« Takaisin

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisäkoulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:45 op
Koulutusaika:20.8.2020 - 31.12.2021
Hakuaika: 25.2.2020 - 12.5.2020
Hinta:4900,00 € (alv 0 %), katso alempana info koulutuskorvauksesta
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on itsenäinen terveydenhuollon tehtävä, joka on mahdollista perusterveydenhuollon avopalveluissa kuten sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä ja kotisairaanhoidossa. Lisäksi rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on mahdollista erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista myös kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella tai kunnan tai kuntayhtymän lukuun muulla tavalla hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisäkoulutus (45 op) tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010, 992/2019). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea Valvirasta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta. Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen koulutuksen tuottama osaaminen samalle tasolle kuin ylemmät korkeakoulututkinnot. Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuskoulutuksen tuottama osaaminen on sijoitettu kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä (NQF, National Qualification Framework) tasolle 7. Samalla tasolla ovat muun muassa maisteritutkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat tasolla 6. Valtioneuvoston asetuksen muutos tulee voimaan 15.2.2020. Osa opinnoista on myös tasolla 8: sairaanhoitajan on lääkkeenmääräämisen koulutuksessa hankittava uutta osaamista lääketieteen ja farmakologian osa-alueilta omaan hoitotyön toimintakehykseensä ja läpäistävä samoja opintojaksoja samalla osaamisen tasolla kuin lääkäriksi opiskelevien (EQF-taso 8). Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa: * Tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia. * Soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa. * Itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä. * Kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Kohderyhmä

Koulutukseen valinta edellyttää, että 1) hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste) 2) hänellä on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella

Sisällöt

• Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op • Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

Lisätiedot

Farmakologian opetuksesta vastaa Itä-Suomen yliopisto.

Toteutusajat

Syksyn lähipäivät: (joulukuun 2020 ja kevään 2021 lähipäivien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin)
20. - 21.8.2020 (aloitus)
24. - 25.9.2020
15. - 16.10.2020
19. - 20.11.2020

Koulutusajankohdat ovat alustavia ja muutokset ovat mahdollisia.

Valintakoe

Valintakoe pidetään 10.8.2020 klo 12.00 - 15.00 Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, Koulutustilana Louhi C1104.
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Valintakokeen voi tehdä vain Oulussa.

Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot.
Valintakokeen kirjallisuus:
Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa)
TAI
Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135

Kouluttaja(t)

Lehtori, Sosiaali- ja terveysalat, yhteiset
040 1415718
Lehtori, Hoitoalat
050 3635894

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Hoitoalat
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Haun yhteydessä on toimitettava seuraavat dokumentit:
- kopio tutkintotodistuksesta
- kopiot työtodistuksista

Jäljennökset tulee postittaa osoitteeseen:
Oulun ammattikorkeakoulu
Kontinkankaan kampus
Kirsi Jylhä
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Huom! Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus on HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:

Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus
Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle.
Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
- kunta
- kuntayhtymä
- kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö

Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.

Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaiv...

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559

Asetus lääkkeenmääräämisen edeyttämästä koulutuksesta (1089/2010): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101089?search%5b...

Asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101088?search%5b...

Asetus lääkkeenmääräämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (992/2019) (HUOM! Tästä liitteestä löytyy hoitajan määrättävissä olevat lääkkeet): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190992


Peruutusehdot: Jos opiskelupaikka perutaan paikan vastaanottamisen jälkeen, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei ilmoiteta lainkaan, maksu peritään kokonaisuudessaan.