Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Ensihoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 90 op / 1–2,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 20
Opetusjärjestelyt Opinnot järjestetään verkko-opintoina. Yhteisiä webinaareja järjestetään noin kaksi kertaa kuukaudessa torstai-perjantai. Tutkintokohtaisten opintojen webinaarit toteutuvat torstaisin klo 9.00-17.00 välillä ja vaihtoehtoisten opintojen webinaarit perjantaisin klo 8.30-12.00 välillä. Vaihtoehtoisten opintojen webinaareihin osallistuminen määräytyy opintojaksovalintojesi perusteella. Webinaareihin osallistumista suositellaan, mutta jos et pääse niihin osallistumaan, voit katsoa webinaaritallenteen sinulle sopivana ajankohtana.  

Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa.Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta. 

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2023-2024 webinaaripäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 15.–30.3.2023 klo 15.00 
Koulutus alkaa Syksy 2023

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • ensihoitaja (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • vastaava opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus hoitotason ensihoidon tai muiden päivystyksellisten palvelujen alueelta.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu  14.7.2023 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2023 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

 

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Hakukohteeseen ei ole erillistä valintakoetta, vaan ennakkotehtävä korvaa sen. Ennakkotehtävästä voi saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Jokainen ennakkotehtävän osio on suoritettava hyväksytysti. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 6.4.2023 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

 

Ennakkotehtävän ohjeistus

Ennakkotehtävässä sinun tulee osoittaa valmiutta opiskeluun ylemmässä korkeakoulututkinnossa (YAMK) ja asiantuntijana toimimiseen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Ennakkotehtävänä on esseen kirjoittaminen. Essee on henkilökohtainen ja se tulee suorittaa itsenäisesti. Essee laaditaan suomen kielellä.

Kirjoita essee alla olevan ohjeen mukaan.   

  • Määrittele tutkimuksellinen kehittämistoiminta
  • Tunnista ja kuvaa hakemaasi tutkinto-ohjelman alaan liittyvä (Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen) tulevaisuuden kehittämishaaste, perustele valintasi ja määrittele sitä koskevat käsitteet
  • Suunnittele ja kuvaa lähdekirjallisuutta käyttäen kehittämisprosessi, jolla vastataan tunnistamaasi kehittämishaasteeseen

Hyödynnä esseessäsi seuraavia menetelmälähteitä:  

Otsikoi aiheesi sisällön mukaan.

Jäsennä essee seuraavasti:

  • Johdanto
  • Asian käsittely ylä- ja alaotsikoin
  • Pohdinta

Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja lähdeluetteloon hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.  

Tehtävän aiheen käsittelyn pituus enintään 6 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5, mukaan ei lasketa kansilehteä, sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa).    

Essee on kirjoitus annetusta aiheesta perustuen kirjallisiin lähteisiin. Esseen esittämistapa on pohdiskeleva ja vertaileva. Tekstin tulee edetä loogisesti. Siinä yhdistyvät oma ajattelu ja lähteenä käytetty kirjallisuus. Esseessä on tärkeää esittää aiheen kannalta olennaista tietoa kirjallisia lähteitä ja omia ajatuksia yhdistellen (synteesi). Olennaista on omakohtainen sanottava ja aiheen problematisointi, jotka erottavat esseen referaatista. 

Esseen tekemiseen ei anneta lisäohjeita hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi.

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Terveysala
050 5820073Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Terveysala
040 3580230