Blogin osoite

blogi.oamk.fi/digiliike

Sisältö

Digiliike-blogi on DIMMY- ja Digilii -hankkeiden (DIMMY 2.0) asiantuntijablogi, jossa julkaistaan säännöllisesti kirjoituksia digitaalisesta markkinoinnista ja myynnistä. Kirjoituksissa tullaan käymään läpi esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Kuinka digitalisaatio on muuttanut liiketoimintaa?
  • Kuinka yritys voi arvioida omaa digitaalisen markkinoinnin ja myynnin nykytilannettaan?
  • Miten digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tavoitteita kannattaa asettaa?
  • Minkälaisia strategisia vaihtoehtoja yrityksellä on digitaalisen markkinoinnin ja myynnin suhteen?
  • Minkälaisia keinoja yrityksellä on käytettävissään digitaalisen markkinoinnin ja myynnin saralla?
  • Kuinka digitaalista markkinointia ja myyntia tulisi johtaa?

Toimituskunta

  • Professori Timo Koivumäki, Oulun yliopisto
  • KTT, Jaakko Sinisalo, Oulun ammattikorkeakoulu

Julkaisut

Viestin rakenne sähköpostimarkkinoinnissa

Sinisalo J, & Oksanen M (2021)

Sähköpostimarkkinointia voidaan hyödyntää läpi koko asiakassuhteen. Sitouta asiakkaat sähköpostimarkkinoinnin avulla -blogikirjoituksessa puhuttiin sähköpostimarkkinointikampanjan suunnittelusta. Tässä tekstissä keskitytään viestin sisältöön ja rakenteeseen. Kirjoituksen lopusta löytyy myös ladattava sähköpostimarkkinoinnin suunnittelupohja. Lue lisää...

Sitouta asiakkaat sähköpostimarkkinoinnin avulla

Sinisalo J, & Oksanen M (2021)

Sähköposti on takuulla yksi kiistellyimmistä digitaalisen markkinoinnin menetelmistä, sillä vastaanottajat saattavat nähdä yrityksen lähettämät sähköpostit roskapostina. Yritykset eivät kuitenkaan tahallaan halua ärsyttää asiakkaitaan – ei myöskään potentiaalisia asiakkaitaan. Oikein toteutettuna sähköposti voi olla yksi tehokkaimmista digitaalisen markkinoinnin toimenpiteistä.Lue Lisää...

Avainsuorityskykyindikaattorit (KPI:t) digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden perustana

Sinisalo J, Blomster M, & Määttä M (2021)

Tässä artikkelissa pyrimme antamaan apua digitaalisen markkinoinnin oleellisimpien toimintojen mittaamiseen ja niiden mittaamisen lähtökohtiin. Yleisesti ottaen analytiikan käytön ja mittaamisen tarkoitus on luoda yritykselle kuva omien toimenpiteiden tehokkuudesta ja siitä, ovatko ne olleet tehokkaita ja aiotun kaltaisia. Digitaalisen markkinoinnin analytiikassa ja mittaristoissa ei kuitenkaan ole tarjolla jokaiselle yritykselle helposti integroitavaa ja täydellisesti sopivaa kokonaisuutta, vaan jokaisen yrityksen on pystyttävä ymmärtämään mittaamisen merkitystä, rakennettava oma mittaristonsa ja opittava mittaamaan liiketoimintansa kannalta oleellisia asioita. Lue Lisää...

Digitaalisen markkinoinnin perustoimenpiteiden suunnittelu

Sinisalo J, Blomster M, & Määttä M (2021)

Toimenpiteet ovat yrityksen tapa toteuttaa digitaalisen markkinoinnin strategiaa ja taktiikkaa käytännössä. Toimenpiteiden suunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että suunnitellut taktiset vaihtoehdot toteutuvat onnistuneesti. Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää, että henkilökunta ymmärtää minkälaisia digitaalisia markkinointitoimenpiteitä tehdään, kenen vastuulla mikäkin toimenpide on ja miten toimenpiteet ajoitetaan. Lue Lisää...

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu perustuu tavoitteiden, strategian ja taktisten vaihtoehtojen ymmärtämiseen

Sinisalo J, Blomster M, & Määttä M (2021)

Tavoitteiden asettaminen on yksi liiketoiminnan ja myös digitaalisen markkinoinnin keskeisimmistä osa-alueista riippumatta siitä, onko yritys vasta aloitteluvaiheessa tai jo erittäin kokenut digitaalisen markkinoinnin osaaja. Kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinoinnin tavoitteet vastaavat kysymykseen siitä, missä yritys haluaa olla markkinoinnin tuloksellisuuden osalta tulevaisuudessa. Lue Lisää...

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu alkaa nykytilanteen ymmärtämisestä

Sinisalo J, Blomster M, & Määttä M (2021)

Jotta yritys voi toimia digitaalisen markkinoinnin suunnittelussaan rationaalisesti, sen tulee olla selvillä kilpailutilanteesta, asiakasmääristään, myyntimääristään, kanta-asiakkaistaan ja digitaalisista kanavista, joita asiakkaat käyttävät. Tässä artikkelissa avaamme hiukan tätä nykytilanteen hahmottamisen maailmaa, ja tarjoamme samalla viisi analyysipohjaa, joiden avulla nykytilanteen ymmärtämiseen saa apua. Lue Lisää...

Käytännön vinkkejä laadukkaan asiakaskokemuksen kehittämiseen verkkopalveluissa

Määttä M & Blomster M (2021)

Hyvä asiakaskokemus on nykyisin perusvaatimus kaikille kaupallisille verkkosivustoille. Tämän vuoksi verkkosivustoa suunniteltaessa on tärkeää huomioida keskeiset asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät jo heti prosessin alkuvaiheessa. Suunnittelussa on aina lähdettävä liikkeelle siitä, mitä käyttäjä haluaa saavuttaa verkkosivustolla ja tehdä siitä mahdollisimman helppoa ja miellyttävää. Lue Lisää...

Verkkosivujen optimoinnilla parempaan asiakaskokemukseen

Määttä M & Blomster M (2021)

Nykyisin jokaisen yrityksen ja erityisesti verkkokauppojen tulisi panostaa asiakkaiden digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen. Asiakaskokemus muodostuu joka kerta kun asiakas vierailee verkkopalvelussa ja siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten yrityksen ja sen kilpailijoiden viestinnän ja kaikkien aiempien asiointikokemusten muokkaamat odotukset. Lue lisää...

Asiakaskokemus (CX) voi tänä päivänä ratkaista yrityksen menestymisen - Case Tosibox

Plyhm-Juvonen N & Sinisalo J (2021)

Asiakaskokemuksesta (CX=Customer experience) on tullut monella alalla liiketoiminnan keskeinen kehittämiskohde. Samalla kun asiakaskokemusten merkitys on kasvanut, on niiden hallinta muuttunut yritysten näkökulmasta huomattavasti vaikeammaksi. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että asiakkaan polun varrella olevat kohtaamispisteet yrityksen ja asiakkaiden välillä lisääntyvät koko ajan. Yritysten menestyminen perustuukin ajatukseen ymmärtää asiakkaan polku ja kokemukseen vaikuttavat tekijät, jotta he voivat luoda ja tarjota asiakkaalle positiivisia asiakaskokemuksia (Lemon & Verhoef 2016). Lue lisää...

Onnistunut sisältökokonaisuus toi suomalaiselle teetalolle lisää näkyvyyttä ja myyntiä – miten se tapahtui?

Blomster M & Ung T (2021)

Ihmiset rakastavat laadukkaita tarinoita. Parhaassa tapauksessa tarina jalostuu sisällöksi, joka on hyödyllistä, inspiroivaa ja asiakaskokemusta parantavaa. Jokaisen yrityksen olisikin hyvä pohtia, millaiset tarinat saavat heidän asiakkaansa kiinnostumaan tuotteista tai palveluista, ja millaisia asiakkaille lisäarvoa tuottavia sisältöjä niistä tarinoista saadaan aikaan. Lue lisää...

Kuinka aloittaa digitaalinen markkinointi?

Blomster M, Määttä M & Sinisalo J (2020)

Ajatus tämän artikkelin kirjoittamiseen lähti siitä yksinkertaisesta syystä, että hyvin usein meille tulee tilanteita vastaan, joissa esitetään otsikon kysymys tavalla taikka toisella. Vaikka opetamme ja käymme läpi kirjassamme holistista ja asiakaslähtöistä digitaalisen markkinoinnin suunnittelutapaa, joka perustuu systemaattiseen analytiikan hyödyntämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, on vastaus jokaisen yrityksen kohdalla aina erilainen. Lue lisää...

Automatisoidun dynaamisen hinnoittelun käyttöönottamisen vaiheet

Määttä M & Blomster M (2020)

Dynaamisen hinnoittelun käyttöönottamisessa voidaan erottaa viisi toisiinsa liittyvää vaihetta. Ne ovat: 1. tavoitteiden asettaminen hinnoittelulle, 2 hinnoittelustrategian valinta, 3. hinnoittelumenetelmän valinta... Lue lisää...

Dynaamisella hinnoittelulla lisää myyntiä ja kannattavuutta verkkokauppaan

Määttä M & Blomster M (2020)

Kuluttajille on tyypillistä pyrkiä löytämään paras hinta-laatusuhde tehdessään ostopäätöksiä. Tämän vuoksi he vertailevat tuotteiden ominaisuuksia ja hintoja useiden eri myyjien välillä yleensä hakukoneiden avulla ennen ostopäätöstään ja pelkästään suomessa tehdään päivittäin yli 30 miljoona hakua. Lue lisää...

Sosiaalisten medioiden merkitys markkinointikanavina jatkaa kasvuaan

Kurtti J-R, Sinisalo J & Blomster M (2020)

Sosiaalisten medioiden tavoittavuus kaikissa asiakaskategorioissa on aivan valtava. Samoin kanavat ovat erityyppisiä, joten niissä esiintyminen kannattaa aina harkita yrityksen resurssien ja varsinkin kohderyhmän mukaan. Itsestään selvää on, että yrityksen tulee olla läsnä sellaisissa kanavissa, joissa asiakkaatkin ovat... Lue lisää...

Asiakaskokemus digitaalisen markkinoinnin suunnittelun perustana

Blomster M & Määttä M (2020)

Asiakaskokemus on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan onnistumisen tekijöistä. Digitaalisuus on avannut markkinat niin, että ostaminen ja vertailu on globaalia. Paikalliset toimijat vertautuvat suurempiin toimijoihin ja kilpailevat ne samoista asiakkaista. Asiakaskokemus on määräävässä roolissa siinä, että minkä toimijan puoleen asiakas tarpeensa kanssa kääntyy. Lue Lisää...

Hakusanamarkkinointi – Nopea alku hakukonemarkkinoinnille

Kurtti, JR, Sinisalo J & Blomster, M (2020)

Tänä päivänä hakukoneiden käytöllä on erittäin suuri rooli asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa. Jopa niin suuri, että sen roolia on oikeastaan vaikea liioitella. Useimmiten asiakkaat käyttävät hakukoneita etsien vaihtoehtoja, joiden avulla he voivat tyydyttää tietyn tarpeensa tai ratkaista jonkin ongelman. Tämän takia hakukonenäkyvyys on erittäin tärkeää yritykselle. Yrityksen on oltava vaivattomasti löydettävissä. Mitä vähemmän tunnettu organisaatio, tuote tai brändi on, sitä suurempi on hakukonenäkyvyyden rooli. Lue lisää...

Hakukoneoptimoinnin osa-alueet

Blomster, M, Kurtti, JR & Sinisalo J (2020)

Hakukoneoptimoinnilla (SEO = search engine optimization) tarkoitetaan yrityksen verkkosivujen ja sisällön optimointia hakukonenäkyvyyttä varten. Sen avulla pyritään kasvattamaan yrityksen orgaanista (luonnollista) näkyvyyttä hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnin avulla yrityksen verkkosivuston sijoitus hakukoneiden hakutuloksissa tiettyjä hakusanoja käytettäessä paranee. Lue lisää...

Hakukonemarkkinointi – Mitä se on?

Blomster, M & Sinisalo J (2020)

Digitaalisen markkinointiin liittyy paljon erilaisia käsitteitä, termejä ja lyhenteitä. Näiden käyttöön liittyy myös usein epäselvyyksiä. Tässä kirjoituksessa käsitellään hakukonemarkkinointia, hakusanamainontaa, hakusanamarkkinointia ja hakukoneoptimointia, jotka muodostavat hankalasti ymmärrettävän kokonaisuuden ja niiden käyttö on usein käytännössä päällekkäistä. Kirjoituksessa esitetään looginen viitekehys, jonka alle jokainen termi sopii ja muodostaa eheän kokonaisuuden. Miksi on oleellista tunnistaa eri termien erot? Lue lisää...

Digitaalinen markkinointi voi parantaa yrityksesi kilpailutilannetta

Blomster M, Kurtti JR, Määttä M & Sinisalo J (2020)

Digitaalinen muutos on tuonut lisää valtaa kuluttajille. Yritysten toimintaympäristö on muuttunut internetin kehityksen myötä kolmenkymmenen edellisen vuoden aikana, ja siten mahdollistanut nykytasoisen globalisaation. Tiedonvälityksen demokratisoituminen on siirtänyt valtaa isoilta korporaatioilta ja valtioilta yksittäisille kuluttajille lue lisää...

Lue myös

www.apuadigiin.fi/