Kotihoidon teknologia –erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä

20 aloituspaikkaa
Koulutus on peruttu.
Koulutuksen tavoitteena on lisätä kotihoidon asiantuntijoiden osaamista ja ymmärrystä teknologian käytöstä kotihoidossa, joka on valtakunnallisen linjauksen mukainen hoidon painopiste väestön ikääntyessä.

Pohjakoulutusvaatimus

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus on suunnattu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille tai vastaavan opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen voidaan hyväksyä myös muun vähintään opistoasteen tutkinnon suorittanut kotihoidon asiantuntija, jolla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 1.9.–31.10.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on tällä sivulla hakuaikana. 

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä)

2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä)

3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä)

4. Työkokemus:

 • alle 2 vuotta = 0 pistettä
 • 2 vuotta tai enemmän työkokemusta = 1 piste
 • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 2 pistettä.

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A123/200/2018). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä (alkuvuodesta ja syyslukukaudella 2022).

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen sisältö

Palvelurakenteet ja teknologia, 10 op

 • Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät, 5 op
 • Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta, 5 op

Asiakasorientaatio ja asiakasturvallisuus, 10 op

 • Asiakas- ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä, 5 op
 • Asiakkaan ohjaus- ja osallisuusosaaminen, 5 op

Kehittämisosaaminen, 10 op

 • Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta, 5 op
 • Kehittämistehtävä, 5 op

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut saa näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa ja toteutuksessa sekä arvioinnissa. Koulutuksen suorittanut kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.

Koulutuksen suorittanut: 

 • soveltaa tietotekniikkaa kotihoidon kontekstissa
 • osaa koordinoida asiakkaaseen liittyviä tietojärjestelmiä ja palveluintegraatioprosesseja sekä soveltaa kerättyä tietoa asiakastietoprosessissa
 • tuntee tuotekehitysprojektien päävaiheet ja osaa toimia kotihoidon asiantuntijana niissä
 • osaa analysoida teknologisten ratkaisujen käytön vaikutuksia asiakaslähtöisesti huomioiden eettisyyden
 • ymmärtää hankintatoimen merkityksen omassa organisaatiossa ja osaa huomioida hankintatoimen asiakaslähtöisyyteen liittyvät eettiset näkökulmat
 • hallitsee asiakas- ja potilasturvallisuuden asiakokonaisuutena ja siihen liittyvät käsitteet
 • osaa ohjata asiakasta valitsemaan hänen tarpeeseensa sopivia teknologisia ja sähköisiä palveluita omahoidon tueksi, varmistaen palveluiden esteettömän saatavuuden ja käytön
 • tuntee palvelumuotoilun perusteet ja osaa soveltaa niitä teknologiapalveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisesti
 • osaa arvioida ja kehittää laitteiden käyttöönotto- ja käyttöprosesseja asiakaslähtöisesti huomioiden eettiset periaatteet
 • osaa suunnitella ja hallinnoida projekteja
 • osaa analysoida ja käyttää kerättyä tietoa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnista ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta kehittämistyön perustana.

Koulutuksen toteutus

Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä. 

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
040 1830589


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat
050 3759617