Opiskelijakyselyn mukaan opiskelijat pääasiassa tyytyväisiä opintoihinsa Oamkissa

Julkaistu: 8.2.2021 klo 20:30 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Vuosittain Oamkissa järjestettävään opiskelijakyselyyn vastattiin tänä vuonna ennätyksellisen paljon: amk-opiskelijoista siihen vastasi 38 %. Viime vuoden vastausprosentti kohosi amk-tutkintoa tekevien joukossa 10 prosenttiyksikköä. Vastaajia oli yhteensä 2 788, joista amk-tutkintoa tekeviä 2 633 ja yamk-opiskelijoita 155 (vastausprosentti 22). Amk-opiskelijat olivat pääasiassa tyytyväisiä opintoihinsa, kun katsotaan heidän vastauksiaan asteikolla oleviin väittämiin. Yamk-opiskelijat antoivat vielä amk-opiskelijoita positiivisemmat arviot jokaisessa teemassa.

Opiskelijakyselyssä selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä yhteisöllisyydestä, työelämälähtöisyydestä koulutuksessa, opintojen etenemisestä ja toteutuksesta, etäopiskelusta ja tyytyväisyydestä opintoihin. Jokaisessa teemassa oli väittämiä, joita opiskelijat arvioivat. Käytetty asteikko oli 1–4 (1=täysin eri mieltä, 4=täysin samaa mieltä). Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus antaa jokaisesta teemasta avointa palautetta.

Amk-opiskelijat: Yhteisöllisyyden osalta asteikolla olevat väittämät näyttäytyvät positiivisina: kaikissa väittämissä keskiarvot olivat yli 3. Viiden yhteisöllisyyttä koskevien väittämien keskiarvo oli 3,4. Erityisen hyväksi opiskelijat arvioivat oman toimintansa opiskeluilmapiirin ja työrauhan osalta (ka 3,8) ja toistensa tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun (ka 3,4). Lähes 80 % opiskelijoista kokee henkilöstön kohtelevan opiskelijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti (vastausten ka 3,2) sekä näkee heidän olevan valmiita auttamaan ja etsimään ratkaisuja haastavissa tilanteissa (ka 3,1). Yamk-opiskelijat kaikkien vastausten ka 3,7.

Amk-opiskelijat: Työelämälähtöisyyttä koulutuksessa arvioitiin kahdeksan eri väittämän avulla. Kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3. Positiivisina nousi esiin, että opiskelijoista 85 % arvioi työllistyvänsä omalle alalleen valmistumisen jälkeen (vastausten ka 3,4). Harjoittelupaikoissa on koettu saatavan ohjausta, joka tukee osaamisen kehittymistä (vastausten ka 3,3). Opintojen sisällöt olivat vastaajista 80 % mielestä työelämälähtöisiä (ka 3,1). Lisäksi henkilöstöllä oli vastaajista 77 % mielestä ajantasainen työelämätuntemus (ka 3,1). Kehitettävää oli eniten urasuunnittelussa (vastausten keskiarvo oli 2,6) ja opiskelijoiden työelämäsuhteiden rakentamisessa (ka 2,6). Yamk-opiskelijat kaikkien vastausten keskiarvo 3,2.

Amk-opiskelijat: Opintojen etenemistä ja toteutusta kysyttiin seitsemällä eri kysymyksellä. Opintoni etenevät tavoiteajassa sai opiskelijoilta parhaimman arvioin: vastausten keskiarvo oli 3,42. Muita erityisen positiivisia arvioita saivat väittämät Saan apua, jos opintojen etenemisessä tulee ongelmia (77 % vastaajista, vastausten ka 3,3) ja Työskentelen ahkerasti saavuttaakseni osaamistavoitteet (89 % vastaajista, vastausten ka 3,4). Opiskelijoista 71 % arvio tutkinto-ohjelmassa olevista opetusmenetelmien ja työskentelytapojen olevan ajantasaisia (vastausten ka 3,0). Heikomman arvion opiskelijoilta sai yhteistyö toisten tutkinto-ohjelmiin kuuluvien opiskelijoiden kanssa (vastausten ka 2,1). Yamk-opiskelijat kaikkien vastausten ka 3,5.

Amk-opiskelijat: Etäopiskelua opiskelijat arvioivat viidellä eri kysymyksellä. Henkistä jaksamista arvioitiin verrattuna tilanteeseen ennen pandemiaa. Pieni osa (16 %) arvioi jaksamisensa paremmaksi, ja 31 % arvioi, ettei siinä ole muutosta. Henkisen jaksamisen arvioi heikentyneen 54 %. Lisäksi kysyttiin, kokevatko opiskelijat opetuksen tason muuttuneen etäopetuksen aikana. Opiskelijoista 36 % koki, ettei muutosta ole tapahtunut, mutta sen arvioi heikentyneen 56 %. Opiskelijoista 44% koki, että opetus ei ole huonontunut tai se on jopa jonkin verran parantunut, kun taas 56% koki opetuksen huonontuneen etäopetuksen aikana.

Etäopiskelusta viestintä koettiin pääasiassa hyväksi (57 % vastaajista), viestinnän arvioi heikentyneen 20 %. Tekniikan arvioi toimineen hyvin 75 % vastaajista. Lopuksi kysyttiin, miten opiskelijat arvioivat etäopiskelun vaikuttavan opintojen etenemiseen. 37 % koki, ettei se tuo muutosta, 18 % arvioi parantavan ja 45 % koki sen heikentävän etenemistä.

Yamk-opiskelijoista arvioi henkisen jaksamisen heikentyneen 29 % vastaajista ja puolet arvioi, ettei siihen ole tullut muutosta. Heistä suurin osa (70 %) arvioi opetuksen tason säilyneen ennallaan ja 16 % heikentyneen.

Opiskelijatyytyväisyyttä kysyttiin seitsemän eri kysymyksen avulla. Jokaisessa kysymyksessä amk-opiskelijoiden vastausten keskiarvot ovat parempia kuin vuosi sitten tehdyssä kyselyssä.

  • Opetukseen tyytyväisten osuus on 74 % (ka 2,9) – yamk 88 % (ka 3,3)
  • Opintojen ohjaukseen tyytyväisten osuus 77 % (ka 3,0) – yamk 86 % (ka 3,3)
  • Opintojen työelämälähtöisyyteen tyytyväisten osuus 79 % (ka 3,0) – yamk 86 % (ka 3,3)
  • Opintojen kansainvälisyyteen tyytyväisten osuus 76 % (ka 2,9) – yamk 78 % (ka 3,0)
  • Ohjaus työllistymiseen tyytyväisten osuus 69 % (ka 2,8) – yamk 74 % (ka 3,0)
  • Osaamisen kehittymiseen tyytyväisten osuus 82 % (3,1) – yamk  92 % (3,4)
  • Opintoihin kokonaisuudessaan tyytyväisten osuus 81 % (ka 3,1) – yamk 93 % (3,4)

Yamk-tutkintoa tekevistä opiskelijatyytyväisyys on noussut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaikki annetut palautteet käydään läpi kevään aikana. Opiskelijoiden kanssa tuloksia käsitellään tarkemmin tutkinto-ohjelmittain muun muassa tutkinto-ohjelmatiimeissä. Lisäksi Oamk-tasoista koostetta tarkastellaan johdossa, ja hyödynnämme tuloksia, kun käsittelemme OSAKOn esittämää kannanottoa. Kyselyn tulosten perusteella tehtäviä toimenpiteitä esittelemme kevään 2021 aikana.