Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutin työtehtäviä ovat asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen sekä toiminnallisten ja esteettömien ympäristöjen suunnitteleminen. Toimintaterapian asiantuntijoista on kysyntää kaikilla kuntoutuksen alueilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaterapian tarve lisääntyy erityisesti kotona asuvien ja kotiutuvien asiakkaiden parissa.

Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa moniammatillista kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen asiakkaan ja hänen läheistensä kansssa. Tämä vaatii sinulta vahvaa yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista.

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Toimintaterapian avulla pyritään mahdollistamaan asiakkaan arjessa eläminen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Asiakkaan taitoja ja mielenkiintoja vastaavan toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä asiakkaan kanssa on toimintaterapeutin tärkeä osaamisalue. Toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen tekee ja ajattelee: itsestä huolehtimista, lepoa, leikkiä, työtä, kotielämän ja vapaa-ajan toimintoja.

Toimintaterapeuttina osaat analysoida toimintoja ja ympäristöjä sekä soveltaa niitä niin, että ne tukevat asiakkaan valintoja ja osallistumista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Terapeuttisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii sinulta terapeuttisia taitoja, joita ovat mm. kykyä kuunnella asiakasta, kykyä olla läsnä, tilannetajua, rohkeutta ja luovuutta.

Toimintaterapeutiksi kasvaminen on aikaa vievä ja itsetutkiskelua vaativa prosessi. Toimintaterapeuttina osaat käyttää erilaisia asiakaslähtöisiä arviointimenetelmiä: haastattelua, toiminnan havainnointia, itsearviointimenetelmiä, testejä ja projektiivisia menetelmiä. Arvioinnin perusteella teet yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman yksilöllisesti ja/tai ryhmässä toteutettavaksi, jotta asiakkaan toimintakyky edistyisi esimerkiksi kotona pärjäämisen tai koulun käymisen suhteen.

Toimintaterapeuttina osaat suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia ja esteettömiä ympäristöjä sekä mukauttaa niitä asiakkaan tarpeiden mukaan. Sinulla on myös osaamista olla kehittämässä yhteiskunnan palveluja. Luovuus, innovatiivisuus ja sisäinen yrittäjyys kehittyvät osallistumalla työelämälähtöisiin opintoihin ja hankkeisiin. 

Toimintaterapian asiantuntijoista on kysyntää kaikilla kuntoutuksen alueilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaterapian tarve lisääntyy erityisesti kotona asuvien ja kotiutuvien asiakkaiden parissa sekä ennaltaehkäisevässä työssä esim. järjestöissä ja kouluissa. Lisäksi toimintaterapeutteja tarvitaan yhteiskunnan palvelujen kehittämiseen ja ympäristön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä kansalaisten osallistumisen ja osallisuuden tukemiseksi hyödyntämällä muun muassa erilaisia teknologisia ratkaisuja. 

Toimintaterapeutti voi työskennellä esimerkiksi: 
sairaaloissa
terveyskeskuksissa
kuntoutus- ja tutkimuskeskuksissa
erityiskouluissa
järjestöissä
yksityisissä palvelujärjestelmissä
erilaisissa projekteissa
yrittäjänä. 

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »