Tutkimus ja kehitys

 

Oamkin strategiassa ympäristöviisaus on yksi keskeinen painopiste, jonka ympärille tutkimus- ja kehitystoimintaa rakennetaan. Ympäristöviisaus liittyy Oamkissa erityisesti kiertotalouden, vastuullisen teollisuuden ja kuluttamisen sekä energian tuotannon ja käytön optimoinnin kehittämiseen. Luonnonvara-alan TKI-toiminta kohdistuu maatilatalouteen, bio- ja kiertotalouteen sekä maaseudun kehittämiseen. 

Luonnonvara-alan julkaisut löydät uudesta Oamk Journalista, ePookista ja e-Pooki asiantuntijablogista.

Hankekumppaniksi?

Onko sinulla hankeidea, johon haluat meidät kumppaniksi? Voit lähettää ideasi yhteydenottolomakkeen kautta. 

Luonnonvara-alan hanketoiminta

Luonnonvara-alalla on käynnissä lähes 20 hanketta. Voit tutustua hankkeisiin tarkemmin kunkin hankkeen nimestä avautuvasta linkistä.  

Käynnissä olevat hankkeet

Ammu - Asiantuntija maaseudun muutoksessa

Maaseudulla toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu monia muutoksia. Epävarmuus tulevaisuudesta koskettaa paitsi yrittäjiä myös neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekeviä asiantuntijoita. Hankkeen aikana etsitään, pilotoidaan ja testataan erilaisia työtä kehittäviä ja työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä. Hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja sekä yksilö- että yhteisötasolle. Hanke toteutetaan yhdessä ProAgria Oulun kanssa. 

 

BioDiPi - Biotalouden Digi Pilotit

Luonnonvarojen riittävyyttä edistämään ja vajaasti hyödynnettyjen uusiutuvien luonnonvarojen käyttöönottoa tukemaan tarvitaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Tämä hanke aktivoi ICT-yrityksiä tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja.

 

Biokama - Biokaasua ja biometaania maatiloilta

BioKaMa-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Biokaasua voidaan käyttää energiantuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä erilaisten ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasun mahdollisuuksien hyödyntäminen edistää ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Lisäksi biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde.

 

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

CANEMURE-hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen.

 

COAST - Sustainable Resilient Coasts

Kansainvälisessä Sustainable Resilient Coasts -hankkeessa rakennetaan yhteistä ymmärrystä rannikkoalueiden haasteista jamahdollisuuksista kestävän kehityksen edistämiseksi. Hankkeessa tuotetaan case-alueille toimintasuunnitelmat sekä verkkopohjainen työkalupaketti kestävän kehityksen edistämiseen rannikkkoalueilla.

 

Hymyt - Hyvinvoivat maaseudun yritykset

HYMYT-hanke tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamallin maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hanke on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaalla toimiville luonnonvara-alan yrityksille tai yrityksille, jotka toimivat yrityssymbioosissa maaseudun luonnonvara-alan yritysten kanssa.

 

KASVU - Kasvua ja liiketoimintaa kiertotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla 

KASVU – Kasvua ja liiketoimintaa kiertotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla -hanke tukee alueella toimivia yrityksiä kehittämään uusia kiertotalouteen pohjautuvia liiketoimintaratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Hankkeessa jaamme hyviksi testattuja b2b-käytäntöjä resurssitehokkuuden kehittämiseen ja jätevirtojen minimointiin. Jaamme myös tietoa potentiaalisista liikeideoista sekä osaamista uusiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja niiden tuotteistamiseen. Autamme yrityksiä kiertotalouteen liittyvien tyypillisten haasteiden ratkaisemissa – esimerkiksi jätepohjaisten materiaalien tuotteistukseen tarvittavan erikoisosaamisen osalta.

 

KaTu - Kaliumilla turvemaat tuottamaan

Tasapainoinen ravinnetalous on avain suuriin satoihin, tilojen menestymiseen ja tuotannon ympäristöystävällisyyteen. Keskeisin Pohjois-Suomen eloperäisiltä ja karkeilta kivennäismailta puuttuva pääravinne on yleensä kalium. Tässä hankkeessa keskitytään eloperäisten maiden kaliumtalouden parantamiseen.

 

KV-farmari

Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten työharjoitteluiden myötä laskea kynnystä uusien teknologioiden, tuotantotapojen ja johtamismenetelmien käyttöönottoon maitotilayrityksissä. Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan valtakunnallinen toimintamalli, joka tukee maatalousyrittäjien kansainvälistymistä konkreettisesti ulkomailla suoritettavien työharjoitteluiden kautta, osaamisen kehittymistä ja mahdollisesti myös investointihalukkuutta.

 

Lähikalaa ammattikeittiöihin 

Lähikalaa ammattikeittiöihin -hanke aktivoi lähialueilta kalastetun, vajaasti hyödynnetyn luonnonkalan ja viljellyn kirjolohen käyttöä julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Perämeren rannikon kalatalousalueella toimivat kalastajat, kalan jatkojalostajat sekä julkiset että yksityiset ammattikeittiöt.

 

Luova kampus 2020

Hankkeissa suunnitellaan ja toteutetaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikkaan kotieläintuotannon oppimisympäristö ja digisilta välittämään syntynyttä dataa meidän opiskelijoiden lisäksi mm. Oulun ammattikorkeakoululle.

 

Osaamisella tehoa - Luomutuotannon koulutushanke 

Hankkeen päätavoitteena on edistää osaamisen lisäämisellä kannattavaa, luomumarkkinoiden tarpeita vastaavaa luomuviljelyä ja luomukotieläintuotantoa Pohjois-Pohjanmaalla. Samalla luodaan yhteyksiä muihin tiloihin ja alueen toimijoihin.

 

Osaava Farmari - Jatkuvan oppimisen malli maatalousyrittäjille 

Hanke toteuttaa osaltaan MMM:n ja Luken koordinoimaa valtakunnallista AgriHubi -ohjelmaa (Maatalouden osaamisverkosto, joka on suunnitteilla parhaillaan). Tavoitteena on kehittää talous- ja yritysosaamisen koulutusta, sisältöjä ja menetelmiä jatkuvan oppimisen tukemiseksi erityisesti niillä maatiloilla, jotka jäävät helposti syrjään kehittämistoimista.

 

ProsBKT - Prosessitekniikka bio- ja kiertotaloudessa

Hankkeen perimmäisenä, pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää bio- ja kiertotalouden prosessiosaamista Pohjois-Suomessa, vahvistaa osaamisen kautta alan liiketoimintaa alueella ja tarjota alueen yritysten tarpeisiin osaavaa, korkeakoulutettua henkilöstöä. Hankkeen välillisenä tavoitteena on myös tukea ja edistää alueen bio- ja kiertotalouden yritysten mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja edistää ympäristön hyvinvointia.

 

Tulevaisuuden maanviljelijät

Hankkeen visiona on kilpailukykyinen, laadukas maatalousalan koulutus ja kestävät maataloustuotannon menetelmät. Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan sellaista yhteistyö- ja toimintakulttuuria, joka perustuu ketterän kokeilukulttuurin hyödyntämiseen ja reaktiiviseen toimintakykyyn oppilaitoksissa. Lyhyen tähtäimen tavoitteena on parantaa oppimisympäristöjä, opetus- ja oppimismenetelmiä sekä oppimiseen ja opetukseen tarvittavia sisältöjä, materiaaleja ja työmenetelmiä. 

 

Vaikuttavuus esiin 

Vaikuttavuus esiin -hanke auttaa tuottamaan tietoa EU:n maaseuturahastosta rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuudesta Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa kehitetään vaikuttavuusmalli, jonka avulla voi entistä paremmin arvioida hankkeiden vaikutuksia maaseudun ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ja yritysten elinvoimaisuuteen. Hankkeen toimiin kuuluu myös maaseudusta ja sen kehittämisestä viestiminen ja yhteistyön edistäminen.

 

Ympäristöviisas viljelijä

Hankkeen tavoitteena on lisätä maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa kehitetään maatiloille ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta tutkimustietoa sekä laskenta- ja mallinnusmenetelmiä

 

Tutustu myös muihin Oamkissa käynnissä oleviin hankkeisiin 

Päättyneet hankkeet