kuvakorkeus:

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 10.1.–14.2.2022, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15
10 aloituspaikkaa
Sähköinen hakulomake
Erikoistumiskoulutuksessa paneudutaan syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamiseen ja siinä vaadittaviin erityisosaamisiin sekä monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut saavuttaa sellaisen tietoperustan, jolla kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen lopussa tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Tarkemmat kuvaukset Opetussuunnitelmassa.

Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

Valittavat opintojaksot:

  • Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen (2 op)
  • Tiedolla johtamisosaaminen (2 op)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen (2 op)
  • Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä (2 op)
  • Eettinen osaaminen (2 op)
  • Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus (2 op)
  • Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen (2 op)
  • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen (2 op)

Pal­ve­lu­muo­toi­luo­saa­mi­nen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

Va­paa­va­lin­tai­set sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

Työ­elä­mä­läh­töi­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä 10 op

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Myös muiden alojen korkeakoulututkinto hyväksytään, jos hakija työskentelee sosiaali- ja terveysalla.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 10.1.-14.2.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

1. Työkokemus (0-2 p)

Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Työkokemus voi olla miltä alalta tahansa.
Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 p.
2-5 vuotta työkokemusta = 1 p
Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 p

2. Opiskelumotivaatio (0-3 p)

Perustele miksi juuri sinut tulisi valita tähän erikoistumiskoulutukseen.

3. Sote-alan digitalisaation osaaminen (0-3 p)

Pohdi millaista sosiaali- ja terveysalan digitalisaation osaamista tarvitset tulevaisuudessa.

4. Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittaminen (0-2 p).

Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen.

 

Tasapistetilanteessa hakijoiden järjestys ratkaistaan seuraavien pisteiden perusteella
1. Työkokemus
2. Opiskelumotivaatio
3. Sote-alan digitalisaation osaaminen
4. Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittaminen.

Mikäli hakijat ovat vielä tämän jälkeen tasasijatilanteessa, hyväksytään kaikki tasasijalla olevat hakijat.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 25.2.2022 ja opiskelupaikka on otettava vastaan 4.3.2022 klo 15 mennessä. Valinta on ehdollinen kunnes haussa annetut tiedot on tarkistettu.

Hakija saa tiedon opiskelijavalinnasta sähköpostilla (huom. hiihtolomakausi, opiskelijan on ilmoitettava sellainen osoite, jota hän seuraa myös mahdollisella lomalla). 

Osallistumismaksu

Erikoistumiskoulutus toteutetaan osana UUDO-hanketta ja on osallistujalle maksuton.

Koulutuksen toteutus

Ensimmäinen pakollista läsnäoloa vaativa webinaari (orientaatiotilaisuus) järjestetään 30.3.2022 klo 9-15.

Opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta (noin 13 päivänä) seuraavina ajankohtina (päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista):

Vuosi 2022: 30.3., 5.4., 17.5., 23.8., 12.9., 13.9., 27.9., 3.10., 6.10., 11.11., 15.11., 29.11.
Vuosi 2023: 7.2., 14.3., 25.4.

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Hoitoalat
050 5423495