kuvakorkeus: 800

Kliininen asiantuntija, YAMK

Opiskele kliiniseksi asiantuntijaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Kliininen asiantuntija pystyy vaativaan itsenäiseen päätöksentekoon ja voi toimia terveydenhuollon vaativissa työtehtävissä. Voit opiskella ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) verkko-opintoina eli töiden ohessa. 

Kliininen asiantuntija

Kliinisiä asiantuntijoita ja uudistajia tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä. Nimike kliininen asiantuntija viittaa laajavastuisiin työnkuviin, joita sosiaali- ja terveysalan murros tuo tullessaan.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi sekä kehittää ja uudistaa terveysalaa näyttöön perustuen. Koulutus antaa sinulle valmiudet itsenäiseen potilaan tutkimiseen ja hoidon tarpeen arviointiin sekä oireenmukaisen hoidon aloittamiseen terveysongelmissa.

Osaat hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kliinisessä työssä ihmisen terveydentilan ja hyvinvoinnin tutkimiseen, arvioimiseen ja edistämiseen. Syvennät osaamistasi tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Vahvistat valmiuksiasi elinikäiseen oppimiseen, ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin. Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi konsultoivana asiantuntijana, itsenäisen vastaanoton toteuttajana terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä.

Kliininen asiantuntija – palliatiivisen hoidon suuntaava koulutus antaa sinulle valmiudet toimia erityisesti palliatiivisen hoidon vaativuustasolla B/C (ks. STM 2010, STM 2017) sekä toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erilaisissa toimintaympäristöissä kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä.

Koulutuksessa tapahtuva osaamisen syventäminen ei rajoitu palliatiivisen hoidon erikoisyksiköissä tapahtuvaan potilaan hoitoon ja sen kehittämiseen, vaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreille. Palliatiivisen hoitotyön kliinisen asiantuntijan koulutuksen syventävät opinnot on suunniteltu kuuden ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston hoitotieteen koulutuksen toimijoiden yhteistyönä osana OKM:n kärkihankkeisiin kuuluvaa Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal) -hanketta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto. Pääset Master-opinnoissa mukaan laajoihin kliinistä asiantuntijuutta edistäviin verkostoihin. Teet tiivistä yhteistyötä alueen julkisen sektorin, yrittäjien ja/tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti neljään osaamisteemaan: 

 • kliininen asiantuntijaosaaminen (suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti) 
 • johtamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat näistä teemoista itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden. Laajasta opintotarjonnasta voit rakentaa omia osaamistarpeitasi vastaavan tutkinnon ja keskittyä substanssiopintoihin, tutkimus- ja kehitystyöhön tai esimiesosaamisen kehittämiseen.

Kliininen asiantuntija -tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoja ovat:

Laajavastuinen kliininen hoitotyö

Opinnot toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulussa. Koulutus koostuu lähiopetuksesta (n. 1pv/kk), johon voit pääsääntöisesti osallistua etäyhteyksin. Koulutus sisältää myös erilaisia harjoituksia (mm. simulaatio) noin 3–4 pv, joihin osallistutaan Oulun ammattikorkeakoulun harjoitus- ja simulaatiotiloissa. Nämä edellyttävät opiskelijoilta läsnäoloa.

Opintoja on tarjolla 25 op:

 • Asiantuntijana kehittyminen
 • Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen
 • Laajavastuinen kliininen hoitotyö
 • Kriittisesti sairaan potilaan moniammatillinen hoito
 • Kliininen osaaminen ikääntyvien hoidossa (vaihtoehtoinen)
 • Farmakologia (vaihtoehtoinen)

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön opinnot järjestämme yhteistyössä TAMKin, JAMKin, SAMKin ja Turun AMKin kanssa. Verkostomaisessa koulutuksessa hyödynnetään eri ammattikorkeakoulujen asiantuntijayliopettajien osaamista ja mahdollistetaan opiskelijoille kansallinen verkostoituminen koulutuksen aikana. Koulutus koostuu lähiopetuksesta (2–4 pv/ kk) ja itsenäisestä työskentelystä. Lisäksi järjestetään intensiivikoulutuspäivät (2 päivää) kerran jokaisessa osallistuvassa ammattikorkeakoulussa. Nämä edellyttävät opiskelijalta omakustanteista matkustamista.

Opintoja on tarjolla 25 op:

 • Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
 • Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen 5 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I 5 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II 5 op
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset 5 op

Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa

Palliatiivisen hoidon opintojaksot toteutetaan verkostoyhteistyönä Metropolian AMK:n, Jyväskylän AMK:n, Kajaanin AMK:n ja Savonia AMK:n kanssa.

Palliatiivisen hoidon opintoja on tarjolla 35 op:

 • Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen
 • Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa
 • Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa
 • Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito
 • Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa
 • Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa
 • Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

 • Alan asiantuntijaosaaminen, kliinisen asiantuntijuuden syventävät opinnot (25–35 op)
 • Johtamisosaamisen opintoja (10 op)
 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (15 op)
 • Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisten opintojen osaamisteemoista (10 op): johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen
 • Vapaasti valittavia opintoja (5 op)
 • Opinnäytetyö (30 op)

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin yksi kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Osoitat Master-työn toteuttamisessa ja raportoinnissa valmiuksia eettiseen, itsenäiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan asiantuntijatyöhön. Arvioit työsi tuloksia kriittisesti ja esität ne ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Valmistuttuasi voit toimia konsultoivana asiantuntijana, pitää itsenäistä vastaanottoa terveydenhuollon organisaatioissa tai alkaa yrittäjäksi. Voit työskennellä erilaisissa terveysalan asiantuntijatehtävissä moniammatillisten ryhmien koordinoijana, kouluttajana tai johtajana. Asiantuntijatehtävissä teet yhteistyötä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseksi. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • asiantuntijasairaanhoitaja
 • erityisasiantuntija
 • suunnittelija
 • hyvinvointikoordinaattori
 • palveluohjaaja
 • sovelluskoordinaattori
 • opetuskoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • kehittämispäällikkö.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden. YAMK-koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Opiskelijatarinat

 • Kliinisen asiantuntijan opinnoista kehittämisosaamista työhön

  Kliinisen asiantuntijan opinnoista kehittämisosaamista työhön Tiina Lahtela opiskelee kliiniseksi asiantuntijaksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Tiina on pitänyt opinnoissaan erityisesti verkostoitumisesta ja ajatustenvaihdosta opiskelijakavereiden...