Ammatillisen opettajankoulutuksen haku- ja valintaperusteet

Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus.

Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen (tutkintojen yhteisten osien) opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Yhteisten opintojen opettajia ovat esimerkiksi kielten ja matematiikan opettajat. Työkokemusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilta vaadita.

Lisätietoa opettajankelpoisuudesta seuraavista linkeistä: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (A 1129/2014 17. §) ja Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14).

Valintaperusteet 2021

Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen hakemuspisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä tai erillisvalintaryhmistä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kevään 2021 opettajankoulutuksen haun pisteytysperusteet olivat seuraavat:

  • hakututkinnon lisäksi suoritetut tutkinnot (enintään 2 tutkintoa)
  • kasvatustieteelliset perusopinnot (yliopistojen tai ammatillisten opettajakorkeakoulujen vaatimusten mukaiset)
  • ammatillinen ja/tai pedagoginen täydennyskoulutus 1.1.2013 jälkeen
  • opetuskokemus oppilaitoksesta 

» Katso tästä vuoden 2021 valintaperusteet lyhyesti

Löydät laajat ohjeet opiskelijavalinnan perusteista Opintopolku.fi -palvelusta. 

Haku Opintopolussa

Seuraava haku on 5.-21.1.2021. Haku toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa. Samalla hakemuksella voi hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun. Sähköinen hakemuslomake aktivoituu palvelussa hakuaikana. Hakemus sulkeutuu 21.1.klo 15. 

 » Löydät lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

Voit hakea koulutuksemme Opintopolusta myös hakusanalla ammatillinen opettajankoulutus ja valitsemalla Ammatillinen opettajankoulutus, Oulu.

Oamkin ammatilliseen opettajankoulutukseen haki kevään 2020 haussa 611 ensisijaista hakijaa, joista valittiin 220 uutta opiskelijaa.  

Poikkeava tutkinto

Oppilaitos voi opetushenkilöstöä rekrytoidessaan poiketa korkeakoulututkinnon vaatimuksesta, jos opetusalalla ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa (A 986/1998, 13. § 2. momentti). Tällöin opettajalla tulee olla vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Edellä mainituilla perusteilla opetustehtävissä toimivat voidaan katsoa hakukelpoisiksi ammatilliseen opettajankoulutukseen oppilaitoksen lisäselvityksen perusteella (docx).

Koulutuksen järjestäjä voi poiketa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta palkatessaan ammatillista opettajaa

  • jos opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa tai
  • jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Oppilaitos voi tehdä poikkeuksen, jos henkilöllä on

  • soveltuva erikoisammattitutkinto, muu soveltuva tutkinto tai koulutus
  • vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Mikäli toimit ammatillisten opintojen opettajana ja sinulla on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltasi, voit hakea koulutukseen em. perusteella.

Hakuaikana edellä mainitun momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään.

Rinnastuspäätös

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi muualla kuin Suomessa, voit tarvita tutkinnon rinnastamis- tai tunnustamispäätöksen Opetushallituksesta. Rinnastuspäätöksen hakeminen voi kestää kolmesta neljään kuukautta, joten se kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen hakuaikaa.

Aloituspaikkamäärät 2021 

Vuodesta 2021 alkaen ammatillisen opettajankoulutuksen haussa hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa vastaava koulutusala määräytyy uuden opintoalaluokituksen mukaisesti. Koulutusala määräytyy mukaillen Tilastokeskuksen käyttämää kansallista koulutusluokitusta 2016. Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.

Valintaryhmä koulutusaloittain Aloituspaikat
Kasvatusalat 6
Humanistiset alat 6
Taidealat 6
Yhteiskuntatieteet ja viestintä 10
Kauppa- ja oikeustieteet 25
Luonnontieteet 5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 10
Tekniikan alat 46
Maa- ja metsätalousalat  7
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat 47
Henkilökohtaiset palvelut (Kotitalous- ja puhdistuspalvelut, hiusten ja kauneudenhoitopalvelut, hotelli- ja ravintola-ala, urheilu ja liikunta, matkailu ja turismi) 22
Turvallisuus- ja kuljetuspalvelut 10
 Erillisvalintaryhmä: Englanninkielinen opiskelu  20
 Erillisvalintaryhmä: Länsi-Lapin alue  20
 Aloituspaikat yhteensä  240