Näin haet ammatillisiin opettajankoulutuksiin

Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus (Amok) kouluttaa vuosittain noin 250 ammatillista opettajaa sekä parikymmentä ammatillista opinto-ohjaajaa tai erityisopettajaa.

Opiskelu kestää noin 1–3 vuotta. Seuraava hakuaika ammatillisiin opettajankoulutuksiin on 3.–19.1.2023. Tällöin Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta haussa mukana ovat ammatillinen opettajankoulutus, erityisopettajankoulutus ja opinto-ohjaajankoulutus. 

Haku- ja valintaperusteet ammatilliseen opettajankoulutukseen 

Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus.

Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen (tutkintojen yhteisten osien) opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Yhteisten opintojen opettajia ovat esimerkiksi kielten ja matematiikan opettajat. Työkokemusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilta vaadita.

Lisätietoa opettajankelpoisuudesta seuraavista linkeistä: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (A 1129/2014 17. §) ja Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14).

Valintaperusteet

Ammatillisen opettajankoulutuksen haku toteutetaan vuosittain ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisenä hakuna Opintopolussa. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemuspisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä tai erillisvalintaryhmistä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kevään 2023 opettajankoulutuksen haun pisteytysperusteet ovat seuraavat:

 • hakututkinnon lisäksi suoritetut muut tutkinnot (enintään 2 tutkintoa)
 • kasvatustieteelliset perusopinnot (yliopistojen tai ammatillisten opettajakorkeakoulujen vaatimusten mukaiset)
 • täydennyskoulutus 1.1.2015 jälkeen
 • opetuskokemus oppilaitoksesta 
 • opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2021 jälkeen

» Katso tästä vuoden 2023 valintaperusteet lyhyesti 

Hakeminen

 • Hakuaika 3.–19.1.2023 Opintopolussa
 • Hakemuksen liitteet on oltava tallennettuna hakulomakkeelle 26.1.2023 klo 15 mennessä
 • Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 30.3.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen 11.4.2023 klo 15 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

Vuonna 2022 ammatillisen opettajankoulutuksen 240 aloituspaikkaa tavoitteli yhteensä 766 hakijaa, joista 659 oli ensisijaisia. 

Poikkeava tutkinto

Oppilaitos voi opetushenkilöstöä rekrytoidessaan poiketa korkeakoulututkinnon vaatimuksesta, jos opetusalalla ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa (A 986/1998, 13. § 2. momentti). Tällöin opettajalla tulee olla vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Edellä mainituilla perusteilla opetustehtävissä toimivat voidaan katsoa hakukelpoisiksi ammatilliseen opettajankoulutukseen oppilaitoksen lisäselvityksen (docx) perusteella.

Lisätietoa poikkeavasta tutkinnosta

Koulutuksen järjestäjä voi poiketa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta palkatessaan ammatillista opettajaa

 • jos opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa tai
 • jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Oppilaitos voi tehdä poikkeuksen, jos henkilöllä on

 • soveltuva erikoisammattitutkinto, muu soveltuva tutkinto tai koulutus
 • vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Mikäli toimit ammatillisten opintojen opettajana ja sinulla on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltasi, voit hakea koulutukseen em. perusteella.

Hakuaikana edellä mainitun momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään.

Rinnastuspäätös

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi muualla kuin Suomessa, voit tarvita tutkinnon rinnastamis- tai tunnustamispäätöksen Opetushallituksesta. Rinnastuspäätöksen hakeminen voi kestää kolmesta neljään kuukautta, joten se kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen hakuaikaa.

 

Haku- ja valintaperusteet ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen 

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, kun sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14) ja vähintään viiden kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Ammatillisten opintojen opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa tarkistamme työkokemuksesi pyytämällä työtodistukset haun aikana.

Lisäksi edellytetään vähintään viiden kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta, koska koulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille.

Valintaperusteet

Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen valitaan 20 uutta opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kevään 2023 haun pisteytysperusteet ovat seuraavat:

 • erityispedagogiikan perusopinnot 
 • erityisopetuksen koulutus 1.1.2013 jälkeen
 • erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta
 • erityisopetuksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2021 jälkeen
 • ohjauskokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa

»  Katso tästä vuoden 2023 valintaperusteet lyhyesti

Opiskelijavalinnan tarkemmat ohjeet löydät Opintopolusta.

Hakeminen

Seuraava hakuaika Oamkin ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen on 3.–19.1.2023 Opintopolussa.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen haku toteutetaan vuosittain ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisenä hakuna. Edellisellä kerralla vuonna 2022 koulutukseen haki 98 ensisijaista hakijaa, joista koulutukseen valittiin 20.

Haku- ja valintaperusteet ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen 

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13. §, 13. a §, 13. b §, 14. §, 29. §). Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, ja se antaa sinulle kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana eri koulutusmuodoissa.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut noudattavat opiskelijavalinnassa samoja hakukelpoisuusvaatimuksia ja yhteisiä valintaperusteita. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.  

Vuoden 2023 ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisen haun pisteytysperusteet koostuvat seuraavista osa-alueista: 

 • Ohjauksen koulutus
 • Oppilaitoskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta
 • Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta
 • Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta 1.1.2021 jälkeen
 • Muun ohjaustyön kokemus

»  Katso tästä vuoden 2023 valintaperusteet lyhyesti

Opiskelijavalinnan tarkemmat ohjeet löydät Opintopolusta.  

Hakeminen 

 • Hakuaika 3.–19.1.2023 Opintopolussa
 • Hakemuksen liitteet on oltava tallennettuna hakulomakkeelle 26.1.2023 klo 15 mennessä
 • Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 21.3.2023 Oma Opintopolku -palvelussa.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen 30.3.2023 klo 15 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

Edellisellä kerralla vuonna 2021 Oamkin opinto-ohjaajankoulutukseen haki 143 ensisijaista hakijaa, joista valittiin 20 opiskelijaa hakupisteiden perusteella. 

Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) määrittelee opinto-ohjaajien kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:

3. luku. Perusopetus ja esiopetus

6 § Oppilaanohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen;
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

4. luku. Lukio

11 § Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö:
1) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen;
2) joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 1 kohdassa mainitun asetuksen 15 §:n 2 momentin mukaiset opinto-ohjaajan opinnot; taikka
3) jolla on tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

5. luku. Ammatillinen koulutus

15 § Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on

1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai
2) 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Ammattikorkeakoulu

Opinto-ohjaajan kelpoisuudesta ei ole erikseen määrätty ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tai -asetuksessa (1129/2014). Ammattikorkeakoulujen tutkintosäännössä voidaan kuitenkin määritellä tarkemmin ohjaushenkilöstön kelpoisuudesta.

Lisätietoja

Ammatillisiin opettajankoulutuksiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai 0294 489 220