sivuid: 24

Näin haet AMK-tutkintoihin

Syksyn yhteishaku järjestetään 2.–16.9.2020Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

 • Voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen.
 • Hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaisen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.
 • Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät ja muut vaaditut asiakirjat. Vaadittavista liitteistä mainitaan sähköisessä hakemuksessa.
 • Syksyn yhteishaun tulokset ilmoitetaan viimeistään 27.11.2020. Tulosten valmistuessa tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää.
 • Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Usein kysyttyä

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa ja ensikertalaisuus määräytyy jälkimmäisen hakuajan päättymispäivän mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä kaikkien (ensikertalaiset ja ei-ensikertalaiset) hakijoiden joukosta. 

Varaamme 80 % ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksemme aloituspaikoista ensikertalaisille lukuunottamatta englanninkielistä koulutusta.

Hakukelpoisuus

Ks. "Pohjakoulutusvaatimus".

Ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolo ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja eikä se kuluta poissaolo-oikeutta.

Kielitaitovaatimus

Koulutuksiimme ei ole erillisiä kielitaitovaatimuksia, vaan hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeessa.

Lukuvuosimaksut

Oamk perii 8 000 euron lukuvuosimaksun englanninkielisessä tutkinto-ohjelmissa opiskelevilta opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksua ei peritä myöskään henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Monimuotototeutus

Käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus, joita toteutetaan päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Monimuotototeutus soveltuu usein työn ohessa opiskeluun, mutta työpaikka ei ole edellytys opiskelulle eikä koulutukseen valittavilta edellytetä työkokemusta. Tarkemmat tiedot käytettävistä opetusmuodoista löytyy hakukohdekohtaisilta sivuilta.

Muutoksenhaku

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja terveydelliset vaatimukset

Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oamkissa tämä koskee sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin hakevia.

Lisätietoja opiskeluturvallisuudesta ja soveltumattomuudesta opintoihin

Pakolainen/turvapaikanhakija

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka =  Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Pohjakoulutusvaatimus

Kevään 2020 yhteishauissa ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksemme kaikissa hakukohteissa on pohjakoulutusvaatimuksena ammattikorkeakoululain 932/2014 mukainen hakukelpoisuus:

 • suomalainen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB-Diploma) 
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP)/Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Huom! Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea korkeakoulututkinnolla.

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna opiskelupaikan vastaanottamiseen määräaikaan mennessä.

Päivätoteutus

Päivätoteutuksessa lähiopinnot toteutetaan pääsääntöisesti päivisin. Opetusmuoto sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat suorittaa opintoja päivisin lähiopetuksen tukemana.

Suomi/ruotsi toisena kielenä

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielenä –kokeen arvosana pisteytetään samalla tavalla kuin äidinkielen kokeen arvosana.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Jos hakija tarvitsee vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tekninen apuväline, rauhallinen koetila, erillinen näyttö tai muu erityisjärjestely), tulee hänen täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Mukaan tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Hakemus toimitetaan siihen ammattikorkeakouluun, jossa valintakoe suoritetaan. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Mikäli valintakokeen erityisjärjestelyjä vaativa tarve on olemassa jo hakuaikana, erityisjärjestelyjä koskeva pyyntö on toimitettava viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos valintakokeen erityisjärjestelyjä vaativa tarve syntyy tai todetaan määräajan jälkeen, erityisjärjestelypyyntö on toimitettava viipymättä. 

Tarkemmat ohjeet sekä lomake löytyvät Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Huom. Kulttuurialalla ja englanninkielisissä koulutuksissa ei käytetä AMK-valintakoetta, mutta valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä voi hakea edellä mainituilla ohjeilla ja lomakkeella.

Hakemuksen voi toimittaa Oulun ammattikorkeakouluun sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse Oulun ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, PL 405, 90101 Oulu. Toimitettavien dokumenttien tulee olla perillä hakijapalveluissa määräaikaan mennessä (postileima ei riitä).

Valintaperusteet

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on käytössä neljä eri valintatapaa:

 • todistusvalinta (ylioppilastutkinnon suorittaneet)
 • todistusvalinta (ammatillisen perustutkinnon suorittaneet)
 • valintakoevalinta
 • SAT-valinta (koskee vain englanninkielisiä koulutuksia).

Koulutuskohtaisesti käytössä olevat valintatavat ja niiden aloituspaikat ilmoitetaan jokaisen koulutuksen sivuilla.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtavia koulutuksia.  

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Siirtohaussa saatu opiskelupaikka ei kuulu säännöksen piiriin.