Oulun ammattikorkeakoulun strategia 2017–2020

Toimintaympäristö

Oulun seutu on voimakkaan rakennemuutoksen kokenut, väestörakenteeltaan nuori kasvukeskus, joka vastaa merkittävältä osalta koko Pohjois-Suomen menestyksestä. Erityisesti ICT-alan viime vuosien raju murros aiheutti seudulla tuhansien työpaikkojen menetyksen. Alueen nuorisotyöttömyys on ollut korkea, ja rakennemuutoksen seurauksena myös korkeasti koulutettujen työttömien määrä on kasvanut. Oulun seudun osaamisen jainnovatiivisuuden ansiosta on haasteellinen tilanne kyetty kääntämään orastavaksi kasvuksi. Vuoden 2015 tuloverokertymä kasvoi Suomen kaupungeista eniten Oulussa, ja Finpron mukaan valtaosa ICT-alan ulkomaisista investoinneista Suomeen tehtiin vuonna 2014 Ouluun.

Oulun väkiluvun ennustetaan kasvavan 16 % vuoteen 2025 mennessä, kun koko Pohjois-Pohjamaan maakunnan väkiluvun ennustetaan kasvavan 7,5 % vuoteen 2040 mennessä. Pohjois-Suomessa väestö on hyvin voimakkaasti keskittynyt Ouluun. Oulun seutukunnan väkiluku on 36,2 % koko laajan Pohjois-Suomen väkiluvusta. Keskittymiskehitys on voimistuvaa, eli Pohjois-Suomen nuoret hakeutuvat yhä voimakkaammin Oulun seudulle. Tämä vaikuttaa vahvasti siihen, miten korkeakoulutus on tarkoituksenmukaista järjestää.

ICT:n tarve ja käyttö lisääntyvät vauhdilla kaikilla elämänaloilla, ja digitalisoituminen muuttaa yhteiskuntaa perusteellisesti ja nopeasti. Myös automatisaatio ja robotisaatio tuovat uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Muuttuvan toimintaympäristön osaamistarpeiden ennakointi vaatii jatkuvaa työ- ja elinkeinoelämäyhteistyötä. EU:n rakennerahastojen pyrkimys vähähiiliseen energiatalouteen sekä pohjoisten alueiden luonnonvarojen ja liikenneväylien hyödyntäminen luovat koulutukselle uusia tarpeita.

Talouden tiukkeneminen, yhä niukkeneva julkinen rahoitus sekä paine korkeakoulujen välisen työnjaon selkeyttämiseen ja yhteistyön tiivistämiseen edellyttää toimintatapojen uudistamista.

Pohjoisen alueen taloudellisen merkityksen korostuminen on selvästi nähtävissä. Pohjoisen Euroopan suuret kaupungit, Oulu, Luulaja ja Tromssa ovat kasvavia, dynaamisia kaupunkiseutuja, joilla on lukuisia yhdistäviä tekijöitä. Kaupunkiseudut toteuttavat aktiivisesti uutta yhteistä strategiaa, jolla markkinoidaan, koordinoidaan ja kehitetään pohjoisten alueiden yhteistyötä. Oulussa ovat edustettuina kaikki koulutusalueet, ja tämä antaa hyvän pohjan yhteistyön kehittämiselle.

Visio

Pohjoisen Suomen johtava, monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu

Arvot

Oamkilaisten päivittäistä toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Yhteisöllisyys

Meillä on yhteinen päämäärä, ja teemme yhdessä töitä päästäksemme siihen

Työelämäkumppanuus

Keskeisten sidosryhmiemme tarpeet ovat toimintamme perusta

Kehittymishalukkuus

Osaamisemme on monialaista, ja huolehdimme sen ajanmukaisuudesta

Tuloksellisuus

Toimimme tehtävässämme tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Oamkin tehtävä

Oulun ammattikorkeakoulu palvelee työ- ja elinkeinoelämän kehittämisen ja uudistamisen tarpeita ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta sekä vastaa Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulutuksen monimuotoisuudesta.

Profiili ja painoalat

Oamk luo elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen. Vahvuutemme on Oulun seudun ICT-osaaminen, jonka avulla uudistamme ja kehitämme aluettamme. Toiminnallemme on luonteenomaista työ- ja elinkeinoelämää uudistava ketterä kokeilukulttuuri sekä tarkoituksenmukaisesti hyödynnetty digitalisaatio. Oamk keskittyy erityisesti seuraaviin painoaloihin:

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia

Energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin

Monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjyysvalmiudet

Uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Strategiset linjaukset

Ammattikorkeakoulu palvelee ja tukee koulutus-, tki-, ja palvelutoiminnassaan koko pohjoisen Suomen kehitystä.

  • Laadukas ja vetovoimainen opetus varmistetaan jatkuvan kehittämisen avulla ja aluetta palvelevaa tki-toimintaa vahvistetaan panostamalla valittuihin painoaloihin.
  • Opintoja nopeutetaan ja joustavoitetaan lisäämällä monimuotototeutuksia, mahdollistamalla ympärivuotinen opiskelu sekä tehostamalla opinto-ohjausta. Hakeutumista amk-opintoihin nopeutetaan tiivistämällä yhteistyötä toisen asteen kanssa.
  • Koulutusalatarjonta säilytetään pääsääntöisesti nykyisenkaltaisena, ja koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa alueen muuttuvia tarpeita vastaavaksi.
  • Oamkin kansainvälistyminen varmistaa opiskelijoille globalisoituvan työelämän ja kansainvälistyvän väestörakenteen edellyttämät valmiudet. Kansainvälistymistä edistetään työelämäyhteistyöllä sekä tarjoamalla riittävä määrä englanninkielistä opetusta.
  • Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä kaksinkertaistetaan, ja tutkinnon sisältöä kehitetään palvelemaan entistä paremmin työyhteisöjen uudistumista sekä opiskelijan omaa työuraa.
  • Tutkimus- ja kehitystyötä fokusoidaan valituille painoaloille, joilla Oamkista kehitetään vahva, kansainvälisesti tunnettu osaaja ja yhteistyökumppani.
  • Digitalisaation edistämiseen ja hyödyntämiseen liittyvässä kehittämisessä tavoitellaan eKampus-konseptin ohjaamana laajaa vaikuttavuutta uudistuvan ammattikorkeakoulun opettajuuden kehittymisessä sekä koulutuksen toteutustavoissa.

Strategian toteuttaminen

Tutkimukseen sekä taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuva korkeakouluopetus vastaa työelämän kehittämisen ja kansainvälistymisen vaatimuksiin. Ammattikorkeakoulun soveltava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö sekä yritystoiminnan kehittäminen palvelevat ja tukevat opetuksen lisäksi koko pohjoisen Suomen kehitystä.

Välttämätön talouden sopeutus edellyttää nykyisen toiminnan tehostamista. Tavoitteena on säilyttää laadukas ja vetovoimainen opetus sekä vahvistaa aluetta palvelevaa tki-toimintaa. Aktiivista yhteistyötä Oulun Innovaatioallianssin (OIA) viidessä ekosysteemissä jatketaan. Näistä yhdessä, Ketterän kaupallistamisen ekosysteemissä, Oamkilla on vetovastuu koko OIA:n osalta.

Koulutusalatarjonta säilytetään strategiakaudella pääsääntöisesti nykyisenkaltaisena. Tarjonnan pirstaleisuutta vähennetään ja päällekkäisyyksiä poistetaan. Samalla tehostetaan toiminnan toteuttamisen tapoja. Laaja koulutustarjonta pidetään laadukkaana ja pohjoisen alueen tarpeisiin vastaavana. Oulaisten hoitoalan alueellinen yksikkö on nykyisellä monimuotoisuuteen pohjautuvalla toimintamallilla perusteltu Oulun Eteläisen alueen tarpeiden ja harjoituspaikkojen saatavuuden näkökulmasta. Se toimii myös monimuotototeutusten kehittämislaboratoriona, jonka tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin opetuksen kehittämisessä. Uusia kiinteitä alueellisia ryhmiä ei perusteta, vaan alueellisiin tarpeisiin vastataan monimuotokoulutuksilla. Siksi kiinteiden toimipaikkojen lisäämiselle, esimerkiksi Keski-Pohjanmaan suuntaan, ei ole tarvetta.

Valituilla aloilla Oamkin tarjonta on valtakunnallista. Oamk kehittää monimuotoista koulutustarjontaansa myös muiden korkeakoulujen kanssa: paikallisesti Oulun yliopiston kanssa (koulutuspolut) sekä koulutusalakohtaisesti muiden korkeakoulujen kanssa. Oamkin järjestämä ammatillinen opettajankoulutus tukee osaamisperusteisen ammatillisen opettajankoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämistä koko Pohjois-Suomessa.

Koulutuksessa hyödynnetään enenevissä määrin, mutta tarkoituksenmukaisesti digitalisaatiota. Strategiakauden lopussa kaikissa tutkinto-ohjelmissa vähintään puolet opinnoista toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoja nopeutetaan mahdollistamalla ympärivuotinen, ajasta ja paikasta riippumaton, oppiminen. Hakeutumista ammattikorkeakouluopintoihin nopeutetaan mahdollistamalla toisen asteen opiskelijoiden osallistuminen osaan ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. Tähän liittyy myös opintoaikojen joustavoittaminen AHOT-käytäntöjä
kehittämällä. Uudistuvaa koulutustarjontaa ja opiskelijan valmistumista tukevana toimintana jatketaan verkkopohjaisesti toteutettujen ohjauspalvelujen kehittämistä, joka myös tuotteistetaan.

Eri koulutusalojen ja koulutusasteiden osaajia yhdistävillä toimilla, kuten opetussuunnitelmien yhtenäistämisellä ja organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä sekä eri koulutusasteiden yhteisillä oppimisympäristöillä, edistetään monialaisten ja moniammatillisten ryhmien ja kehityshankkeiden syntymistä. Tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, joilla on tulevaisuuden työelämätaidot (ns. T-mallin osaajat).

Koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa alueen muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Opetusta toteutetaan monialaisissa ryhmissä, joissa oppiminen ja työelämän kehittäminen integroidaan. Toteutuksessa tavoitellaan ketterää reagointia (kokeilukulttuuri) alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin. Käytännön keinoina työelämän uudistamisessa sovelletaan muun muassa pelialan menestyksellisen lab-mallin (Oulu Game Lab) konseptia muilla osaamisaloilla. Oamkin työelämää palvelevien menestyskonseptien, kuten Business Kitchenin, kehittämistä jatketaan.

Oamkin kansainvälistymisen tarkoituksena on varmistaa globalisoituvan työelämän ja kansainvälistyvän väestörakenteen edellyttämät valmiudet. Kansainvälistymistä edistetään työelämäyhteistyöllä sekä sisällyttämällä opintoihin riittävä määrä englanninkielistä opetusta. Näin lisätään ja mahdollistetaan erityisesti opiskelijaliikkuvuutta sekä suomenkielisten opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden integroitumista. Osa vieraskielisestä koulutustarjonnasta toteutetaan yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa siten, että saumaton integrointi opiskelijan opinto-ohjelmaan varmistetaan. Koulutusviennin käynnistämisen ja organisoinnin vaatimat toimenpiteet ja yhteistyö muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa selvitetään, ja päätökset sekä toimintasuunnitelmat tehdään strategiakauden aikana.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (Master) määrä kaksinkertaistetaan strategiakaudella. Monialaisina opintokokonaisuuksina toteutettavaa koulutusta tarjotaan myös englanninkielellä. Koulutus- ja liikkuvuusyhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa edistetään. Tutkintoon liittyvän opinnäytetyön toteutus kytketään aiempaa voimakkaammin omaan tki-toimintaan. Tutkinnon sisältöä kehitetään siten, että se palvelee entistä paremmin työyhteisön uudistumista sekä opiskelijan omaa työuraa.

Ammatillisen kompetenssin ylläpitämiseksi tarjotaan sekä yksittäisiä opintojaksoja että opintokokonaisuuksia avoimen ammattikorkeakoulun ja erikoistumiskoulutusten kautta. Lisäksi erityisiin koulutustarpeisiin reagoidaan proaktiivisesti järjestämällä työvoimapoliittisia ja muita maksullisia koulutuksia.

Tutkimus- ja kehitystyötä fokusoidaan valituille painoaloille. Oamkista kehitetään näillä alueilla vahva, kansainvälisesti tunnettu osaaja ja yhteistyökumppani. Kaikilla painoaloilla hyödynnetään Oamkin vahvaa ICT-alan osaamista. Alueellisen yhteistyön lisäksi Oamk kehittää strategiakaudella kansainvälistä tki-yhteistyötä. Tavoitteena on muodostaa kehittämistyölle aiempaa syvempiä strategisia kumppanuuksia, ja laajentaa hanketoiminnan rahoituspohjaa.

Sisäisessä kehittämistyössä kiinnitetään erityistä huomiota digitalisaation edistämiseen ja tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen eKampus-konseptin mukaisesti. Tiimiopettajuusmallia sovelletaan työelämälähtöisissä projekteissa, joihin myös työharjoittelu kytketään. Tällä parannetaan oleellisesti opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Uudistuvassa opettajien työskentelymallissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia laajasti. Koulutuksen toteutustapoja kehitetään siten, että koko nykyinen, maantieteellisesti laaja, vaikutusalue pystytään kattamaan. Monimuotoisten opiskelumahdollisuuksien kehittämisellä vastataan myös tuleviin korkeakouluverkon rakenteellisen kehittämisen aiheuttamiin tarpeisiin.