« Takaisin

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisäkoulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:45 op
Koulutusaika:1.1.2020 - 30.6.2021
Hakuaika: 16.9.2019 - 22.11.2019
Hinta:4900,00 € (alv 0 %)
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen on osa lääkärien ja sairaanhoitajien työnjaon ja tehtäväkuvien uudistamista. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisäkoulutus (45 op) tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010).
Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea Valvirasta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta.
Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassaolevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveyskeskuksen vastaavan lääkärin (yhteispäivystyksen osalta sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin) määräyksestä.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
Tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia.
Soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa.
Itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä.
Kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Opetusmateriaali

Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot.

Valintakokeen kirjallisuus:

Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa)

TAI

Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135

Vaadittavat esitiedot

Haun yhteydessä on toimitettava seuraavat dokumentit osoitteeseen

Tarja Hänninen, OAMK, Terveysalan Oulaisten kampus
PL 12
86301 Oulainen
Toimitettavat dokumentit:

- Kopio tutkintotodistuksesta
- Kopiot työtodistuksista, joista ilmenee työn kesto ja työtehtävien sisältö. Työnantaja voi osoittaa sen myös erillisellä vapaamuotoisella todistuksella.

Koulutuksen käynnistyttyä valituksi tulleen tulee toimittaa:
- Työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus (liite 1).
- Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen (liite 2).

Kohderyhmä

Koulutukseen valinta edellyttää, että
1) hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste)
2) hänellä on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella

Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikana 15.1.2019-22.11.2019.

Sisällöt

• Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
• Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
• Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
• Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
• Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

Lisätiedot

Farmakologian opetuksesta vastaa Itä-Suomen yliopisto.

Huom: Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönottoa on esitetty laajennettavaksi. Mikäli lakiesitys tulee voimaan hakuaikana, pidätämme oikeuden muutoksiin.

Toteutusajat

Aloitus 23.-24.1.2020, jonka jälkeen 1-2 lähipäivää kuukaudessa.

Valintakoe

25.11.2019 klo 12:00-15:00
Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, luokka Lou_B2022 . Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot.

Valintakokeen kirjallisuus:

Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa)

TAI

Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitotyö
040 1415718
Tuntiopettaja, Hoitotyö
050 3635894

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Huom! Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus on HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:

Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus

Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
- kunta
- kuntayhtymä
- kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö

Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.Hakulomake

Henkilötiedot
Sukunimi*
Etunimi*
Henkilötunnus
(myös loppuosa)*
Ammatti/nimike
Kotiosoite*
Postinumero*
Postitoimipaikka*
Maa (jos muu kuin Suomi)
Sähköpostiosoite*
Puhelin
(merkitse ilman välimerkkejä, esim. 0401234567)*
Kotikunta
Taustatiedot
Ammatillinen koulutus*


Tutkinto suoritettu kk/vuosi*
Valviran 11 numeroinen rekisteröintinumero
Nykyinen työnantaja ja yksikkö
Nykyinen työnantaja ja yksikkö
alkamis- ja päättymispäivämäärä ja vuosi
työkokemus kuukausina
kokoaikainen vai osa-aikainen työ ja tehtäväalue
Edellinen työnantaja ja yksikkö
Edellinen työnantaja ja yksikkö
alkamis- ja päättymispäivämäärä ja vuosi
työkokemus kuukausina
kokoaikainen vai osa-aikainen työ ja tehtäväalue
Loput aiemmat työnantajat ja yksiköt
Loput aiemmat työnantajat ja yksiköt
alkamis- ja päättymispäivämäärät ja vuodet
työkokemus kuukausina
kokoaikainen vai osa-aikainen työ ja tehtäväalue(et)
Lisäksi vaaditaan seuraavat dokumentit hakuajan aikana:
1. kopio tutkintotodistuksesta
2. kopiot työtodistuksista.
Laskutustiedot
Maksutapa*
Koulutuksen maksaa*
Työnantajan tiedot
Työnantajan nimi
Y-tunnus
Laskutusosoite
Postinumero
Postitoimipaikka