« Takaisin

Perinnöllisyyshoitaja -koulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:30 op
Koulutusaika:16.1.2020 - 11.12.2020
Hakuaika: - 25.11.2019
Hinta:tarkentuu pian
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Opinnot antavat laaja- ja monialaisen erityisosaamisen perinnöllisyyshoitajan toimenkuvaan liittyviin osaamisalueisiin. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee perinnöllisyysneuvontaan tulevan henkilön ja / tai hänen perheensä tilanteeseen liittyvän lääketieteellisen tiedon ja osaa soveltaa sitä ja asiantuntemustaan perinnöllisyysneuvontatilanteessa. Lisäksi opiskelija ymmärtää kyseessä olevan tilanteen mahdolliset terveydelliset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset ja osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöistä perinnöllisyysneuvontaa näyttöön perustuen. Osaa huomioida tilanteeseen liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset erityiskysymykset. Opinnot antavat valmiudet käyttää luovasti erilaisia vuorovaikutustilanteisiin soveltuvia toimintatapoja ja ohjausmenetelmiä. Opiskelija osaa kehittää asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen.
Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on erityisosaaminen itsenäisen perinnöllisyysneuvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen perinnöllisyyslääketieteen eli kliinisen genetiikan yksikössä perinnöllisyyshoitajan toimenkuvaan liittyvällä asiantuntijuusalueella.

Kohderyhmä

Hakukelpoisuuden perinnöllisyyshoitajakoulutukseen antavat seuraavat tutkinnot:
Sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antaman korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat valinnassa etusijalla. Tutkinto tulee olla suoritettuna viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Sisällöt

Perinnöllisyyshoitaja -koulutuksen opiskelu tapahtuu työelämäyhteistyössä lähi- ja etäopiskeluna verkko-opetusta hyödyntäen. Opintojen sisältö vastaa European Board of Medical Genetics’n (EBMG) antamia suosituksia maisteritasoisen Genetic Counsellor/ genetic nurse tutkinnon sisällöstä ja opintojen kliinisen harjoittelun osuudesta. Opintojen taso vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen (EQF) tason 7 oppimistuloksia tiedollisesti, taidollisesti sekä vastuun ja itsenäisyyden osalta.
Opinnot jakautuvat kahteen perinnöllisyyshoitajan toimenkuvaan liittyvään osaamisalueeseen:
1. Perinnöllisyyshoitajan asiantuntijaosaaminen 20 op
Sisältö: asiantuntijana kehittyminen osat I – III; perinnöllisyysneuvonnan ohjausvalmiudet; psykologiset valmiudet perinnöllisyyshoitajan työssä; etiikka ja lainsäädäntö

2. Lääketieteellisen genetiikan ja perimän rakenteen tietoperusta 10 op
Sisältö; Sairauksien geneettinen tausta, periytyminen ja diagnostiikka; solun ja perimän rakenne sekä perimän poikkeavuudet; perimän muutokset sairauksien aiheuttajina

Toteutusajat

Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat:
16.1.2020
17.1.2020
13.2.2020
14.2.2020
23.4.2020
24.4.2020
1.10.2020
2.10.2020
10.12.2020
11.12.2020

Kouluttaja(t)

Lehtori, Terveydenhuollon erityisalat, yhteiset
040 1832549

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on työsuhde kliinisen genetiikan yksikössä tai sikiötutkimusyksikössä, joissa opiskelemaan valitut opiskelijat suorittavat opintoihin sisältyvän kliinisen harjoittelun. Koulutukseen valittujen tulee esittää sopimus koulutukseen sisältyvän kliinisen harjoittelun suorittamisesta työyksikössään ja heillä tulee olla nimettynä kliinisen genetiikan yksiköstä ohjaaja, joka on suorittanut perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin tutkinnon.
Koulutukseen hakeutujan on mahdollisuus osallistua ainoastaan teoriaosuuteen (5op, sisältää kirjallisen tehtävän). Tämä ei anna valmiuksia erityisosaamista vaativan itsenäisen perinnöllisyysneuvonnan toteuttamiseen. Tieto ainoastaan teoriaosuuteen osallistumisesta tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja antaa koulutussihteeri.
Koulutustarve on noussut selkeästi työelämän tarpeista, joten koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa luennoitsijoina ja kliinisen harjoittelun ohjaajina toimivat kliinisen genetiikan asiantuntijat.
Aikaisemmin hankitun täydennyskoulutuksessa saadun osaamisen hyväksilukeminen osoitetaan todistus / opintosuoritusotteella ja osaamisen osoittamisen näyttökokeella. Opiskelijan tulee ilmoittautua opintoihin normaalin käytänteiden mukaisesti.