Siirto-opiskelijavalinta

Siirto-opiskelija on sellainen henkilö, joka hakee

 • siirtoa korkeakoulusta toiseen korkeakouluun
 • siirtoa korkeakoulun sisällä alalta toiselle
 • siirtoa korkeakoulun sisällä saman alan koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa. (L325/2015)

Mitä tarkoitetaan alalla?

Siirto-opiskelijavalinnassa käytetään ammattikorkeakouluasetuksessa 1129/2014 olevaa tutkintojen mukaista alaluokitusta:

Ammattikorkeakoulututkinnot

 • kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

 • kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistosta ammattikorkeakouluun siirtoa hakevien osalta noudatetaan lähinnä vastaavaa olevaa alaa, mikäli sellainen on.

Valintaperusteet

Oamkin siirto-opiskelijavalinnassa valintaperusteet ovat seuraavat:

 1. Hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sekä kaikkiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin haettaessa edellytetään voimassa olevaa opiskeluoikeutta saman alan tutkinto-ohjelmassa.
 2. Hakijan aiemmat opinnot ja ammattikorkeakoulun opetustarjonta mahdollistavat tutkinnon suorittamisen tavoitteellisessa suorittamisajassa.
 3. Hakija on ollut läsnäolevana korkeakoulussa vähintään yhden vuoden.
 4. Hakija on edistynyt opinnoissaan vähintään keskimäärin 55 opintopistettä lukuvuodessa. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut pisteet.
 5. Hakija suorittaa hyväksytysti mahdollisen tutkinnon edellyttämän valinta-/soveltuvuuskokeen, mikäli hän ei ole sitä aikaisemmin suorittanut.
 6. Koulutusosaston resurssit mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan.
 7. Harkinnan mukaan voidaan huomioida alle 55 opintopistettä lukuvuodessa opinnoissaan edistyneet, mikäli koulutusosaston resurssit mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan.
 8. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot: Hakijoilta kysytään ha­kulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opis­kelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)
 9. Hakijan on täytettävä kaikki em. kriteerit ja toimitettava niihin liittyvät dokumentit määräaikaan mennessä.

Hakeminen

Siirto-opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin on 1.–15.5. (tai sitä seuraavina arkipäivinä) ja keväällä aloitettaviin opintoihin 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä). Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin hakemus liitteineen tulee olla tallennettu tietokantaan.

Siirtoa haetaan Opintopolku-palvelussa hakuaikana olevalla sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen  liitetään ajantasaiset korkeakoulun leimaamat ja allekirjoittamat suomen- ja englanninkieliset opintosuoritusrekisteriotteet sekä erilliset opettajan tms. allekirjoittamat todistukset niistä opintosuorituksista, joita ei ole kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Lisäksi hakemukseen liitetään opiskelutodistus, josta käy ilmi läsnä- ja poissaololukukausien määrä sekä mahdollinen erillinen selvitys siirron perusteluista. Katso tarkemmin kohdasta Hakemuksen liitteet. 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin siirtoa hakevan tulee antaa hakuvaiheessa opiskelijaksiottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (L932/2014). Mahdollinen terveydentilaa tai opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva selvitys on toimitettava viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Kevään 2021 haku (elokuussa 2021 alkava koulutus) on 3.-17.5.2021.
Haussa mukana olevat koulutukset

Kulttuuri 

Medianomi (AMK) 
Musiikkipedagogi (AMK) 
Tanssinopettaja (AMK) 
Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK) 
Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK) 

Kulttuurialan tutkinto-ohjelmaan siirtoa hakevien edellytetään osallistumista valintakokeisiin.  
Medianomi AMK tutkinto-ohjelmaan siirtoa hakevan edellytetään osallistuvan kevään 2021 yhteishaun valintakokeen toiseen vaiheeseen. Lue lisää valintakokeista.  
Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman siirtohaun valintakoe pidetään etäkokeena. Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: 1) instrumenttikokeestajoka palautetaan to 20.5.klo 12 osoitteeseen  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja 2) haastattelustajoka toteutetaan 24.-27.5.2021 Microsoft Teams-etähaastatteluna. Lue tarkemmat ohjeet musiikin valintakokeesta.
Tanssinopettaja AMK tutkinto-ohjelmaan siirtoa hakevan tulee laatia näyteportfolio, joka palautetaan 19.5. mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Lisäksi siirtoa hakevan tulee osallistua kevään 2021 yhteishaun valintakokeeseen. Lue lisää näyteporfoliosta ja valintakokeesta.

Kulttuurialan ylempiin AMK-tutkintoihin hakevilta edellytetään ennakkotehtävän tekemistä. Lue tarkemmat ohjeet ylempien AMK-tutkintojen ennakkotehtävästä sen tutkinto-ohjelman mukaan, johon olet hakemassa. Ennakkotehtävä tulee liittää hakemukselle 17.5. klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaneet hakijat kutsutaan erikseen haastatteluun

Tekniikka ja luonnonvara-ala 
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka 
Insinööri (AMK) konetekniikka 
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka 
Insinööri (AMK) talotekniikka 
Rakennusarkkitehti (AMK) (Hakijoilta edellytetään soveltuvuuskokeen hyväksytty suoritus) 
Rakennusmestari (AMK) 
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot 
Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen 
Insinööri (ylempi AMK) teknologialiiketoiminta 

Informaatioteknologia 
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka 
Bachelor of Engineering, Information Technology 
Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely 
Insinööri (ylempi AMK) hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija 

Liiketalous 
Tradenomi (AMK) liiketalous 
Tradenomi (AMK) Terwa-akatemia 
Bachelor of Business and Administration, International Business  
Tradenomi (ylempi AMK) Liiketoiminnan kehittäminen 

Sosiaali- ja terveysala 
Bioanalyytikko (AMK) 
Ensihoitaja (AMK) 
Fysioterapeutti (AMK) 
Kätilö (AMK) 
Optometristi (AMK) 
Röntgenhoitaja (AMK) 
Sairaanhoitaja (AMK) 
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen 
Sosionomi (AMK) 
Suuhygienisti (AMK) 
Terveydenhoitaja (AMK) 
Toimintaterapeutti (AMK) 
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (ylempi AMK) 
Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) 
Kuntoutuksen asiantuntija (ylempi AMK) 

 

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet: 

 1. Ajantasaiset korkeakoulun vahvistamat suomenkieliset ja englanninkieliset opintosuoritusotteet
  Liitä hakemukseen korkeakoulusi allekirjoittamat ja leimaamat suomenkieliset ja englanninkieliset opintosuoritusotteet. Myös sähköisesti allekirjoitetut dokumentit hyväksytään. 
 2. Todistukset niistä opintosuorituksista, joita ei ole kirjattu opintosuoritusotteelle.
  Liitä hakemukselle mahdolliset erilliset opettajan tms. allekirjoittamat todistukset niistä (osa)suorituksista, joita ei ole kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Siirtohaussa huomioidaan vain hakuajan loppuun mennessä suoritetut pisteet. Kesken olevista opintojaksoista ei tarvitse toimittaa todistusta.
 3. Todistus, josta käy ilmi läsnä- ja poissaolojen määrä
  Liitä hakemukselle opiskelutodistus, josta käy ilmi läsnä- ja poissaololukukaudet sekä todistus poissaolon syistä.
 4. Ennakkotehtävä. Tämä koskee kulttuurialan yamk-koulutukseen siirtoa hakevia.
  Liitä hakemukselle laatimasi ennakkotehtävä yhtenä pdf-dokumenttina. Vain ennakkotehtävän palauttaneet kutsutaan haastatteluun.
  Jos haet siirtoa Oulun ammattikorkeakoulun sisällä ja olet osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkintoohjelman valintakokeeseen ja suorittanut sen hyväksytysti, silloin sinun ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen.

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä tai hakija menettää opiskelupaikkansa. 

Lain 257/2015 mukaan opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan ammattikorkeakoulun rehtorille ja on hakijan allekirjoittama, tulee toimittaa hakijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Vaihtoehtoisesti oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405, 90101 OULU. 

Opiskeluoikeusaika

Siirto-opiskelijan opiskeluoikeusaika määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun. 

Tutkinto-ohjelman tai toimipisteen vaihtaminen Oamkin sisällä ilman tutkintonimikkeen vaihtumista

Mikäli Oamkin sisällä siirtoa hakevan tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike ei vaihdu, kyseessä on siirto-opiskelijan sijaan tutkinto-ohjelman vaihtaja. Tutkinto-ohjelman vaihtajiin sovelletaan siirto-opiskelijavalinnan mukaista haku- ja valintamenettelyä.