Näin haet YAMK-tutkintoihin

Keväällä on kaksi erillistä yhteishakua:

  • kevään ensimmäinen yhteishaku on 8.–22.1.2020, jolloin voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin

  • kevään toinen yhteishaku on 18.3.–1.4.2020, jolloin voi hakea suomenkielisiin koulutuksiin.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

  • Kevään ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa on omat hakemukset. Kummassakin yhteishaussa voi hakea kuuteen hakukohteeseen.
  • Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä.
  • Kevään toisessa yhteishaussa hakukohteet tulee laittaa toiveiden mukaisen järjestykseen. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen.
  • Hakemukseen merkitään kaikki suoritetut tutkinnot. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon.
  • Sähköisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa mahdolliset ennakkotehtävät ja muut vaaditut asiakirjat. 
  • Kevään ensimmäisen yhteishaun tulokset ilmoitetaan viimeistään 5.6.2020. Tulosten valmistuessa tarjotaan niitä opiskelupaikkoja, joihin menestys riittää. Hakija voi tulla hyväksytyksi useampaan eri hakukohteeseen.
  • Kevään toisen yhteishaun tulokset ilmoitetaan 15.7.2020 mennessä. Tulosten valmistuessa tarjotaan pääsääntöisesti vain yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mikä on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalla ja mihin menestys riittää.
  • Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

  

Muutoksenhaku

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja terveydelliset vaatimukset

Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Oamkissa tämä koskee sosiaali- ja terveysalalle sekä tanssiopettaja- ja musiikkipedagogikoulutukseen hakevia.

Lisätietoa opiskeluturvallisuudesta ja soveltumattomuudesta opintoihin

Pakolainen/turvapaikanhakija

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana.

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka = Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Pohjakoulutusvaatimus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon. Tutkinnon lisäksi edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen. Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kertynyt sen lukukauden alkuun mennessä, jolloin koulutus alkaa (31.7./31.12. mennessä). Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla sekä musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen saatu työkokemus asianomaiselta alalta. 

Ammattikorkeakoulu voi harkintansa mukaan hyväksyä pohjakoulutukseksi myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon. Tällöin edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Oamk on määritellyt pohjakoulutusvaatimukset jokaiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset ilmoitetaan jokaisen koulutuksen sivuilla.

Työkokemusvaatimus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hyväksyttäviltä edellytetään pohjakoulutusvaatimuksen täyttävän tutkinnon lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemus tulee olla alalta, jolta tutkinto on tai alalta, jolle ollaan hakemassa. Ks. Pohjakoulutusvaatimus.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Hakija voi vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa.