Lisähaku: Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurituottaminen ja luova talous

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Medianomi (ylempi AMK)
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Tanssinopettaja (ylempi AMK)

Tutkintonimike määräytyy pohjakoulutuksen ja tutkintoon tehtävän kehittämistehtävän mukaan.
Laajuus/kesto 60 op / 1–2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelma
Opetusjärjestelyt Opetus koostuu yhteisistä opetuspäivistä noin kerran kuukaudessa sekä itsenäisestä tai pienryhmissä opiskelusta.

Lähiopetuspäivät lukuvuonna 2022-2023:
 • 25.-26.8.2022 aloituspäivät
 • 16.9.2022
 • 7.10.2022
 • 11.11.2022
 • 9.12.2022
 • 13.1.2023
 • 10.2.2023
 • 17.3.2023
 • 14.4.2023
 • 5.5.2023
Kampus Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9, 90570 Oulu
Hakuaika Lisähaku 1.–4.8.2022 klo 15.00
Koulutus alkaa Syksy 2022

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

 • korkeakoulututkinto (Suomessa tai ulkomailla suoritettu)
 • Suomessa suoritettu opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus (työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa).

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 31.8.2022 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2022 mennessä.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja

Valinnan pisteytys

Valintaperuste Valintapisteet
Ennakkotehtävä ja valintakoe 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä sisältää seuraavat osiot:

 1. saatekirje
 2. ansioluettelo
 3. kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävän pisteytys on 0–20 pistettä. 

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 11.8.2022 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

1. Saatekirje 

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa Kulttuurituottamisen ja luovan talouden –tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.  

2. Ansioluettelo 

Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.). Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Esimerkiksi journalistin ei tarvitse listata normaaleja julkaisujaan, vaan julkaisuaktiivisuus näkyy työhistoriasta. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.  

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, liitetään taiteellinen portfolio ansioluettelon loppuun. Taiteellinen toiminta tulee esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon.  

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (poislukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.  

3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma 

Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.  

Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Prosessi on aina likimain samanlainen teemasta riippumatta. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.  

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2–4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:  

 • työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
 • työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
 • mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät
 • mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää.

Valintakoe

Valintakoe toteutetaan henkilökohtaisena etähaastatteluna. Valintakokeeseen kutsutaan korkeintaan kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden ennakkotehtävän perusteella. Haastattelut järjestetään viikolla 33. Haastatteluun valituille lähetetään kutsu sähköpostitse. Haastattelun kesto on noin 20 minuuttia. Haastattelun pisteytys on 0–80 pistettä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella (enintään 100 pistettä). Hakijan tulee saada vähintään 50 % enimmäispistemäärästä (50 pistettä) voidakseen tulla hyväksytyksi. Myös nollan/hylätyn saaminen yksittäisestä arviointikohteesta estää valinnan. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee.

Lisätietoja:
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. (8.8. alkaen)

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9002
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja ennakkotehtävästä sekä koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Musiikki
040 8394780


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Viestintä
050 5907618