Röntgenhoitaja (AMK)

Röntgenhoitajakoulutuksessa opiskelet turvallista lääketieteellisen säteilyn käyttöä erilaisia kuvantamismenetelmiä hyödyntäen. Tutkinnon suoritettuasi osaat toteuttaa potilaiden röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia, työskennellä isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa.

Opinnot sisältävät tietopuolista osaamista edistäviä opintoja ja ammatillista osaamista edistävää harjoittelua. Tietopuoliset opinnot sisältävät:

  • opiskelu- ja viestintäosaamisen opinnot 
  • sosiaali- ja terveysalan perusosaamisen opinnot 
  • radiografia- ja sädehoitotyön perusosaamisen opinnot 
  • radiografiatyön osaamisen opinnot 
  • sädehoitotyön osaamisen opinnot 
  • vaihtoehtoiset opinnot
  • tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot 
  • opinnäytetyö. 

Tietopuolisissa opinnoissa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, harjoitukset, seminaarit, simulaatiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun röntgenosastolla harjoitellaan simuloidusti potilaan kuvantamista ja kuvantamisen laadunhallintatehtäviä sekä potilaan ohjaus-, hoito- ja toimenpidetilanteita. Opinnäytetyö toteutuu usein yhteistyössä työelämän kanssa.

Harjoittelu sisältää kaikkien kuvantamismenetelmien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoittelu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä. Harjoittelun toteutuminen edellyttää, että olet valmis suorittamaan harjoittelua myös muualla kuin Oulussa. Ennen lasten ja nuorten tutkimusten harjoittelua sinun tulee esittää rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.

Sekä tietopuolisia opintoja että harjoittelua voit opiskella myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Oppimisessa korostuu itseohjautuvuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Sinulla on aktiivinen ja vastuullinen rooli omassa oppimisessa ja sitä tuetaan laatimasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Valmistuessasi osaat käyttää kuvantamis- ja hoitolaitteita siten, että kuvantamistutkimus, kuvantaohjattu toimenpide tai sädehoito edistää potilaan/asiakkaan terveyttä. Näissä tilanteissa osaat myös hoitaa ja ohjata potilasta/asiakasta asiakaslähtöisesti. Osaat toimia terveydenhuollossa turvallisuutta edistäen siten, että osaat soveltaa kuvantamis- ja sädehoitolaitteiden ominaisuuksia potilaskohtaisesti diagnostisen kuvan tuottamiseksi ja sädehoidon osuvuuden varmistamiseksi, toimit tietosuojamääräysten mukaisesti terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttäessäsi ja toteutat kuhunkin tilanteeseen sovittuja laadunvarmistustoimenpiteitä

Suurin osa röntgenhoitajista työskentelee julkisen tai yksityisen terveydenhuollon sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai lääkäriasemilla röntgenhoitajina. Työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, loogista ajattelua, vastuullisuutta ja huolellisuutta potilasturvallisuuden takaamiseksi kuvantamis- ja sädehoitolaitteita käytettäessä.

Röntgenhoitajaopinnoissa hankitun osaamisen kautta voit työllistyä myös terveydenhuollon yrityksiin käyttökouluttajaksi, laitemarkkinoijaksi tai tuotekehittelijäksi, eläinlääkintähuoltoon eläinten kuvantamistutkimuksiin tai säteilyn käytön valvontatehtäviin teollisuuteen

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »