Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija, YAMK

Huom! Sivu päivitetään ennen hakuaikaa.

Opiskele hyvinvointia edistävien digipalveluiden huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Kyseessä on uusi korkeakoulututkintomme (YAMK), joka sopii sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattilaisille. Koulutuksessa perehdytään digitaalisiin keinoihin ja toimintamalleihin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen edistämiseksi. Valmistuttuasi osaat uudistaa sosiaali- ja terveysalan toimintamalleja digitalisaation keinoin sekä jalkauttaa digitaalisia ratkaisuja käytäntöön.

Hyvinvointia edistävien digipalveluiden huippuosaajaksi

Digiajan sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisasiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä. Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat digitalisaation ja terveysteknologian kehittyessä. Digitalisaatio edellyttää sote-ja tekniikan alan ammattilaisilta uusia käytännön taitoja ja osaamista, kuten uusien informaatioteknologian alan sovellusten ja ratkaisuiden käyttöönottoa sekä digitalisaation jalkauttamista organisaatioihin.

Teknisten näkökulmien lisäksi myös eettiset kysymykset, tietoturvanäkökulmat sekä henkilöstön koulutus ja digitalisaatiomuutokseen liittyvät johtamisen haasteet pitää huomioida.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida sosiaali- ja terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa parhaista ratkaisuista toiminnan kehittämisen perustaksi sekä jalkauttaa tarvittavia digitaalisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalalle. Koulutuksen jälkeen osaat myös seurata, ylläpitää ja ohjata ratkaisujen toimivuutta organisaatiossa.

Koulutuksessa perehdyt digitaalisiin keinoihin ja toimintamalleihin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ja toteuttamisen edistämiseksi. Valmistuttuasi osaat uudistaa sosiaali- ja terveysalan toimintamalleja digitalisaation keinoin sekä jalkauttaa digitaalisia ratkaisuja käytäntöön.

Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelmaan sisältyviä koulutuksen sisältöalueita ovat:

 • Näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen (evidence based practice and management)
 • Toimintalähtöisten digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tunnistaminen ja innovoint
 • Digitaalisuus, uudistuskyvykkyys ja toiminnan muutos
 • Ihmislähtöinen asiakas- ja palveluohjaus digitaalisissa ympäristöissä
 • Vaikuttavat digitaaliset ja teknologiaa hyödyntävät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät
 • Tiedolla johtaminen
 • Tietoturvaosaaminen ja eettiset kysymykset
 • Digipalveluiden eritysasiantuntijuuden kehittyminen

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.  Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Koulutua rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa syvennytään neljään osaamisteemaan:  

 • sosiaali- ja terveysalan digitaalisten ratkaisujen ominaispiirteisiin liittyvä asiantuntijaosaaminen
 • digitalisaation johtamisosaaminen  
 • liiketoimintaosaamisen 
 • tutkimus- ja kehittämisosaamiseen.  

Voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Minkälaista osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa?   

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat: 

Huom! Tutkinnon laajuus on 60–90 opintopistettä pohjakoulutuksesi mukaan. Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK on 90 opintopistettä ja tai tekniikan ylempi AMK 60 opintopistettä.

 • Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijaosaamisen opinnot (15-25 op)
 • Johtamisosaamisen opintoja (0–10 op)
 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (0-10 op)
 • Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisten opintojen osaamisteemoista 5-10 op:
  • johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen
 • Vapaasti valittavia opintoja (5 op) 
 • Opinnäytetyö (30 op)  

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa 

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on kerran kuukaudessa ja siihen voit osallistua myös verkon välityksellä.  Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä.   Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta sekä valmiutta osaamisen jakamiseen ja ryhmätöihin.      

YAMK-opinnoissa verkostoidut kaikkien alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Opinnäytetyö  eli Master-työ    

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen, digitaalisten ratkaisujen ja/tai palvelujen kehittämiseen liittyvä, työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master- työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa.  Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa.  Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.  

Työllistyminen valmistumisen jälkeen   

Valmistuttuasi voit toimia sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluiden kehittämis- ja koulutustehtävissä. Tehtäviisi voi kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon tietosisältöjen määritys- ja mallinnustöitä yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa. Voit toimia myös asiantuntijana tietojohtamisen pilotti- ja käyttöönottoprojekteissa.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:    

 • IT-sote -asiantuntija   
 • sote-tietojärjestelmäasiantuntija 
 • system specialist  
 • sovelluskoordinaattori
 • erityisasiantuntija
 • tuotevastaava
 • asiantuntijasairaanhoitaja
 • projektipäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • projektisuunnnittelija  

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu 

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käyte-tään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet   

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.    

Avoin ammattikorkeakoulu   

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.