysyttäessä 26 prosenttia kaikista toiveista liittyi tutkinnon täydentämiseen tai uuden tutkinnon suorittamiseen. Toiveet sisälsivät koulutusta lastenhoitajasta tai sosionomista (AMK) varhaiskasvatuksen opettajaksi. Lisäksi sosionomitaustaisille varhaiskasvatuksen opettajille toivottiin mahdollisuutta täydentää tutkintoaan esiopettajaksi. ”Yksittäisiä koulutustoiveita” sisälsi esimerkiksi vuorohoitoon ja monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta ja nepsy-koulutusta.

Siirry OsaaVan etusivulle tästä.

 

 

Ajankohtaista