Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Kotihoidon teknologia –erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä

Hakuaika 1.–30.10.2020, 24 aloituspaikkaa

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kotihoidon asiantuntijoiden osaamista ja ymmärrystä teknologian käytöstä kotihoidossa, joka on valtakunnallisen linjauksen mukainen hoidon painopiste väestön ikääntyessä.

Pohjakoulutusvaatimus

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus on suunnattu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille tai vastaavan opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Koulutukseen voidaan hyväksyä myös muun vähintään opistoasteen tutkinnon suorittanut kotihoidon asiantuntija, jolla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 1.–30.10.2020. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on tällä sivulla hakuaikana. 

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä)

2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä)

3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä)

4. Työkokemus:

 • alle 2 vuotta = 0 pistettä
 • 2 vuotta tai enemmän työkokemusta = 1 piste
 • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 2 pistettä.

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä (alkuvuodesta ja syyslukukaudella 2021).

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen sisältö

Palvelurakenteet ja teknologia, 10 op

 • Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät, 5 op
 • Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta, 5 op

Asiakasorientaatio ja asiakasturvallisuus, 10 op

 • Asiakas- ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä, 5 op
 • Asiakkaan ohjaus- ja osallisuusosaaminen, 5 op

Kehittämisosaaminen, 10 op

 • Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta, 5 op
 • Kehittämistehtävä, 5 op

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut saa näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa ja toteutuksessa sekä arvioinnissa. Koulutuksen suorittanut kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.

Koulutuksen suorittanut: 

 • soveltaa tietotekniikkaa kotihoidon kontekstissa
 • osaa koordinoida asiakkaaseen liittyviä tietojärjestelmiä ja palveluintegraatioprosesseja sekä soveltaa kerättyä tietoa asiakastietoprosessissa
 • tuntee tuotekehitysprojektien päävaiheet ja osaa toimia kotihoidon asiantuntijana niissä
 • osaa analysoida teknologisten ratkaisujen käytön vaikutuksia asiakaslähtöisesti huomioiden eettisyyden
 • ymmärtää hankintatoimen merkityksen omassa organisaatiossa ja osaa huomioida hankintatoimen asiakaslähtöisyyteen liittyvät eettiset näkökulmat
 • hallitsee asiakas- ja potilasturvallisuuden asiakokonaisuutena ja siihen liittyvät käsitteet
 • osaa ohjata asiakasta valitsemaan hänen tarpeeseensa sopivia teknologisia ja sähköisiä palveluita omahoidon tueksi, varmistaen palveluiden esteettömän saatavuuden ja käytön
 • tuntee palvelumuotoilun perusteet ja osaa soveltaa niitä teknologiapalveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisesti
 • osaa arvioida ja kehittää laitteiden käyttöönotto- ja käyttöprosesseja asiakaslähtöisesti huomioiden eettiset periaatteet
 • osaa suunnitella ja hallinnoida projekteja
 • osaa analysoida ja käyttää kerättyä tietoa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnista ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta kehittämistyön perustana.

Koulutuksen toteutus

Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä. Lähiopetuspäivät julkaistaan tällä sivulla myöhemmin

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitotyö
050 5820075


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitotyö
040 1830589

Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 2.3.–30.5.2020, 24 aloituspaikkaa
Hakuaika on päättynyt. Mahdollisia vapaita aloituspaikkoja voit kysyä Hakijapalveluista, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 2.3.–30.5.2020. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on tällä sivulla hakuaikana. 

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä) 
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä) 
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä) 

Työkokemus:

 • alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • 1-2 vuotta = 1 piste
 • yli 2 vuotta = 2 pistettä. 

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. 

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 12.6.2020 mennessä. 

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2021 alussa.

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana, veloitetaan myös jälkimmäinen erä koulutusmaksusta (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu vakava sairaus, joka estää koulutuksen jatkamisen).

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op

Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op

Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut: 

 • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot,
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa,
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä,
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin,
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista,
 • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 9.9.2020–25.5.2021. Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä. 

Lähiopetuspäivät
2020: 9.–10.9., 7.10., 17.11., 9.12. 
2021: 26.–27.1., 23.2., 30.–31.3., 29.4., 25.5.

Aloituspäivät 9.–10.9.2020 pidetään Oulaisissa. Muut lähiopetuspäivät toteutetaan vaihtuvasti Oulaisissa ja Oulussa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä seuraavien ammattikorkeakoulujen kesken: LAB (Lappeenranta/Lahti), Lapin AMK, Oamk, Samk ja Savonia.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitotyö
040 3528332


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitotyö
040 1415679

Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Mielenterveys- ja päihdetyö –erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 6.4.–4.5.2020, 20 aloituspaikkaa
Hakuaika on päättynyt. Mahdollisia vapaita aloituspaikkoja voit kysyä Hakijapalveluista, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Pohjakoulutusvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 6.4.–4.5.2020. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Opiskelijavalinta suoritetaan työkokemuksen ja seuraavien hakemuksessa olevien kysymysten perusteella:

 • Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)
 • Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)
 • Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.)

 • alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • 1-3 vuotta = 1 piste
 • yli 3 vuotta = 2 pistettä

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 10 pistettä, ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1 500 €. Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2021 alussa. Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana, veloitetaan myös jälkimmäinen erä koulutusmaksusta (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu vakava sairaus, joka estää koulutuksen jatkamisen).

Koulutuksen sisältö

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetuspäiviä (2 pv/kk) ja itsenäistä opiskelua. 

Lähijaksot ovat  torstaisin ja perjantaisin klo 8.30–16 seuraavasti:

10.–11.9.2020
8.–9.10.2020
12.–13.11.2020
10.–11.12.2020
14.–15.1.2021
11.–12.2.2021
18.–19.3.2021
22.–23.4.2021
20.–21.5.2021

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua ja työelämän edustajat eri puolilta Suomea ovat olleet mukana osaamisalueiden määrittelyssä. Syksyllä 2020 alkava koulutus järjestetään yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Hoitotyö
050 3046698
Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä

Hakuaika 16.3.–30.5.2020, 24 aloituspaikkaa
Hakuaika on päättynyt. Mahdollisia vapaita aloituspaikkoja voit kysyä Hakijapalveluista, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n auktorisoidun haavahoitajan nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, lääkintävoimistelija ja toimintaterapeutti). Korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat opiskelijavalinnassa etusijalla.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 16.3.–30.5.2020. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä) 
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä) 
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä) 

Työkokemus:

 • alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • 1-2 vuotta = 1 piste
 • yli 2 vuotta = 2 pistettä. 

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. 

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 12.6.2020 mennessä. 

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2021 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op 
Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
 • Haavahoidon laatu ja sen arviointi

» Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut: 

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa, 
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon, 
 • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti, 
 • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa, 
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa, 
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen, 
 • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä,
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen,
 • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 15.9.2020–27.5.2021 monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Lähiopetuspäivät
2020: 15.–16.9., 5.10., 11.11., 2.12. 
2021: 28.1., 25.2., 24.3., 26.–27.4., 27.5.

Aloituspäivät 15.–16.9.2020 pidetään Oulaisissa. Muut lähiopetuspäivät ovat vuorotellen Oulussa ja Oulaisissa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen, LAB, Oulun, Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitotyö
040 1415696


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitotyö
040 1415679
 

Kampustieto: Kotkantie
Hakuaika 1: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 2: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 3: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 4: koulutusmuoto: Päivä
Hakuaika 5: koulutusmuoto: Päivä

Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, työelämässä jo toimiville ja edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Syksyllä 2020 alkavat erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala

Hakuajat syksyllä alkaviin erikoistumiskoulutuksiin ovat päättyneet. Mahdollisia vapaita aloituspaikkoja voit kysyä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Keväällä 2021 alkavat erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala