Toimenpiteet

Hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamallin rakentaminen ja pilotointi

Rakennamme hankkeen aikana toimivan, kannattavan ja hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamallin. Tulemalla mukaan hankkeeseemme pääset pilotoimaan toimintamallia omassa yrityksessäsi. Toimintamallin rakentamiseksi haemme tarvittavaa tietoa

  1. olemassa olevien, hyvin toimivien maaseutuyritysten toimintapoja benchmarkkaamalla
  2. tutkimalla aiempia toimintamalleja ja poimimalla niistä toimivat osat
  3. järjestämällä kehittämistilaisuuksia, joissa ovat avainasemassa tämän hetken parhaat maaseutuyritykset
  4. luomalla maaseutuyritysten verkoston, jossa yritykset kokoontuvat säännöllisesti yhdessä pohtimaan kehityskohteita.

Luotua toimintamallia pilotoidaan hankkeessa mukana olevissa yrityksissä. Pilotoinnissa mukana olevat yritykset arvioivat toimintamallin toimivuutta palautekyselyllä.

Toiminnan mallintaminen, arviointi ja kehittämisehdotukset

Maaseutualan yrityksissä toistuvat tietyt toimintaprosessit. Kuvaamalla ja analysoimalla nämä prosessit, yritykset saavat tietoa siitä, millä toimenpiteillä niitä voidaan parantaa, nopeuttaa, tehostaa tai ulkoistaa. Prosesseja parantamalla voidaan merkittävästi vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen.

Hankkeen aikana opastamme mukana olevia maaseutuyrityksiä toimintaprosessien kuvaamiseen. Käymme prosessit läpi yhdessä ja etsimme kehittämiskohtia. Toimintaprosessien mallintamisesta saatavat hyödyt voidaan siirtää myös eteenpäin muille saman alan yrityksille.

Mentorointi

Kokeneemman alan yrittäjän tuki, ohjaus ja neuvot ovat tärkeä voimavara yrittäjille niin työhyvinvoinnin edistämiseksi kuin yrityksen toimivuutta ja kannattavuutta ajatellen. Parannamme ja laajennamme aikaisemmin Lupa muutoksessa- hankkeessa käynnistettyä mentoroinnin toimintatapaa ja koulutamme uusia maaseutualan mentoreita. Mentorointi viedään käytännön toimintamalliksi.

Mentorit jakavat osaamisensa, kokemuksensa ja tietonsa mentoroitaviensa hyödynnettäväksi. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla on viisi maaseudun mentoria. Hankkeessa tehtävän työn ansiosta saamme ainakin kolme uutta mentoria.

Yrityksen johtaminen ja kannattavuuden kehittäminen

Valmennamme maatila- ja maaseutuyritysten johtajia uusimpia johtamismenetelmiä hyödyntäen ja selvitämme yhdessä yritysten kannattavuusloukkuja. Käytämme työssämme esimerkiksi LEAN- ja PDCA-työkaluja.

Kehitämme yritysten tuottavuutta ja toimintoja uusimpien sähköisten työkalujen ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Näitä ovat esimerkiksi myynti- ja markkinointikanavat ja -alustat, taloudenhallinta-ohjelmat sekä hankinta- ja varastonhallintaohjelmat.

Yrittäjien verkosto

Luomme hankkeessa mukana olevien yritysten välille yhteistyöverkoston, joka kokoontuu säännöllisesti sekä kasvokkain että sosiaalisen median kanavian hyödyntäen ratkomaan yhdessä kehittämiskohteita, lujittamaan yhteistyötä ja jakamaan yritysten välillä sekä tutkimukseen perustuvaa ja käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa.