Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Clinical Optometry

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Optometristi (ylempi amk) / Master of Health Care
Laajuus/kesto 90 op / 1–2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Degree Programme in Clinical Optometry
Aloituspaikat 20
Opetusjärjestelyt Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Teoriamoduleita on yhteensä kuusi. Niiden lähiopetus kestää kerrallaan 2 päivää, joka koostuu luennoista ja workshopeista. Tämän jälkeen opiskelijat siirtyvät etäopiskelujaksolle, minkä aikana opiskelija opiskelee itsenäisesti.

Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoiminnallisuutta. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja
aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Oamkin Master-tutkintojen aloituspäivät ja lukuvuoden 2021-2022 lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 7.–20.1.2021 klo 15.00
Koulutus alkaa Syksyllä 2021

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • optometristin korkeakoulututkinto (Suomessa tai ulkomailla suoritettu)
  • Suomessa suoritettu opistoasteen optikon tutkinto
  • kansainvälinen diplomitasoinen tutkinto optometrian alalta.

Lisäksi edellytetään, että hakijalla on diagnostisten lääkeaineiden käyttöoikeus ja piilolasien sovitusoikeus. Kansainvälisten opiskelijoiden, joilla ei ole diagnostisten lääkeaineiden käyttöoikeutta omassa kotimaassaan, ovat hakukelpoisia, mutta heidän osaaminen tämän kompetenssin osalta arvioidaan opintojen alussa ja tarvittaessa he joutuvat täydentämään osaamistaan opintojen aikana.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 16.7.2021 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2021 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Valinnan pistetytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä ja valintakoe 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Ennakkotehtävä

Hakijalta edellytetään valintakokeeseen osallistumiseksi seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

  1. Saatekirje
  2. Ansioluettelo
  3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävät laaditaan englannin kielellä. Ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävät liitetään yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 27.1.2021 klo 15 mennessä.

Saatekirje (min 600 sanaa)

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista Yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (min 600 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden tai useamman työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehityskohteen tulee liittyä innovatiiviseen kehitysprojektiin, joka parantaa kliinistä näkemisen- ja silmäterveyshuoltoa. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Kehittämistehtävä voi olla myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön aihe. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö.

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat. Ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneille ilmoitetaan henkilökohtainen haastatteluaika huhtikuulle 2021.

Valintakoe on haastattelu, jonka pisteytys on 0–100 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 20 pistettä ja suoritettava jokainen osio hyväksytysti. Hakijan englannin kielen taito arvioidaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella.

Haastattelu sisältää seuraavat aiheet:

  • kliininen työkokemus
  • näönhuollon tulevaisuuden haasteet
  • silmän perusanatomiaan ja -fysiologiaan sekä patologiaan liittyvät kysymykset.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9001
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Terveydenhuollon erityisalat
040 1418349


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tiimipäällikkö, Yliopettaja, Sosiaali- ja terveysalat, yhteiset
050 9135979