« Takaisin

Sonografian koulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:30 op
Koulutusaika:20.1.2020 - 7.12.2020
Hakuaika: - 15.11.2019
Hinta:2500,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloitus- ja lopetuskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Röntgenhoitajat:
Sonografian opinnot suoritettuasi osaat tehdä vatsan ja verisuoniston ultraäänitutkimuksia siten, että hallitset ultraäänilaitteen turvallisen käytön ja laadunvarmistuksen, ultraäänitekniikan sekä yleisimmät ultraääniprotokollat ja työskennellä perhehoitotyön periaatteiden mukaisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa ja moniammatillisissa työyhteisöissä.

Kätilöt / terveydenhoitajat:
Sonografian opinnot suoritettuasi osaat tehdä asetuksen mukaisia sikiön ultraäänitutkimuksia ja työskennellä perhehoitotyön periaatteiden mukaisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa ja moniammatillisissa työyhteisöissä.

Sairaanhoitajat:
Sonografian opinnot suoritettuasi osaat tehdä verisuoniston ultraäänitutkimuksia siten, että hallitset ultraäänilaitteen turvallisen käytön ja laadunvarmistuksen, ultraäänitekniikan sekä yleisimmät ultraääniprotokollat ja työskennellä perhehoitotyön periaatteiden mukaisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa ja moniammatillisissa työyhteisöissä.

Tavoite

Opiskelija ymmärtää ultraäänen fysikaaliset perusteet. Hän tietää, miten ultraääni etenee kudoksissa ja tietää ultraäänitutkimuksissa käytettävät kuvaustasot. Opiskelija tuntee ultraäänikuvien tallennus- ja tulostusmenetelmät ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Hän osaa käyttää ultraäänilaitetta turvallisesti. Opiskelija perehtyy ultraäänilaitteiden laadunvalvontamenetelmiin. Hän kykenee erottamaan normaalin löydöksen epänormaalista ja osaa kirjata löydöksen lääkärin käyttöön.

Opiskelija osaa tehdä vatsan ja verisuoniston ultraäänitutkimuksia. Hän tunnistaa normaalin ja epänormaalin löydöksen. Opiskelija hyödyntää erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin soveltuvia hoitotyön auttamismenetelmiä.

Hän osaa huomioida hoitotyön ja lääketieteen etiikan ja juridiikan kysymyksiä ultraäänitutkimustilanteissa. Opiskelija osaa huomioida ergonomian perusteet.

Opiskelija osaa toimia asiakas- ja palvelukeskeisesti, hallitsee projektitoiminnan perusteet ja osaa soveltaa niitä palvelujen kehittämisessä. Opiskelija toteuttaa oman asiantuntijuusalueen kehittämishankkeen suunnitelman. Opiskelija toteuttaa ja esittelee oman asiantuntijuusalueensa kehittämishankkeen.

Kohderyhmä

Hakukelpoisuuden koulutukseen antavat seuraavat tutkinnot:
Sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), röntgenhoitaja (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto.
Korkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan ennen opistoasteen tutkinnon suorittaneita. Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Sisällöt

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet 30 op

Ultraäänitoiminnan perusteet 3 op
Ultraäänitutkimukset eri toimintaympäristöissä: Opiskelija tuntee erilaiset ultraäänitutkimusten ja -toimenpiteiden toimintaympäristöt ja ymmärtää ultraäänitoiminnan oikeutuksen ja vastuun. Opiskelija sitoutuu oman alansa arvoperusteisiin ja ammattieettisiin periaatteisiin syventäessään tietoaan erilaisista vatsan alueen ultraäänitutkimuksista ja -toimenpiteistä.

Ultraäänifysiikka ja laiteoppi 5 op
Ultraäänen fysikaaliset perusteet. Ultraäänen eteneminen kudoksessa. Ultraäänikuvien tallentaminen ja tulostus. Ultraäänilaitteen turvallinen käyttö. Ultraäänitekniikan optimointi (system gain, time gain, TGC) ja virhelähteet. Kuvaustasot (sagittaali, koronaali ja aksiaalinen). Ultraäänilaitteiden kalibrointi ja laadunvalvontamenetelmät. Kuvien analysoiminen ja löydösten kirjaaminen.

Vatsan ultraäänitutkimukset 5 op
Ihmisen anatomian, fysiologian ja patologian tunnistaminen. Löydösten kirjaaminen. Vuorovaikutustaidot. Hoitotyön ja lääketieteen etiikka ja juridiikka. Ergonomian perusteet.

Ohjattu harjoittelu 10 op
Vatsan ja verisuonten ultraäänitutkimuksien hallinta. Ihmisen anatomia, fysiologia ja patologia.

Sikiötutkimuksissa ihmisen varhaiskehitys. Raskauden eri vaiheet. Gynekologisten ja raskaudenajan ultraäänitutkimusten protokollat. Sikiön mittaukset ultraäänen avulla. Löydösten kirjaaminen. Vuorovaikutustaidot.
Hoitotyön ja lääketieteen etiikka ja juridiikka. Ergonomian perusteet.

Asiakaskeskeinen projektityö ja tuotekehitys 3 op
Hyvän asiakaspalvelun laatutekijät. Viestinnän ongelmat ja kriittiset pisteet. Eläytyvä kuuntelutaito viestinnän menetelmänä. Projektin vaiheet ja suunnittelu. Tuotekehitysprosessi ja sen ominaispiirteet. Tuotekehityksen laatutekijät.

Kehittämishanke 4 op
Kehittämishankkeen toteuttaminen ja raportointi. Kehittämisprosessin ja -hankkeen arviointi. Kehittämishanke ja sen julkistaminen.

Toteutusajat

Lähiopetuspäivät ovat seuraavat:
20. - 21.1.2020
17. - 18.2.2020
23. - 24.3.2020
20. - 21.4.2020
11. - 12.5.2020
14. - 15.9.2020
9. - 10.11.2020
7.12.2020

Kouluttaja(t)

Lehtori, Radiografia ja sädehoito
040 1415678
Lehtori, Kätilötyö
040 1415700

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on työsuhde terveydenhuollossa sekä sopimus mahdollisuudesta harjoitella ultraäänitutkimuksia lääkärin, sonograaferin tai ultraäänihoitajan ohjauksessa.

Yhteistyö työelämän kanssa
Ultraäänitutkimuksia toteutetaan sairaaloissa ja perusterveydenhoidossa. Työelämä on nostanut selkeästi esiin ultraäänitutkimuksien koulutustarpeita, ja siksi työelämä, yritykset ja muut sidosryhmät ovat olleet mukana suunnittelemassa ja osallistuvat koulutuksen toteutukseen luennoitsijoina ja harjoittelun ohjaajina. Luennoitsijoina on niin hoitaja - kuin lääkäri ultraääniosaajia.