Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen haku- ja valintaperusteet 

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, ja se antaa sinulle kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana eri koulutusmuodoissa. Seuraava haku on 3.–19.1.2023.

Lisätietoa kelpoisuudesta: A 986/1998, 13. §, 13. a §, 13. b §, 14. §, 29. §.

Valintaperusteet

Vuoden 2023 valintaperusteet julkaistaan syksyllä 2022.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut noudattavat opiskelijavalinnassa samoja hakukelpoisuusvaatimuksia ja yhteisiä valintaperusteita. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

Vuoden 2022 ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisen haun pisteytysperusteet koostuivat seuraavista osa-alueista: 

  • Oppilaitoskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta
  • Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta
  • Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta 1.1.2020 jälkeen
  • Muun ohjaustyön kokemus
  • Ohjauksen koulutus 

Lisätietoa vuoden 2022 valintaperusteista.

Haku Opintopolussa 

  • Hakuaika 3.–19.1.2023 
  • Hakemuksen liitteet on oltava tallennettuna hakulomakkeelle 26.1.2023 klo 15 mennessä
  • Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 21.3.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.
  • Opiskelupaikan vastaanottaminen 30.3.2023 klo 15 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

Edellisen kerran Oamkin opinto-ohjaajankoulutukseen haki 143 ensisijaista hakijaa, joista valittiin 20 opiskelijaa hakupisteiden perusteella. 

Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) määrittelee opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:

3. luku. Perusopetus ja esiopetus
 6 § Oppilaanohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen; 
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

4. luku. Lukio 
11 § Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen;
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

5. luku. Ammatillinen koulutus 
15 § Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on
1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai
2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Ammattikorkeakoulu
Opinto-ohjaajan kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tai  -asetuksessa (1129/2014). Ammattikorkeakoulujen tutkintosäännössä voidaan kuitenkin määritellä tarkemmin ohjaushenkilöstön kelpoisuudesta.