Oulun ammattikorkeakoulun strategia 2020–2030

 

VISIO: Suomen johtava, monialainen, yhteisöllinen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, jonka tiivis yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen.

Koulutusta yhdessä työelämän kanssa

Oamkin koulutuksen tuottama osaaminen luo opiskelijoillemme vankan pohjan työllistymiseen ja oman alansa tehtävissä menestymiseen. Koulutuksen tuloksena opiskelijalle syntyy vahva substanssiosaaminen, ymmärrys työelämän tulevista haasteista ja niiden taustalla vaikuttavista ilmiöistä sekä kyky olla mukana ratkaisemassa näitä haasteita. Toimintamme on opiskelijakeskeistä, ja jokaisen opiskelijan oppimiskokemus on meille tärkeä. Oamkista valmistuneet ovat kysyttyjä työelämän osaajia.

Koulutustarjontaa kehitämme ja toteutamme yhdessä työelämän kanssa. Kaikkiin tutkintoon johtaviin ohjelmiimme sisältyy työelämässä suoritettavia projektiopintoja, joilla madallamme työllistymisen kynnystä. Lisäämme vieraskielisen koulutuksen tarjontaa erityisesti työperäisen maahanmuuton vahvistamiseksi. Toteutamme tutkintoon johtaviin koulutuksiimme yhteisvalinnan rinnalle selkeät, koulutusalakohtaiset väylät ammattikorkeakouluopintoihin.

Oamk lisää jatkuvan oppimisen mahdollistavaa tarjontaa, erityisesti tilauskoulutuksina. Sisältöjä ja toteutuksia rakennetaan asiakkaiden kanssa näiden tarpeista lähtien. Tilauskoulutusten ohella kehitämme edelleen avoimen ammattikorkeakoulun, erikoistumisopintojen, korkeakoulujen välisten yhteistyöopintojen ja maahanmuuttajien valmentavien opintojen tarjontaa. Lisäksi näemme ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tärkeänä ja määrällisesti kasvavana osana jatkuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia tehdään paremmin tunnetuksi, teknologiaa hyödynnetään niiden toteutuksessa ja mahdollisuuksia opiskelijakohtaisiin räätälöinteihin ja toteutustapoihin vahvistetaan. 

Koulutusviennin kohteet ja muodot ovat strategisesti valittuja ja toteutukset ovat liiketaloudellisesti kannattavia. Koulutusvienti linkittyy muun koulutustoiminnan painopisteisiin. 

Toteutamme koulutuksia sekä yhdessä että tehtäviä jakaen erilaisissa korkeakouluverkostoissa. Tärkein yhteistyökumppanimme on Oulun yliopisto, jonka kanssa toteutamme erillisen tarjonnan lisäksi opintopolkuja ammattikorkeakouluopinnoista yliopisto-opintoihin ja päinvastoin. Yliopisto- ja muun korkeakouluverkostoyhteistyön kautta opiskelijoillemme mahdollinen koulutustarjonta laajenee merkittävästi.

Pedagogiikkamme rakentuu vahvasti osaamisperusteisuudelle. Tämä tarkoittaa osaamisen kerryttämisen ja osoittamisen tuomista kaiken koulutuksen keskiöön erillisten oppiaineiden tai määrällisen suorittamisen asemesta. Jokaisen opiskelijan polku rakentuu muualla hankitun osaamisen vuoksi yksilölliseksi. Opettajan rooli painottuu enenevässä määrin ohjaukseen. Toteutuksissa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja mobiilisovelluksia.

Arvot

Oamkilaisten päivittäistä toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Avoimuus

Avoimuus perustuu ymmärrettävyydelle ja merkitsee kaikkien toimintojemme läpinäkyvyyttä. Avoimuudella rakennamme keskinäistä luottamusta. Oamkissa se ilmenee vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja infrastruktuureina, eettisinä toimintatapoina sekä avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina, jonka toteutumista seuraamme arjen toiminnassamme.

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet toiminnassamme vastuullisuuteen – yksilöinä ja korkeakouluyhteisönä. Huomioimme kaikessa taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti sekä ekologisesti kestävän kehityksen. Haluamme kehittyä jatkuvasti ja luomme tuloksellisesti ratkaisuja koulutuksen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä taiteellisen toiminnan avulla yhdessä työelämän kanssa.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuus ohjaa kaikkea tekemistämme. Oamkilaisille yhteiskunnallinen vaikuttavuus merkitsee työelämäosaamisen uudistamista, tulevaisuusvalmiuksien vahvistamista ja elinvoiman kehittymisen edistämistä. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Tki-ja taiteellisella toiminnalla näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

Oamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki) laatua ja vaikuttavuutta vahvistetaan fokusoimalla toimintaa sisällöllisesti ja laajentamalla rahoituspohjaa erityisesti kilpailtuihin kotimaisiin ja kansainvälisiin rahoituksiin. Tki-työmme tuottaa ratkaisuja monialaisuutta hyödyntäen, esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai väestön monimuotoistumisesta seuraaviin haasteisiin. Edistämme toiminnallamme hyvinvointia, uudistamme työelämää ja tuemme aktiivisesti uuden liiketoiminnan syntymistä. Taiteellinen toimintamme kehittää kulttuurielämää ja luo positiivista näkyvyyttä Oamkille. Tki- ja taiteellinen toiminta muodostaa yhden elementin henkilöstön ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiselle. Ammattikorkeakoululle ominaisella tavalla tki-toiminta on vahvasti integroitunut koulutukseen ja oppimiseen sekä hanke- ja jatkuvan oppimisen yhteistyöhön työelämän kanssa.

Tki-toimintamme painoalat ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka. 

Koko tki-toiminnan läpileikkaavia teemoja ovat digitalisaatio, yrittäjyys, kansainvälisyys ja verkostoituminen. Tki-toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä erilaisissa verkostoissa ja erityisesti Oulun yliopiston kanssa siten, että toiminnat täydentävät toisiaan kummankin sektorin vahvuuksille ominaisella tavalla. Tällä taataan työelämälle parempaa kokonaispalvelua osaamisen kehittämisessä.

Muodostamme tki-toimintamme pohjalle tutkimusalueet, joilla vahvistetaan Oamkin tki-toiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Olemme keskeinen yhteiskunnan uudistaja. Uuden tiedon ja osaamisen asiantuntijoina oamkilaiset osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja toimivat alansa yhteiskunnallisena vaikuttajana viestimällä ja ottamalla kantaa ajankohtaisiin haasteisiin.

Vahvat verkostot ja ekosysteemit

Olemme aktiivinen toimija verkostoissa, kaikki tekemämme verkostotyö edistää päätehtäviemme toteutusta. Tärkeimmän verkostomme muodostavat Oulun alueelliset toimijat, joita ovat Oulun kaupungin ja alueen korkeakoulujen ja toisen asteen kouluttajien lisäksi sektoritutkimuslaitokset sekä alueen elinkeinoelämä ja julkisen sektorin työnantajat.

Koulutuksessa kehitämme korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Erityisesti vahvistamme osallistumistamme kansainväliseen verkostoyhteistyöhön, tarjoamme kaikille tutkinto-opiskelijoillemme mahdollisuuden ulkomailla toteutuvaan kansainvälistymisjaksoon tai kansainväliseen yhteis- tai kaksoistutkintoon. Laajennamme kansainvälisen verkostoyhteistyön kautta tki-toiminnan rahoituspohjaa.

Tuloksellisempaa toimintaa

Tuloksellinen toiminta varmistaa koulutuksen sekä tki- ja taiteellisen toiminnan laadukkaan toteuttamisen. Oamkin sisäinen rahanjakomalli tukee tuloksellisuutta ja tarjoaa selkeät mittarit toiminnalle.

Hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

Oamkin kehittäminen perustuu henkilöstön, opiskelijoiden ja alumnien tiiviiseen yhteistyöhön. Kehitämme toimintaamme opiskelijan näkökulmasta tuotannollisen näkökulman asemesta. Vahvistamme alumniverkostoa ja hyödynnämme alumnien osaamista kaikilla koulutusaloilla sekä kokemusasiantuntijoina että opetuksessa. Uudistamme henkilöstömme ja muun korkeakouluyhteisön osaamisen vastaamaan 2020-luvun globaalien ongelmien sekä pedagogiikan, kansainvälisyyden, työelämävalmiuksien, esimiestyön ja johtamisen haasteisiin. Tämä toteutuu kouluttautumisen lisäksi henkilöstön työelämäyhteyksien syventämisellä ja uudenlaisella vastuunjaolla. Koko korkeakouluyhteisö on tietoinen yhdessä määritettävistä ammattikorkeakoulun tavoitteista.

Korostamme kaikissa toiminnoissamme kansainvälisyyttä myös ammattikorkeakoulun sisällä ja yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Luomme aiempaa tiiviimpää yhteistoimintaa kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden ja kotimaisten opiskelijoiden välille. Lisäämme mahdollisuuksia kansainväliseen koulutukseen.

Toimintamme keskiössä on hyvinvoiva korkeakouluyhteisö, joka tarjoaa puitteet henkilöstön ja opiskelijoiden osaamisen kasvulle.

Mahdollisuuksien korkeakoulukonserni

Oamk muodostaa yhdessä Oulun yliopiston kanssa alueen yhteisen ekosysteemin ydinrakenteen, johon kytkeytyvät läheisesti muut keskeiset koulutus- ja tki-toimijat. Ekosysteemi tarjoaa opiskelijoille koulutusasteesta riippumatta joustavia opintopolkuja sekä sektorin sisällä että sektorien välillä. Varmistamme, että palvelut osaltaan mahdollistavat opiskelijoillemme sujuvan opintopolun, ja tukevat opintojen edistymistä. Ekosysteemin tki- ja taiteellinen toiminta ja tutkimusinfrat tukevat vahvasti alueen työelämän kehittymistä, ja tarjoavat jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.