kuvakorkeus:

Sosionomi (AMK)

Sosionomi on sosiaalihuollon ammattihenkilö ja vuorovaikutustyön ammattilainen, joka tekee merkityksellistä työtä ihmisten kanssa. Sosionomi on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Tervetuloa opiskelemaan sosionomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

Sosionomikoulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Koulutuksen tavoitteena on, että kehityt asiantuntevaksi ihmisten sujuvan arjen tukijaksi ja oman työn kehittäjäksi. Perehdyt kattavasti sosiaalialan palveluihin ja pääset pohtimaan syvällisesti sosiaalialan ajankohtaisia aiheita ja kysymyksiä. Sinulla on luovaa osaamista ja neuvokkuutta, jota tarvitaan yhteisöjen, asiakkaan ja asiakasryhmien hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi.

Sosionomiopintojen perustana on sosiaalialan ammattikorkeakoulutukselle yhteisesti sovitut, valtakunnalliset osaamisalueet, joita ovat: sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyöosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen.

Perusopinnoissa muodostat käsityksen hyvän elämän edistämisestä ihmisten ja yhteiskunnan tavoitteena sekä sosionomin ammatillisen toiminnan tavoitteena. Opinnoissasi korostuu teorian ja käytännön yhdistäminen ja tutkiva työote.

Ammattitaitoa syventävissä ja täydentävissä sosionomin opinnoissa voit suunnata opintojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa haluat työskennellä, esimerkiksi:

 • iäkkäiden palvelut
 • lastensuojelu
 • mielenterveystyö
 • nuorisotyö ja koulun hyvinvointityö
 • perheiden hyvinvoinnin edistäminen
 • päihdetyö
 • työikäisten palvelut
 • vammaistyö
 • varhaiskasvatus.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu sosionomikoulutuksessa

Oamkista lähtee vuosittain paljon opiskelijoita kansainväliseen vaihtoon opiskelu- tai harjoittelujaksoille eri puolille maailmaa. Vaihdolla tarkoitetaan opiskelijan mahdollisuutta joko opiskella ulkomailla (opiskeluvaihto) tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla (harjoitteluvaihto). Vaihto voi siis pitää sisällään joko harjoittelua, tai opiskelua, tai jopa molempia tietyin reunaehdoin. Suosittelemme vaihtoa toisen vuoden opintojen aikana.

Harjoittelu osana sosionomiopintoja

Oppitunneilla omaksut sellaista tietoa ja taitoa, jota pääset soveltamaan harjoitteluissa. Sinulla on kolme pitkää harjoittelua, yhteensä 30 viikkoa. Harjoitteluissa kehität sosionomin ammatti-identiteettiäsi ja ammatillista osaamistasi, syvennät sosiaalialan työtehtäviin liittyvää asiantuntijuutta ja vahvistat vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi. Harjoittelussa ammatillista kasvuasi tukevat ammattitaitoiset ja kokeneet työntekijät eli harjoittelun lähiohjaajat, heistä hyvin usea on myös sosionomi (AMK). Tutkinto-ohjelman opettajat ohjaavat harjoitteluasi ja opiskelukaverisi tuuppaavat sinua onnistumaan.

Sosionomit työelämässä

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä sosiaalialan ammattihenkilönä muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tältä pohjalta osaat kehittää toimintaa ja hyvinvointipalveluja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Osaat soveltaa tuen ja ohjauksen tavoitteellisia työmenetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä sekä osaat analysoida hyvinvointi-, kasvatus- ja opetuspalveluiden muutoksia.

Valmistuttuasi voit sijoittua työelämässä seuraaviin tehtäviin:

 • sosiaaliohjaaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • koulukuraattori
 • järjestötyöntekijä
 • järjestösihteeri
 • nuoriso-ohjaaja
 • palveluohjaaja
 • päivätoiminnanohjaaja
 • muistikuntoutusohjaaja
 • ohjaaja tai vastaava ohjaaja lasten- tai nuorisokodissa, päihde- ja mielenterveystyössä, vammaistyössä
 • projektityöntekijä tai -päällikkö
 • urasuunnittelija
 • sosiaalipalveluja tuottavana yrittäjä

Valmistuneena sosionomina (AMK) voit rekisteröityä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, johon kuuluminen on edellytys sosiaalihuollon ammattilaisena työskentelylle.

Opiskelu Avoimessa ammattikorkeakoulussa

Päivä- ja monimuoto-opintoihin olemme opiskelijaryhmiin varanneet kolmesta kuuteen paikkaa avoimen polkuopiskelijoille. Polkuopiskelijana voit suorittaa samat ensimmäisen vuoden opinnot kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat. Suoritettuasi polkuopintoja 55 op voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa myös yksittäisiä sosionomikoulutuksen opintojaksoja. Lue lisää Avoimen ammattikorkeakoulun sivuilta.

Sosionomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi sosionomiksi (AMK) ja kun olet kerryttänyt alan työkokemusta kolme vuotta, voit hakeutua opiskelemaan sosionomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK). Opiskelusi tukee uralla etenemistä esimerkiksi esimies- ja kehittämistehtäviin. Voit kehittää osaamistasi ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksessa ja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa. Voit hakea jatkamaan opintojasi myös muihin korkeakouluihin tai yliopistoihin.

Sosionomiopiskelijoiden tarinoita

 • Sosionomin opinnot antavat monipuoliset mahdollisuudet työelämään

  Sosionomin opinnot antavat monipuoliset mahdollisuudet työelämään Alma Niemelä ja Hannu Halonen opiskelevat sosionomeiksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Tulevaisuudessa kumpikin haaveilee sosiaalialan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Hannun ja...

 • Vuoden opettaja opettelee uuteen arkeen

  Vuoden opettaja opettelee uuteen arkeen Vuoden opettajaksi valitun Aira Vähäraution työpäivät vaihtuivat syyskuussa eläkepäiviksi. Nyt opettaja saa itse opetella uudenlaista arkea. Retkeily on Airalle tärkeä harrastus. Kuvassa hän on Syötteen...

 • Sosionomilla on monipuoliset työmahdollisuudet

  Sosionomilla on monipuoliset työmahdollisuudet Elina Stenberg suosittelee sosionomiksi opiskelua, sillä ala tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia. Sosionomiksi opiskeleva Elina on aiemmalta koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. – Lähdin...