Fysioterapeutti (AMK)

Kiinnostaako sinua ihmisten toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus? Fysioterapeutit edistävät eri-ikäisten ihmisten toiminta- ja liikuntakykyä sekä ennaltaehkäisevät sairauksia ja vammoja.  Fysioterapeutit työskentelevät usein sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuskeskuksissa sekä fysikaalisissa hoitolaitoksissa.

Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttina olet kuntoutuksen ammattilainen, joka osaa analysoida, edistää ja ylläpitää eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä tutkittuun tietoon perustuvien asiakaslähtöisten fysioterapiamenetelmien avulla. Osaat tukea asiakastasi vahvistamaan liikkumis- ja toimintakykyään, terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan omassa ympäristössään sekä tarvittaessa muokkaamaan ympäristöä ja hankkimaan apuvälineitä asiakkaan voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Osaat motivoida, ohjata ja kannustaa asiakkaitasi ja heidän läheisiään omatoimisessa liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittamisessa ja kuntoutumisessa. Osaat toimia liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisen asiantuntijana sekä itsenäisesti että asiakkaan kuntoutusprosessia suunnittelevan ja toteuttavan monitoimijaisen tiimin jäsenenä.

Fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien yhteisistä opinnoista ja fysioterapian perus- ja ammattiopinnoista. Fysioterapian tutkinto-ohjelman perusopintojen tavoitteena on antaa sinulle laaja-alainen yleiskuva fysioterapian asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää sinut fysioterapian yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. 

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää sinut ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeisiin ilmiöihin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että kykenet itsenäisesti työskentelemään fysioterapian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Fysioterapeuttikoulutuksessa lähi- ja verkko-opetuksena, itsenäisenä ja pienryhmissä toteutuva teoreettinen ja käytännöllinen opiskelu sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu yhdistyvät toisiinsa mahdollistaen teoreettiseen tietoon perustuvan käytännöllisen osaamisen kehittymisen. Kannustamme suorittamaan osan opinnoistasi kansainvälisessä toimintaympäristössä joko Suomessa tai ulkomailla.

Fysioterapeuttina työsi on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Voit työskennellä asiakkaasi kanssa itsenäisesti, mutta hyvin usein asiakkaan kuntoutumisen edistäminen tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan/potilaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien muiden asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaat tulevat joko lääkärin lähetteellä, muiden sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan asiantuntijoiden suosittelemana tai suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hakeutuen. Fysioterapeuttina edistät ihmisten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia kehittämällä asiantuntemuksesi puitteissa esim. ympäristöjä ja työpaikkojen esteettömyyttä sekä turvallisuutta. 

Fysioterapeutit työskentelevät ensisijaisesti sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuskeskuksissa, fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai muissa julkisissa tai yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointialan organisaatioissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Lisäksi fysioterapeutteja on mm. erityiskoulujen, potilasjärjestöjen sekä kolmannen sektorin palveluksessa. 

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »