Ylempi AMK, hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto-ohjelma Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 25
Opetusjärjestelyt Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin yksi kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Lukuvuoden 2020-2021 lähipäivät: 27.–28.8.2020 (aloituspäivät), 11.9.2020, 9.10.2020, 13.11.2020, 11.12.2020, 15.1.2021, 12.2.2021, 19.3.2021, 16.4.2021 ja 21.5.2021. Lähipäiviin voi osallistua myös verkon kautta.
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika 18.3.–1.4.2020 klo 15.00
Koulutus alkaa Syksyllä 2020
Muuta Opetussuunnitelma opinto-oppaassa 

Tutkintokohtaiset lisätiedot ja pohjakoulutusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (13 aloituspaikkaa)

Tutkintonimike

Bioanalyytikko (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Optometristi (ylempi AMK)
Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Suuhygienisti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus/kesto

90 op/1–2,5 vuotta

Pohjakoulutusvaatimus

Bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), kätilö (AMK), optometristi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai vastaava ulkomailla suoritettu sosiaali- tai terveysalan tutkinto. Oulun ammattikorkeakoulu hyväksyy tähän koulutukseen pohjakoulutukseksi myös opistoasteen tutkinnon (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja, fysioterapeutti, lääkintävoimistelija, toimintaterapeutti, optikko, laboratoriohoitaja tai röntgenhoitaja).

Hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus. 

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 15.7.2020 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2020 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

*) Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja. 

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (12 aloituspaikkaa)

Tutkintonimike

Insinööri (ylempi AMK) 

Laajuus/kesto

60 op/1–2 vuotta

Pohjakoulutusvaatimus

Insinööri (AMK) tai vastaava ulkomailla suoritettu tekniikan alan tutkinto. Oulun ammattikorkeakoulu hyväksyy tähän koulutukseen pohjakoulutukseksi myös opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen insinöörin tutkinnon

Hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittu työkokemus. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus. 

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 15.7.2020 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2020 mennessä.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

*) Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja. 

Valinnan pistetytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Valinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenäd pdf-muotoisena dokumenttina sähköiseen hakulomakkeeseen 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Maksimipistemäärä 100 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.  

Ennakkotehtävän ohjeet

Ennakkotehtävänä on kirjoittaa essee ohjeiden mukaisesti. Essee on kirjoitus annetusta aiheesta perustuen kirjallisiin lähteisiin. Esseen esittämistapa on pohdiskeleva ja vertaileva. Tekstin tulee edetä loogisesti. Siinä yhdistyvät oma ajattelu ja lähteenä käytetty kirjallisuus. Esseessä on tärkeää esittää aiheen kannalta olennaista tietoa kirjallisia lähteitä ja omia ajatuksia yhdistellen. Olennaista on omakohtainen sanottava ja aiheen problematisointi, jotka erottavat esseen referaatista.

 • Määrittele tutkimuksellista kehittämistoimintaa.
 • Tunnista ja kuvaa hakemaasi tutkinto-ohjelman alaan liittyvä tulevaisuuden kehittämishaaste ja määrittele sitä koskevat käsitteet.
 • Suunnittele ja kuvaa lähdekirjallisuutta käyttäen kehittämisprosessi, jolla vastataan tunnistamaasi kehittämishaasteeseen.
 • Otsikoi aiheesi sisällön mukaan.
 • Jäsennä tehtäväsi seuraavasti: Johdanto, Asian käsittely ylä- ja alaotsikoin, Pohdinta. 
 • Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja lähdeluetteloon hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. 
 • Tehtävän aiheen käsittelyn pituus enintään 6 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5, mukaan ei lasketa kansilehteä, sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa). 

Hyödynnä esseessäsi seuraavia lähteitä: 

 1. Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere yliopistopaino Oy – Juvenes Print.
 2. Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro
 3. Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108. Tampere: Tampere yliopistopaino Oy – Juvenes Print.
 4. Aiheesi sisältöön soveltuva lähdekirjallisuus.

Huom. Koronatilanteesta aiheutuvien saatavuusvaikeuksien johdosta ennakkotehtävän voi laatia käyttäen sähköisesti saatavilla olevia materiaaleja (1, 3, 4). Painetun materiaalin (2) käyttäminen ei ole välttämätöntä.

Lisätietoja ennakkotehtävästä

Kirsi Koivunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

P. 010 192 000
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tiimipäällikkö, Yliopettaja, Hoitotyö
050 9135979

Opiskelijapalvelut

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu
puh. 020 611 0211
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.