Datalla kilpailukykyä ja kasvua (Dataki)


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto..

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Liiketoiminnan kehitys

Hankkeen kesto

01.09.2021 - 31.10.2023


Datalla kilpailukykyä ja kasvua (Dataki) A78653

”Datalla kilpailukykyä ja kasvua”-hankkeen tavoitteena on edistää Oulun seudun Pk-yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalista dataa omien tuotteiden ja prosessien kehittämisessä ja tukea yritysten kilpailukykyä markkinoilla. Tutkimusten mukaan yrityksillä on dataperustaisen liiketoiminnan kehittämistä vaikeuttavia haasteita datan hyödyntämisessä ja näiden haasteiden ratkaisemisen edellytyksenä on selkeän tilannekuvan luominen Oulun seudun Pk-sektorin tämän hetken digitaalisen dataan perustuvasta liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä haasteista.


Hankkeen tavoitteena on:

selvittää Oulun seudun Pk-yritysten nykyinen osaaminen, resurssit ja organisatoriset kyvykkyydet digitaalisen datan liiketoimintallisessa hyödyntämisessä
selvittää millaisia haasteita ja kehittämistarpeita yritykset näkevät digitaalisen datan hyödyntämisessä
koota tutkimuskirjallisuuden, raporttien ja selvitystyön perusteella hyviä digitaalisen dataan pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisen käytänteitä


Hankkeessa tehtyjen selvitysten pohjalta laaditaan alueen Pk-yrityksille ja muille toimijoille kohdistettava dataan pohjautuvan liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tarvittavia toimenpiteitä toimijoiden osaamisen kehittämiseksi erilaisten lyhyiden webinaarisarjojen, workshoppien ja seminaarien avulla. Lyhyet tietoiskumaiset tapahtumat kohdennetaan erityisesti mikroyrittäjille, joille on vaikeaa irtautua liiketoiminnastaan pitempikestoisiin kehittämistoimiin. Hanke tuottaa myös mikro- ja Pk-yrityssektorille tarkoitettua datalla johtamisen ja kehittämisen käyttöönottamista helpottavia materiaaleja verkkoon.


Hankkeessa tunnistetaan ja määritellään myös oppilaitosten osaamiseen ja koulutusrakenteeseen liittyviä dataosaamisen kehittämistoimia, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia alueen datapohjaisen liiketoiminnan kehittämisosaamisen edistämiseen. Hankkeen tuloksena syntyy yritysten tarpeisiin pohjautuva, laaja kehityssuunnitelma Oulun seudun yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi liiketoiminnan analytiikkapohjaisen kehittämisen avulla.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää Oulun seudun PK-yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalista dataa oman kilpailukykynsä vahvistamisessa. Dataa kertyy kaikesta digitaalisesta toiminnasta ja sen oikeaoppinen hyödyntäminen omien tuotteiden ja prosessien kehittämisessä lisää tutkitusti yritysten kilpailukykyä markkinoilla. Tutkimuskirjallisuuden mukaan yrityksillä on myös haasteita datan hyödyntämisessä, jotka estävät dataperusteista liiketoiminnan kehittämistä. Näiden haasteiden ratkaisemisen edellytyksenä on selkeän tilannekuvan luominen Oulun alueen PK-sektorin tämän hetken digitaalisen dataan perustuvasta liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä haasteista.
Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää kuinka Oulun seudun PK-yritysten nykyiset osaamistasot, resurssit ja tavat digitaalisen datan liiketoimintallisessa hyödyntämisessä, sekä tähän liittyvät keskeiset haasteet. Selvityksessä kartoitetaan mm: miten laajasti yritykset tällä hetkellä hyödyntävät omista tai muista lähteistä saatavaa digitaalista dataa toimintansa kehittämisessä, mitä yrityksen prosesseja sekä tuotteita/palveluita digitaalisen datan avulla kehitetään ja millaisia tuloksia digitaalisen datan hyödyntämisestä on saatu, sekä millaista infrastruktuuria yritykset käyttävät digitaalisen datan keräämisessä, käsittelyssä, analysoimisessa ja toimintansa kehittämisessä, ja miten yritykset näkevät omat valmiutensa digitaalisen dataan pohjautuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ja millaisia haasteita ja kehittämistarpeita yritykset näkevät siinä. Samaan aikaan kootaan kirjallisuudesta ja eri raporteista hyviä dataan pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisen käytänteitä.
Selvitysten pohjalta laaditaan alueen PK-yrityksille ja muille toimijoille kohdistettava dataan pohjautuvan liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tarvittavia toimenpiteitä toimijoiden osaamisen kehittämiseksi erilaisten lyhyiden webinaarisarjojen, workshoppien ja seminaarien avulla ja toteutetaan niitä. Lyhyet tietoiskumaiset tapahtumat sopivat erityisesti mikroyrittäjille, joille on vaikeaa irtautua liiketoiminnastaan pitempikestoisiin kehittämistoimiin. Hanke tuottaa myös mikro- ja PK-yrityssektorille tarkoitettua datalla johtamisen käyttöönottamista helpottavia materiaaleja verkkoon. Hankkeessa hahmotellaan myös mahdollisia oppilaitosten osaamiseen ja koulutusrakenteeseen liittyviä kehittämistoimia, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia alueen datapohjaisen liiketoiminnan kehittämisosaamisen edistämiseen. Näitä voidaan edistää erillisillä jatkotoimenpiteillä kuten ESR hankkeella.

Hankkeen Toimenpiteet

TP1: Tilannekuvan muodostaminen digitaalisen datan hyödyntämisestä ja tiedolla johtamisesta Oulun seudun yritysten liiketoiminnassa (päävastuu OAMK ja Oulun yliopisto MAI)
o Selvitystyö yritysten digitaalisen datan hyödyntämisestä ja haasteista
? Nykyiset käytänteet, datan lähteet, työkalut, prosessit ja osaaminen
? digitaalisen dataan liittyviin investointeihin kohdentuvat rajoitteet, uhkatekijät, pelot, epävarmuudet ja mahdolliset palkinnot ja tulokset
? Mahdolliset erot toimialojen välillä
? Digitaalisen datan hyödyntämisen haasteet ja siihen liittyvät kehittämistarpeet eri toimialoilla
? Digitaaliseen dataan perustuva markkinoinnin kehittäminen ja automatisointi
? Yritysten tarvitsemat resurssit ja osaaminen digitaalisen datan hyödyntämisessä eri datamuodoilla ja tekoälysovelluksilla markkinoinnin kehittämisessä
? Digitaaliseen dataan perustuvan markkinoinnin kehittämisen haasteet yrityksissä
? Tulosten raportointi ja kehittämissuunnitelman laadinta hanketoimijoiden yhteistyönä

TP2: Digitaaliseen dataan pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisen edistämisohjelma (päävastuu BusinessOulu)
o Laaditaan datapohjaisen liiketoiminnankehittämisen kehittämisohjelma, jossa
? suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti PK-sektorin osaamista lisäävät laajemmat workshopit ja webinaarit (13 kpl) sekä seminaarit (2kpl). Lisäksi toteutetaan 18 kpl pienempää toimialaeroihin tai yritysten digitalisaation kehitysvaiheeseen perustuvaa pienryhmävalmennusta.
? tuotetaan yrityksien digitaaliseen dataan perustuvaa kehitystyötä tukevaa materiaalia verkkoon
? määritellään mahdolliset oppilaitosten osaamiseen ja opetussisältöihin liittyvät kehittämistarpeet.
Hankkeen tulokset
1. Kehityssuunnitelma Oulun seudun yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi liiketoiminnan analytiikkapohjaisen kehittämisen avulla
2. Raportti Oulun seudun PK-yritysten datan hyödyntämisestä liiketoimintansa kehittämisessä ja siihen liittyvistä haasteista sekä kehittämistarpeista.
3. Raportti Oulun seudun PK-yritysten datan hyödyntämisestä markkinoinnissa ja sen automatisoinnissa ja tekoälyn hyödyntämisessä sekä siihen liittyvät haasteet ja kehittämistarpeet
4. Kehittämissuunnitelmassa määritetyt erityisesti PK-yritysten osaamista lisäävät julkiset workshopit, webinaarit ja seminaarit /webinaarit sekä pienryhmävalmennukset. Tilaisuuksia järjestetään mm verkossa ja BusinessAseman tiloissa.
5. Hankkeessa kerätyn tiedon julkaiseminen raportteina (vähintään 4 kpl) ja blogikirjoituksina kohderyhmien eli PK-yritysten käyttöön.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio