Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen haku- ja valintaperusteet 

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, ja se antaa sinulle kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana eri koulutusmuodoissa.

Lisätietoa kelpoisuudesta: A 986/1998, 13. §, 13. a §, 13. b §, 14. §, 29. §.

Valintaperusteet 2021

Ammatilliset opettajakorkeakoulut noudattavat opiskelijavalinnassa samoja hakukelpoisuusvaatimuksia ja yhteisiä valintaperusteita. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

Vuoden 2021 ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisen haun pisteytysperusteet koostuivat seuraavista osa-alueista: 

  • Oppilaitoskokemus ammatillisesta koulutuksesta ja/tai korkeakoulusta
  • Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta
  • Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2019 jälkeen
  • Muun ohjaustyön kokemus
  • Ohjauksen koulutus 

» Katso tästä vuoden 2021 valintaperusteet lyhyesti

Löydät laajat ohjeet opiskelijavalinnan perusteista Opintopolku.fi -palvelusta. 

Haku Opintopolussa 

Haku Oamkin opinto-ohjaajankoulutukseen päättyi 21.1.2021. Koulutukseen haki 143 ensisijaista hakijaa*, joista valitaan 20 opiskelijaa hakupisteiden perusteella. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 22.3.2021 Oma Opintopolku -palvelussa. Opiskelupaikka on otettava vastaan 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. 

» Löydät lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

Voit hakea koulutuksemme Opintopolusta myös hakusanalla ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus ja valitsemalla Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus, Oulu. 

(* vuoden 2021 hakijamääriin voi tarkistusten jälkeen tulla muutoksia)  

Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) määrittelee opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:

3. luku. Perusopetus ja esiopetus
 6 § Oppilaanohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen; 
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

4. luku. Lukio 
11 § Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen;
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

5. luku. Ammatillinen koulutus 
15 § Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on
1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai
2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Ammattikorkeakoulu
Opinto-ohjaajan kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tai  -asetuksessa (1129/2014). Ammattikorkeakoulujen tutkintosäännössä voidaan kuitenkin määritellä tarkemmin ohjaushenkilöstön kelpoisuudesta.