Siirto-opiskelijavalinta

Siirto-opiskelija on sellainen henkilö, joka hakee

Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa. (L325/2015)

Mitä tarkoitetaan alalla?

Siirto-opiskelijavalinnassa käytetään ammattikorkeakouluasetuksessa 1129/2014 olevaa tutkintojen mukaista alaluokitusta: 

Ammattikorkeakoulututkinnot

 • kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

 • kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistosta ammattikorkeakouluun siirtoa hakevien osalta noudatetaan lähinnä vastaavaa olevaa alaa, mikäli sellainen on.

Valintaperusteet

Oamkin siirto-opiskelijavalinnassa valintaperusteet ovat päätöksen 17.3.2017 § 15 mukaisesti seuraavat:

 1. Hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sekä kaikkiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin haettaessa edellytetään voimassa olevaa opiskeluoikeutta saman alan tutkinto-ohjelmassa.
 2. Hakijan aiemmat opinnot ja ammattikorkeakoulun opetustarjonta mahdollistavat tutkinnon suorittamisen tavoitteellisessa suorittamisajassa.  
 3. Hakija on ollut läsnäolevana korkeakoulussa vähintään yhden vuoden.
 4. Hakija on edistynyt opinnoissaan vähintään keskimäärin 55 opintopistettä lukuvuodessa. 
 5. Hakija suorittaa hyväksytysti mahdollisen tutkinnon edellyttämän valinta-/soveltuvuuskokeen, mikäli hän ei ole sitä aikaisemmin suorittanut.
 6. Koulutusosaston resurssit mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan.
 7. Harkinnan mukaan voidaan huomioida alle 55 opintopistettä lukuvuodessa opinnoissaan edistyneet, mikäli koulutusosaston resurssit mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan.
 8. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot: Hakijoilta kysytään ha­kulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opis­kelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)
 9. Hakijan on täytettävä kaikki em. kriteerit ja toimitettava niihin liittyvät dokumentit määräaikaan mennessä.
Hakeminen

Siirtoa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon pääsee tältä sivulta hakuaikana. Hakemukseen liitetään ajantasaiset korkeakoulun leimaamat ja allekirjoittamat suomen- ja englanninkieliset opintosuoritusrekisteriotteet sekä erilliset opettajan tms. allekirjoittamat todistukset niistä opintosuorituksista, joita ei ole kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Lisäksi hakemukseen liitetään opiskelutodistus, josta käy ilmi läsnä- ja poissaololukukausien määrä sekä mahdollinen erillinen selvitys siirron perusteluista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin siirtoa hakevan tulee antaa hakuvaiheessa opiskelijaksiottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (L932/2014). Mahdollinen terveydentilaa tai opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva selvitys on toimitettava viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Siirto-opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään haku järjestetään toukokuussa ja siinä ovat mukana kaikki tutkinto-ohjelmat. Syksyn haku järjestetään marraskuussa ja siinä mukana olevat tutkinto-ohjelmat ilmoitetaan tällä sivulla kesäkuun loppuun mennessä. 

Syksyn 2018 haku

Syksyn 2018 hakuaika järjestetään 1.-15.11.2018.  Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin hakemus liitteineen tulee olla tallennettu tietokantaan. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjallisesti 31.12. mennessä. Lisähakua ei järjestetä. Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niiden vahvistettujen dokumenttien perusteella, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Syksyn haussa  ovat mukana seuraavat tutkinto-ohjelmat:

Liiketalous

- Liiketalouden tutkinto-ohjelma
- Degree Programme in International Business
- Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma

 Luonnonvara-ala

- Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma
- Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma

Sosiaali- ja terveysala

- Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja (Oulainen)
- Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja (Oulu)
- Hoitotyön tutkinto-ohjelma, terveydenhoitaja 
- Fysioterapian tutkinto-ohjelma (hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä tutkintovastaava Eija Mämmelään, eija.mammela@oamk.fi ennen hakemista)

Tekniikka

- Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
- Konetekniikan tutkinto-ohjelma
- Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
- Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma (hakijalta edellytetään hyväksytysti suoritettua rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoetta)
- Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
- Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
- Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
- Degree Programme in Information Technology

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalinnan jälkeen opiskelijapalvelut tiedottaa hakijoita tuloksista. Mikäli hakija ei ole tyytyväinen opiskelijavalintapäätökseen, voi hän pyytää oikaisua kirjallisesti ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. (L257/2015)

Opiskeluoikeusaika

Siirto-opiskelijan opiskeluoikeusaika määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Jos haettu tutkinto-ohjelma on lakkautettu, on tutkinto suoritettava viimeistään:

 • Degree Programme in Business Information Technology, 31.12.2019
 • kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma, 31.12.2019
 • musiikin tutkinto-ohjelma, kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto, 31.7.2020.

 

Tutkinto-ohjelman tai toimipisteen vaihtaminen Oamkin sisällä ilman tutkintonimikkeen vaihtumista

Mikäli Oamkin sisällä siirtoa hakevan tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike ei vaihdu, kyseessä on siirto-opiskelijan sijaan tutkinto-ohjelman vaihtaja. Tutkinto-ohjelman vaihtajiin sovelletaan siirto-opiskelijavalinnan mukaista haku- ja valintamenettelyä. 

Lisätietoja

Kulttuuri, luonnonvara ja tekniikka
Kotkantien kampus, 020 611 0210, opiskelijapalvelut.kotkantie@oamk.fi
Koulutussuunnittelija Anne Tuomi

Liiketalous
Teuvo Pakkalan kadun kampus, 020 611 0212, opiskelijapalvelut.liike@oamk.fi
Opiskelijapalvelupäällikkö Marjo Similä

Sosiaali- ja terveysala
Kontinkankaan kampus, 020 611 0211, opiskelijapalvelut.sote@oamk.fi
Opiskelijapalvelupäällikkö Eija Kempas