Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto,
terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 90 op / 1–3 vuotta
Tutkinto-ohjelma Terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja
Aloituspaikat 20
Opetusjärjestelyt Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on kerran kuukaudessa ja niihin voi osallistua myös verkon välityksellä. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä muiden Oamkin master-tutkinto-ohjelmien kanssa. Yhteisissä opinnoissa on keskeistä monialainen yhteistoiminnallisuus. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä. 

Lukuvuoden 2018-2019 lähipäivät: 30.-31.8.2018 (aloituspäivät), 5.10.2018, 9.11.2018, 14.12.2018, 18.1.2019, 15.2.2019, 15.3.2019, 12.4.2019, 10.5.2019.
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 14.–28.3.2018 klo 15.00, lisähaku 7.-10.8.2018 klo 15.00. Hakulomakkeelle pääsee tältä sivulta hakuaikana. 
Koulutus alkaa Syksyllä 2018
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Terveysalan korkeakoulututkinto: bioanalyytikko, ensihoitaja, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto sekä kolmen vuoden työkokemus edellä mainituissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalta korkeakoulututkinnon jälkeen.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun *opistoasteen tai *ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan kolmen vuoden työkokemus edellä mainituissa tehtävissä.

*) Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.  

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna 10.7.2018 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kolmen vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2018 mennessä. 

Valinnan pisteytys

ValintaperusteValintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Ennakkotehtävä

Valinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään sisältyy seuraavat pisteytettävät osiot, joita kysytään hakijalta erikseen:

  • Essee 70 p
  • Opinnäytetyö 30 p
    - arvosana 5/3/10/L/E/et 30 pistettä
    - arvosana 4/-/9/M/- 20 pistettä
    - arvosana 3/2/8/C/ht 10 pistettä

Esseen ohjeistus

Kirjoita essee seuraavasta aiheesta: Määrittele tutkimuksellista kehittämistoimintaa ja esitä esimerkin avulla, miten sen prosessi etenee. Valitse esimerkki alasi (palvelujen/menetelmien/toiminnan) ajankohtaisista ja tulevaisuuden kehittämishaasteista.  

- Otsikoi aihe.  

- Hyödynnä esseessäsi seuraavia lähteitä:  

- Jäsennä tehtäväsi seuraavasti: Johdanto, Asian käsittely ylä- ja alaotsikoin, Pohdinta.  

- Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja lähdeluetteloon.  

- Tehtävän aiheen käsittelyn pituus enintään 4 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5).  

Essee on kirjoitus annetusta aiheesta perustuen kirjallisiin lähteisiin. Esseen esittämistapa on pohdiskeleva ja vertaileva. Tekstin tulee edetä loogisesti. Siinä yhdistyvät oma ajattelu ja lähteenä käytetty kirjallisuus. Esseessä on tärkeää esittää aiheen kannalta olennaista tietoa kirjallisia lähteitä ja omia ajatuksia yhdistellen. Olennaista on omakohtainen sanottava ja aiheen problematisointi, jotka erottavat esseen referaatista. 

Esseestä saatava maksimipistemäärä on 70 pistettä.   

Esseen arviointikriteerit (maksimipisteet 70): 

Hylätty (alle 20 pistettä): Esseestä ei ilmene yhteys lähdeaineistoon ja siihen perustuvaan omaan pohdintaan ja/tai essee on niukka, ja käsiteltyjen asioiden välinen yhteys on vähäinen tai puuttuu kokonaan. Käsitteitä ei ole määritelty, menetelmiä ei ole kuvattu, essee ei täytä suomen kielen oikeellisuuskriteereitä.  

Tyydyttävä (20–36 pistettä): Essee on referoiva, alkutekstiä toistava kirjoitus, jossa oma pohdinta  on vähäistä. Käsitteitä on määritelty niukasti, menetelmiä on kuvattu suppeasti. Teksti on osittain epäjohdonmukaista. Rakenne on ohjeen mukainen. Lähdekirjallisuutta on käytetty.  

Hyvä (37–53 pistettä): Alkutekstiä tarkastelun pohjana käyttävä ja soveltava kirjoitelma, jossa on monipuolista omaa pohdintaa. Käsitteitä on määritelty selkeästi, menetelmiä on kuvattu riittävästi ja johdonmukaisesti hyödyntäen lähdekirjallisuutta. Kieli on hyvää ja rakenne on annetun ohjeen mukainen. 

Kiitettävä (54–70 pistettä): Alkutekstin kanssa keskusteleva ja arvioiva kirjoitelma, jossa on pohtiva ote ja käytetty lähteitä kattavasti ja  monipuolisesti. Se on soveltava ja ymmärtävä kirjoitelma. Käsitteitä on määritelty monipuolisesti asioita yhdistellen, menetelmiä on kuvattu perustellen ja monipuolisesti. Kieli on virheetöntä, rakenne on selkeä ja tarkoituksenmukainen sekä annetun ohjeen mukainen.

Ennakkotehtävän palautus

Ennakkotehtävä palautetaan hakuajan loppuun 28.3.2018 klo 15.00 mennessä sähköisen lomakkeen kautta. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Vähimmäispistemäärässä huomioidaan ainoastaan esseestä saadut pisteet. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Lisähaussa ennakkotehtävä palautetaan lisähaun päättymisen 10.8.2018 klo 15.00 mennessä sähköisen lomakkeen kautta.

Palauta ennakkotehtävä (linkki toiminnassa lisähaun hakuaikana 7.-10.8.2018)

Lisätietoja: kirsi.koivunen@oamk.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
puh. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Kirsi Koivunen
Helena Heikka

Opiskelijapalvelut

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu
puh. 020 611 0211