« Takaisin

Highway to Code

Täydennyskoulutus / Supplementary training
Opetusmuoto / Mode of teaching:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto / Scope of qualification and duration:40 op
Koulutusaika / Period of training:1.9.2020 - 28.2.2021
Hakuaika / Application period: 13.4.2020 - 17.5.2020
Hinta / Fee:Maksuton / Free of charge
Osallistujia enintään / Maximum number of participants:30
Opetuskieli / Language of teaching:suomi
Paikkakunta / Place:Oulu

Yleiskuvaus opinnoista / General description

Highway to code -koulutushankkeessa Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa web-sovelluskehitykseen liittyviä opintoja 40 op täydennyskoulutuksena.

Oulu University of Applied Sciences offers 40 cr web developer studies as a further training course.

Tavoite / Objectives

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia suunnitella ja kehittää eri päätelaitteille mukautuvien selainsovellusten ulkoasuja ja toimintoja. Opinnot keskittyvät selainsovellusten käyttöliittymäohjelmointiin, jota kutsutaan front-end-ohjelmoinniksi.

The objective of the training is to give the participants tools to design and implement user interfaces and actions for web applications concerning both laptop and mobile devices. The training focuses on web user interface programming which is called front-end programming.

Kohderyhmä / Target audience

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu työtä hakeville ja työttömyysuhan alla oleville, mutta koulutukseen voivat hakea myös työssä olevat. Hakijoilla tulee olla sopiva tutkinto- tai kokemuspohja. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille. Osallistujalla tulee olla riittävä suomen kielen taito opetuksen seuraamiseksi sekä englannin kielen taito oppimateriaalien hyödyntämiseksi.

The training is meant for both unemployed and employed persons who have appropriate educational background or experience in the field. The training is suitable also for immigrants. The participant must have adequate Finnish skills to be able to participate in Finnish-medium teaching and adequate English skills to utilize various study materials.

Sisällöt / Study contents

Opintoihin kuuluvat opintojaksot ovat / Study modules:
1) Front-end-ohjelmoinnin ja projektitoiminnan perusteet, 10 op/ The basics of front-end programming and project management, 10 cr

Opintojaksolla perehdytään front-end-tekniikoiden perusteisiin. Näihin kuuluvat html-, css- ja JavaScript-opinnot. Projektitoiminnan perusteissa opiskellaan ketterien menetelmien perusteet sekä projektihallinnan työkaluja.

The study module focuses on the basics of front-end techniques including html, css, and JavaScript. Project management covers the basics of agile methods and project management tools.

2) Edistynyt front-end-ohjelmointi, 10 op / Advanced front-end programming, 10 cr

Opintojakso koostuu front-end-kehyksien (esimerkiksi Bootstrap) ja JavaScript-kirjastojen (esimerkiksi jQuery ja React) hyödyntämisestä verkkopalveluiden kehittämisessä. Opintojaksoon sisältyvät myös tietokantojen perusteet ja niiden hyödyntäminen verkkopalveluiden kehittämisessä.

The study module covers front-end frameworks (e.g. Bootstrap) and JavaScript libraries (e.g. jQuery and React) which are used in the development of web services. The study module contains also the basics of databases.

3) Verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus, 10 op / Design and implementation of a web service, 10 cr

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan verkkopalveluita julkaisu- ja verkkokauppajärjestelmien avulla. Palvelumuotoilua opiskellaan palvelun suunnittelussa asiakaskokemuksen ymmärtämiseksi. Lisäksi perehdytään digitaalisen materiaalin käyttöoikeuksiin ja lisensseihin sekä GDPR-asetukseen.

The study module covers the design and implementation of different web services using content management systems and eCommerce platforms. The study module contains also service design which is necessary to understand user experience. Additionally, the study module familiarizes the participants with rights to use digital materials and licenses, and the GDPR.

4) Työssäoppiminen, 10 op / Practical training, 10 cr

Harjoittelussa opiskelija työskentelee yrityksessä tai osallistuu yritykselle tehtävään projektiin. Opiskelija hakee itse harjoittelupaikkaa ja häntä tuetaan harjoittelupaikan hakemisessa.

The participant will work as a trainee in a company or other organization or in a project. The participant is responsible to search and apply the training position and school will support him/her in this process.

Lisätiedot / Further information

Oppimateriaali on pääosin englanninkielistä. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone. Kaikille hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnan tuloksesta hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostitse. Katso hankkeen esittelysivu https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoim...

Study materials are mainly in English. The participants must have their own laptops. All applicants will be announced about student selection after the application period via email. See the intriduction page https://www.oamk.fi/en/partnership/rdi-projects/h2c

Toteutusajat / Period of execution

Opetus toteutetaan pääosin etäopetuksena, mutta luentotilanteet nauhoitetaan itsenäistä opiskelua varten. Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, tiimityöskentelyä sekä mahdollisesti joitakin lähipäiviä.

Koulutus on jaettu kuuden viikon periodeihin. Kunakin periodina opiskellaan 10 op. 1 op vastaa noin 26 tuntia opiskelijan työtä, siis 6 viikon periodissa 260 tuntia. Opiskelija saa ohjausta kunkin periodin aikana suoritettaviin opintoihin. Koulutus kestää 6 kk.

The training is organized as online teaching, but lectures are recorded for independent studying. The training contains independent and team working, possibly some contact teaching days.

The training is divided into six-week periods. 10 cr are studied in each period. 1 cr corresponds to about 26 hours of student work, this means 260 hours in a 6-week period. The student gets guidance for the studies to be completed during each period. The training lasts 6 months.

Yhteystiedot / Contact information

Lehtori, Tietojenkäsittely
040 1415338

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa / Other information

Koulutuksen hakulinkki aukeaa 13.4.2020.
Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja on osallistujalle maksuton.

A link to the training application will open April 13th 2020.
The training is financed by the Ministry of Education and Culture and is free of charge to the participants.