Toimintaa kehittävät hankkeet

Oulun ammattikorkeakoulu on mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa, joissa edistetään maahanmuuttajien korkeakoulutukseen integroitumista.

Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun (MAIKO) (1.8.2018 -31.12.2020)

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajia hakeutumaan ja kiinnittymään korkeakouluasteelle. MAIKO-hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan integrointimalli, jolla edistetään maahanmuuttajien siirtymistä ammattikorkeakouluopintoihin ja työelämään. Hanke koostuu kolmesta työpaketista. 

Työpaketissa 1 tarjotaan 25 maahanmuuttajalle mahdollisuus suorittaa koulutuskokeiluja Pohjois-Suomen alueella olevissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Työpaketissa 2 rekrytoidaan 20 maahanmuuttajaopiskelijaa Oulun ammattikorkeakouluun kolmelle koulutusalalle: liiketalous, sairaanhoito ja sosionomi amk. Työpaketissa 3 luodaan osaamisen tunnistamisen prosessi, siihen liittyvät menetelmät ja dokumentit. 

Maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa - Valmentavasta valmiiksi (15.08.2017 - 31.12.2019)

Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattujen ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Tähän sisältyvät hakuprosessien selvittäminen ja pilotointi sekä valmentavien koulutusten rakenteellisten ja menetelmällisten
suositusten laatiminen. Tavoitteena on myös koulutusten kehittäminen mm. ammatillisten kieliopintojen ja digitaalisten menetelmien avulla. Lisäksi hankkeelle edesautetaan osallistavaa integraatiota edistävän toimintakulttuurin luomista korkeakouluissa. 
 
Lisätietoja:

Hanketta toteuttavat yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy , Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Saimaan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK).

Opin portailta työelämään (1.6.2018 - 30.4.2020)

Hankkeen päätavoitteena on maahanmuuttaja-, kv- ja romaniopiskelijoiden loppuvaiheen opintojen sujuvuuden tukeminen ja työllistymisen tehostaminen sekä työpaikkojen kulttuurisensitiivisyyden ja ohjausosaamisen vahvistaminen. Päätavoite jakautuu kolmeen keskeiseen osatavoitteeseen: loppuvaiheen opintojen sujuvuuden tukeminen, opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymisen tukeminen sekä työelämän edustajien osaamisen vahvistaminen.

Hankkeessa ovat mukana Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Suomen Diakoniaopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.

SIMHE-polku (1.10.2018 - 31.12.2020)

Hankkeen päämääränä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen työelämään. Samalla paikataan tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistetaan ja poistetaan ammattipätevyyden ja/tai työllistymisen esteenä olevia pullonkauloja ketterän ja modulaarisen täydennyskoulutuksen keinoin. Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

Metropolian Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Karelia Ammattikorkeakoulu  ja Oulun Ammattikorkeakoulu.